Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 26, item 23

23 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten – 33095

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 18 november 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een locatiecode – 33096

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 18 november 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden – 33097

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 18 november 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en enkele andere wetten in verband met herstructurering van het stelsel van cultuursubsidies, het van toepassing verklaren van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op de cultuurfondsen en enkele technische aanpassingen – 33100

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 21 november 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Aanvullende sancties tegen Iran n.a.v. IAEA-rapport van 8 november jl. – 21501-02-1104

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 10 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "Beperkt weerbaar" n.a.v. een onderzoek naar seksueel geweld in Nederland bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap – 24170-125

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de vertrouwelijke onderzoeksrapportage "Lichaam en Geest" inzake het overlijden van de psychiatrische patiënt Raymond – 25424-153

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie BuZa en Def inzake een audit over de Eindevaluatie Nederlandse ISAF-missie Uruzgan 2006–2010 – 27925-442

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Maatregelen bestrijding misbruik verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel – 28638-57

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toelichtende brief bij het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden, waarin de stap ná "advies en verwijzing" nader wordt omschreven – 28844-59

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding CFV-rapportage "Volkshuisvestelijke trends 2006 – 2010" – 29453-214

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken rond Kamp Ashraf – 29521-176

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Actualiteiten WSW – 29817-75

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang Nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) – 30175-126

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere uitwerking van het programma Sport en Bewegen in de Buurt – 30234-54

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "Plan van aanpak Klein Schip, een nieuw perspectief voor de FlexFleet" – 30523-67

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 16 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de voorhang inzake contracteerruimte AWBZ 2012, (30597, nr. 213) – 30597-235

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Karabulut (31268 nr. 48) over ongewenste buitenlandse beïnvloeding – 31268-54

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan "basic education" (1999–2009) – 31271-4

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gezinsmigratie partners van gelijk geslacht – 32175-19

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatierapport Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) over Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hulp aan Haïti 2010 – 32293-12

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage maatschappelijk verantwoord werkgeverschap Rijk over 2010 – 32501-19

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verantwoorde afbouw van basisonderwijs – 32605-59

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de staatsbalans – 32755-4

minister van Financiën, J.C. de Jager – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inzet ombuiging, beheersing en vermindering immigratiestromen – 33000-VII-53

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging WGO begroting Binnenlandse Zaken over online raadpleegbare reisdocumentenadministratie en over het aantal aangevraagde jeugd-NIK's in 2010 en 2011 – 33000-VII-94

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 16 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht oordeel inzake ingediende moties en amendementen Belastingplan 2012 – 33003-78

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 17 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake Groene economische groei in Nederland (Green Deal) – 33043-4

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de bijlage Overzicht op hoofdlijnen bij de Groene economische groei in Nederland (Green Deal) – 33043-5

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de bijlage Plan van Aanpak elektrisch vervoer bij de Groene economische groei in Nederland (Green Deal) – 33043-6

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 17 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderliggende overeenkomsten van de Green Deal – 33043-7

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 17 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Afschrift van het antwoord m.b.t. een brief over de werkwijze van DUO bij selectiestudies – 2011Z22177

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 7 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie om aandacht voor de situatie m.b.t. geluidsoverlast van de helikopters in omgeving Gilze-Rijen – 2011Z22869

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 14 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van De Achterban te Den Haag inzake de aanbieding van informatie – 2011Z23002

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 15 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een brief van de Stichting Nederlands met betrekking tot een taalverbod aan de Radboud Universiteit Nijmegen – 2011Z23121

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 16 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Toestemming rondetafelgesprek 17 november 2011 over onderzoeken naar schietdrama Alphen aan den Rijn – 2011Z23250

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 17 november 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten (33095);

  • - Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een locatiecode (33096);

  • - Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en enkele andere wetten in verband met herstructurering van het stelsel van cultuursubsidies, het van toepassing verklaren van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op de cultuurfondsen en enkele technische aanpassingen (33100);

b. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:

  • - Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden (33097).