29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 381 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2013

In een eerder stadium heb ik toegezegd u in januari 2013 de Railmap ERTMS toe te zenden en u te informeren over de definitieve versie en de voortgang van de Lange Termijnagenda Spoor1. Voor beide trajecten geldt dat ik ze in nauw overleg met betrokken partijen uitvoer en dat iets meer tijd nodig is gebleken voor overleg met deze partijen. De toegezegde informatie zal ik u uiterlijk voor donderdag 14 februari a.s. doen toekomen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Tweede Kamer 2012–2013, 29 984, nrs. 334 en 378.

Naar boven