Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 26, item 14

14 Stemmingen moties BZK

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (33000-VII),

te weten:

 • - de motie-Heijnen/Van Raak over concentratiebeleid (33000-VII, nr. 9);

 • - de gewijzigde motie-Heijnen over een bonus-malussysteem (33000-VII, nr. 28);

 • - de gewijzigde motie-Heijnen over het aantal stageplaatsen/leerbanen (33000-VII, nr. 29);

 • - de motie-Heijnen/Schouw over integriteit in het openbaar bestuur (33000-VII, nr. 12);

 • - de motie-Heijnen over afstemming decentralisaties en stelselwijzigingen (33000-VII, nr. 13);

 • - de motie-Van der Burg c.s. over een deltaplan ICT (33000-VII, nr. 14);

 • - de motie-Van der Burg c.s. over informatievoorziening ICT-projecten (33000-VII, nr. 15);

 • - de motie-Van Raak over de vergoeding voor Tweede Kamerleden (33000-VII, nr. 16);

 • - de motie-Koopmans/Van der Burg over concentratiesteden (33000-VII, nr. 18);

 • - de gewijzigde motie-Schouw/Hachchi over dwingende doelstellingen (33000-VII, nr. 30);

 • - de motie-Schouw c.s. over de waterschapstaken (33000-VII, nr. 20);

 • - de motie-Schouw over zakelijke en financiële belangen bewindspersonen (33000-VII, nr. 21);

 • - de motie-Brinkman over beleid binnenlands bestuur (33000-VII, nr. 22);

 • - de motie-Ortega-Martijn over vermindering aantal raadsleden (33000-VII, nr. 25);

 • - de motie-Ortega-Martijn over verruimen lokaal belastinggebied (33000-VII, nr. 26);

 • - de motie-Taverne c.s. over de rechtsprekende taak van de Raad van State (33000-VII, nr. 54);

 • - de motie-Van Raak over het rekruteren van journalisten (33000-VII, nr. 55);

 • - de motie-Van Raak over de Verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid (33000-VII, nr. 56);

 • - de motie-Schouw/Van Raak over de benoemingsprocedure voor de vicepresident van de Raad van State (33000-VII, nr. 58);

 • - de motie-Schouw over het handhaven van de verplichte kabinetsreactie (33000-VII, nr. 59);

 • - de motie-Schouw over de verplichte advisering door de Raad van State (33000-VII, nr. 60);

 • - de motie-Brinkman over onterecht gedeclareerde reis- en verblijfskosten (33000-VII, nr. 61);

 • - de motie-Brinkman over informatie verstrekken aan burgers (33000-VII, nr. 62);

 • - de motie-Ortega-Martijn/Sterk over de agenda burgerschap (33000-VII, nr. 63);

 • - de motie-Ortega-Martijn/Van Bochove over een "Early Warning"-systeem (33000-VII, nr. 64);

 • - de motie-Monasch/Verhoeven over de generieke verlaging van de overdrachtsbelasting (33000-VII, nr. 65);

 • - de motie-Monasch/Voortman over verhuurders in "schaarstegebieden" (33000-VII, nr. 66);

 • - de motie-Monasch/Karabulut over gelijke behandeling van huurders en kopers (33000-VII, nr. 67);

 • - de motie-Monasch over een vrije keus tussen huren en kopen (33000-VII, nr. 68);

 • - de motie-De Boer/Ortega-Martijn over het tijdelijk verhuren van woningen die te koop staan (33000-VII, nr. 69);

 • - de motie-Karabulut over de aanpak van krimpregio's (33000-VII, nr. 70);

 • - de motie-Van Bochove/De Boer over het functioneren van verenigingen van eigenaren (33000-VII, nr. 71);

 • - de motie-Verhoeven over een permanente afschaffing van de overdrachtsbelasting (33000-VII, nr. 73);

 • - de motie-Verhoeven/Van Bochove over inschrijving van vve's bij de Kamer van Koophandel (33000-VII, nr. 74);

 • - de motie-Verhoeven c.s. over het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (33000-VII, nr. 75);

 • - de motie-Verhoeven over de effectiviteit van de starterslening (33000-VII, nr. 76);

 • - de motie-Lucassen over een verplichte keuring voor ventilatiesystemen (33000-VII, nr. 77);

 • - de motie-Lucassen over een te hoge voorlopige toekenning van de huurtoeslag (33000-VII, nr. 78);

 • - de motie-Lucassen c.s. over het vergroten van kansen voor starters (33000-VII, nr. 79);

 • - de motie-Voortman/Monasch over de leegstand van rijksgebouwen (33000-VII, nr. 80);

 • - de motie-Voortman/Van Bochove over het scheiden van wonen en zorg (33000-VII, nr. 81);

 • - de motie-Van Dam c.s. over verlies van het Nederlanderschap (33000-VII, nr. 82);

 • - de motie-Van Dam/Sterk over overleg met het Landelijk Overleg Minderheden (33000-VII, nr. 83);

 • - de motie-Van Dam/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over tewerkstellingsvergunningen voor ongeschoolde arbeid (33000-VII, nr. 84);

 • - de motie-Van Dam over integratie van Somaliërs (33000-VII, nr. 85);

 • - de motie-Van Dam/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over de eigen inburgering betalen (33000-VII, nr. 86);

 • - de motie-Karabulut over het sociaal leenstelsel voor inburgering (33000-VII, nr. 87);

 • - de motie-Karabulut over taaltrajecten op de werkvloer (33000-VII, nr. 88);

 • - de motie-Sterk/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over een sociaal leenstelsel voor migranten (33000-VII, nr. 89);

 • - de motie-Sterk over de leeftijdsonafhankelijke leerplicht (33000-VII, nr. 90);

 • - de motie-Sterk/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over een verbod op qat (33000-VII, nr. 91);

 • - de motie-Van Klaveren over subsidies voor diversiteitsbeleid (33000-VII, nr. 92);

 • - de motie-Van Klaveren over onderzoek naar de gevolgen van massa-immigratie (33000-VII, nr. 93).

(Zie vergadering van 17 november 2011.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Schouw stel ik voor, zijn motie (33000-VII, nr. 59) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Schouw (33000-VII, nr. 60) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De motie-Heijnen (33000-VII, nr. 13) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering voornemens is, omvangrijke en belangrijke taken op het gebied van sociale zaken, maatschappelijke begeleiding en jeugdzorg naar gemeenten te decentraliseren;

overwegende dat de regering tevens voornemens is om het stelsel van passend onderwijs aan te passen;

van mening dat hiermee heel veel geld is gemoeid en dat dit voor veel burgers ingrijpende operaties zijn;

van mening dat het van belang is dat gemeenten voorzieningen op deze terreinen zo veel mogelijk in samenhang kunnen aanbieden;

van mening dat deze decentralisaties en stelselwijzigingen op elkaar moeten worden afgestemd teneinde gemeenten in staat te stellen voorzieningen op deze terreinen zo veel mogelijk in samenhang aan te bieden;

verzoekt de regering, de Kamer ten minste een keer per jaar te informeren over de afstemming tussen deze decentralisaties en stelselwijzigingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 97 (33000-VII).

De motie-Schouw c.s. (33000-VII, nr. 20) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huidige organisatie van de waterschappen efficiënter kan;

overwegende dat het onderbrengen van de waterschapstaken bij andere bestuurslagen – zoals de provincies – een bijdrage levert aan het verminderen van de bestuurlijke drukte;

verzoekt de regering, vóór mei 2012 een onderzoek aan de Kamer toe te zenden hoe deze reorganisatie in de toekomst vorm kan worden gegeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 98 (33000-VII).

De motie-Koopmans/Sterk (33000-VII, nr. 57) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in een wendbare samenleving de overheid een terughoudende rol dient te spelen, die gericht is op activering van burgers en hun verbanden;

overwegende dat professionals (bijvoorbeeld in het onderwijs, in de zorg en bij de politie) vaak merken dat de expertise en ervaringen uit de dagelijkse praktijk niet gewaardeerd worden;

overwegende dat de regering met de andere overheidsniveaus in gesprek is over de gemeenschappelijke agenda hedendaags burgerschap;

van mening dat het gevoel van beroepszeer teruggebracht dient te worden ten bate van beroepseer;

verzoekt de regering, voor 1 juli 2012 met voorstellen te komen

 • - die een forse vermindering van de verantwoordingsplichten aan de overheid teweegbrengen door benodigde transparantie richting burgers, cliënten en gebruikers te verschuiven;

 • - die deze kanteling van burger- naar overheidsparticipatie tevens inpassen in bijvoorbeeld de Algemene wet bestuursrecht;

verzoekt de regering voorts, de Kamer te informeren of en in hoeverre voor deze aanpak verbeteringen in bestaande wetgeving nodig zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 99 (33000-VII).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Schouw stel ik voor, zijn gewijzigde motie (33000-VII, nr. 98) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Heijnen/Van Raak (33000-VII, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen. De stemmen staken en wij gaan daarom hoofdelijk stemmen over deze motie.

Vóór stemmen de leden: Bashir, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Van Bochove, Van Bommel, Bouwmeester, Bruins Slot, Çelik, Cohen, Çörüz, Van Dam, Van Dekken, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Dijksma, Dijsselbloem, Dikkers, Eijsink, Ferrier, Van Gerven, Gesthuizen, Groot, Van Haersma Buma, Hamer, Haverkamp, Heijnen, Van Hijum, Holtackers, Irrgang, Jacobi, Jadnanansing, Paulus Jansen, Karabulut, Klijnsma, Knops, Kooiman, Koopmans, Koppejan, Kuiken, Leijten, Marcouch, Monasch, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn, Ouwehand, Plasterk, Van Raak, Recourt, Roemer, De Rouwe, Samsom, Schouten, Slob, Smeets, Smilde, Van der Staaij, Sterk, Thieme, Van Toorenburg, Uitslag, Ulenbelt, Van der Veen, Verbeet, Vermeij, Voordewind, Van der Werf, Wiegman-van Meppelen Scheppink, De Wit, Wolbert en Albayrak.

Tegen stemmen de leden: Azmani, Van Beek, Beertema, Van Bemmel, Berckmoes-Duindam, Berndsen, Van den Besselaar, Blok, De Boer, Bontes, Bosma, Bosman, Braakhuis, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, De Caluwé, Dibi, Tony van Dijck, Dijkhoff, Dijkstra, Dille, Driessen, El Fassed, Elias, Elissen, Fritsma, Van Gent, Gerbrands, Graus, Hachchi, Van der Ham, Harbers, Helder, Hennis-Plasschaert, Hernandez, Houwers, Huizing, De Jong, Klaver, Van Klaveren, Koolmees, Kortenoeven, Koşer Kaya, Leegte, De Liefde, Lodders, Lucas, Lucassen, Van Miltenburg, De Mos, Mulder, Neppérus, Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Pechtold, Peters, De Roon, Sap, Schaart, Schouw, Snijder-Hazelhoff, Van der Steur, Straus, Taverne, Van Tongeren, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verhoeven, Van Vliet, Voortman, Wilders, Ziengs, Agema en Aptroot.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 74 tegen 71 stemmen is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Heijnen (33000-VII, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Heijnen (33000-VII, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de VVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heijnen/Schouw (33000-VII, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Heijnen (33000-VII, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Burg c.s. (33000-VII, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Burg c.s. (33000-VII, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raak (33000-VII, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Van der Burg (33000-VII, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schouw/Hachchi (33000-VII, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor gewijzigde deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw (33000-VII, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (33000-VII, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn (33000-VII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn (33000-VII, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Taverne c.s. (33000-VII, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raak (33000-VII, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (33000-VII, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouw/Van Raak (33000-VII, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (33000-VII, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (33000-VII, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn/Sterk (33000-VII, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn/Van Bochove (33000-VII, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Monasch/Verhoeven (33000-VII, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Monasch/Voortman (33000-VII, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Monasch/Karabulut (33000-VII, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Monasch (33000-VII, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Boer/Ortega-Martijn (33000-VII, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Karabulut (33000-VII, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bochove/De Boer (33000-VII, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verhoeven (33000-VII, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Van Raak (SP):

Bij de stemming over de motie op stuk nr. 73 is de SP-fractie genoemd, maar zij wilde niet voorstemmen. We willen geacht worden niet voor te hebben gestemd.

De voorzitter:

De SP-fractie wordt geacht tegen motie op stuk nr. 73 te hebben gestemd. De motie blijft verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven/Van Bochove (33000-VII, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

De motie op stuk nr. 81 staat op de agenda, maar deze is aangehouden. We hoeven nu dus niet over deze motie te stemmen.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Voortman stel ik voor, haar motie (33000-VII, nr. 81) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Verhoeven c.s. (33000-VII, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven (33000-VII, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lucassen (33000-VII, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Lucassen (33000-VII, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lucassen c.s. (33000-VII, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voortman/Monasch (33000-VII, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dam c.s. (33000-VII, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dam/Sterk (33000-VII, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dam/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (33000-VII, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dam (33000-VII, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Nu de motie op stuk nr. 80 over de leegstand van rijksgebouwen is aangenomen, zou ik graag van het kabinet horen hoe deze motie uitgevoerd wordt.

De voorzitter:

We zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Van Dam/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (33000-VII, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (33000-VII, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (33000-VII, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sterk/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (33000-VII, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sterk (33000-VII, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, D66, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sterk/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (33000-VII, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (33000-VII, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Klaveren (33000-VII, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Hachchi (D66):

Nu de gewijzigde motie op stuk nr. 30 is aangenomen, zou ik graag een brief van het kabinet willen ontvangen waarin het duidelijk maakt hoe het de motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Over die motie, die gaat over dwingende doelstellingen, is al een tijdje geleden gestemd. We zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.