31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 februari 2013

In uw brief van 13 december 2012 verzocht u te reageren op de suggestie om bij de verantwoording over 2012 te focussen op de monitoring van de bezuinigingen in de vorige en de huidige kabinetsperiode. Hierbij treft u mijn reactie aan.

Focus in de verantwoording

Het kabinet kan zich vinden in de aanbeveling1 van de Commissie voor de Rijksuitgaven om de komende jaren door te gaan met het benoemen van focusonderwerpen. Ook sluit zij zich aan bij het advies van de Commissie voor de Rijksuitgaven2 om in de komende jaren duidelijke selectiecriteria te hanteren en rapporteurs te benoemen.

De Kamer verzocht het kabinet, om vanwege het bijzonder karakter van dit «transitie» jaar, zelf met onderwerpen te komen. Het kabinet zal voor de verantwoording 2012 voldoen aan dit verzoek en in de Verantwoordingsbrief over 2012 ingaan op een aantal focusonderwerpen. Hierbij wordt de suggestie van de Tweede Kamer om te focussen op de bezuinigingen ter harte genomen. Naast deze focusonderwerpen bieden de departementale jaarverslagen een verder overzicht over 2012. Wij juichen het toe dat de Kamer in voorbereiding op de verantwoording over 2013 weer een proces binnen de Kamer opstart.

Monitoring bezuinigingen regeerakkoord

De bezuinigingen uit het regeerakkoord worden veelal via wet- en regelgeving gerealiseerd. Daarom zoekt het kabinet voor de monitoring van de bezuinigingen aansluiting bij het overzicht van financiële wetgevingsmaatregelen van de minister van Veiligheid en Justitie.Het kabinet zet een fors wetgevingsprogramma in gang, waarvan een beperkt gedeelte reeds met het parlement is besproken en tot afgeronde wetgeving heeft geleid, en waarvan een zeer groot deel de komende maanden naar het parlement zal worden verzonden. Een ambitieus doel vraagt om een strakke planning en regulier inzicht in de mate waarin de planning nog op schema ligt. De minister van Veiligheid en Justitie zal hiertoe twee keer per jaar (in de aanloop naar Verantwoordingsdag en -Prinsjesdag) een overzicht van de wetsvoorstellen en AMvB’s met een financieel beslag van vijftig miljoen euro of meer aan de Staten-Generaal sturen. In dit overzicht is voor alle voorstellen met financieel beslag vijftig miljoen euro of meer aangegeven wie de eerstverantwoordelijke minister is, in welke fase het wetgevingsproces zich bevindt, wanneer de beoogde inwerkingtreding is en hoeveel middelen hiermee gemoeid zijn. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de toezegging van de Minister-president in de Eerste Kamer om een overzicht te geven van wetgevingsvoornemens met budgettaire consequenties.

In de volgende versie van dit wetgevingsoverzicht zal de koppeling tussen wetgeving en de financiële bijlage van het regeerakkoord nog explicieter en in groter detail worden gepresenteerd. Deze uitgebreidere versie zal dit voorjaar – uiterlijk op Verantwoordingsdag – naar de Staten-Generaal worden verzonden.

Deze uitbreiding van het overzicht zal tezamen met de verantwoordingsbrief zorgen voor een goed inzicht in de voortgang van de bezuinigingen. Op deze wijze verloopt de verantwoording zoveel mogelijk via de reguliere systematiek.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

TK 2012–2013, 31 865, nr. 43 (p. 2)

X Noot
2

Idem

Naar boven