33 458 Besluit tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 26 oktober 2012.

De wens dat het in artikel II, onderdelen A en B geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op 23 november 2012.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 oktober 2012

Hierbij zend ik u het Besluit van 11 oktober 2012 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur inzake het participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 1).

Op grond van de inwerkingtredingsbepaling treedt het grootste deel van het besluit in werking op 1 januari 2013. Voor twee technische wijzigingen van het Uitvoeringsbesluit WEB (artikel II, onderdelen A en B) is nog geen inwerkingtredingsdatum vastgesteld. Die wijzigingen leg ik hierbij aan u voor in het kader van de wettelijk voorgeschreven nahangprocedure (artikel 2.2.1, zesde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs). Voor een toelichting verwijs ik u naar de toelichting op artikel II, onderdelen A en B, en artikel VII van het besluit).

Er wordt naar gestreefd om artikel II, onderdelen A en B, van het besluit ook in werking te laten treden op 1 januari 2013.

Eenzelfde brief heb ik heden gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven