33 536 EU-Voorstel: Insolventieprocedures COM (2012) 744

Nr.1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 februari 2013

Hiermee meld ik u dat de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen bij het voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad betreffende insolventieprocedures (COM (2012) 744), vanwege het politieke belang daarvan.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en bijgaande conceptbrief aan de minister van Veiligheid en Justitie ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.1

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Knops


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven