Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 26, item 7

7 Regeling van werkzaamheden

Ik deel aan de Kamer mee dat het lid Smits zich heeft afgemeld.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over de aangehouden motie-Voortman/Groot (27926, nr. 173) en de aangehouden motie-Van Bochove/Ortega-Martijn (33000-IV, nr. 26).

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het dertigledendebat over de conclusies van het CPB-rapport "Nederlands onderwijs in perspectief" van de lijst af te voeren.

Op verzoek van de GroenLinksfractie benoem ik in de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het lid El Fassed tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Grashoff.

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het lid Wolbert tot lid in plaats van het lid Marcouch.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • - het VAO arbeidsplaatsen sociale werkvoorziening, met als eerste spreker het lid Karabulut;

  • - het VAO landbouw in ontwikkelingslanden, met als eerste spreker het lid Ouwehand.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie wil graag een debat voeren met de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitkeringsfraude door "spookburgers".

De voorzitter:

Ik wijs erop dat er volgende week een algemeen overleg over hetzelfde onderwerp plaatsvindt.

De heer Elissen (PVV):

Voorzitter. Iedereen die een beroep doet op de Nederlandse overheid, moet traceerbaar en vindbaar zijn en goed geregistreerd staan. Ik stel voor om dit punt toe te voegen aan het AO modernisering GBA.

Mevrouw Hennis-Plasschaert (VVD):

Bij deze woorden sluit de VVD zich geheel aan.

De voorzitter:

Dank u.

Het woord is aan de heer Brinkman.

De heer Brinkman (PVV):

Voorzitter. Aanstaande donderdag staat een drie uur durend plenair debat gepland met minister Donner over de openbaarheid van bestuur en journalistieke vrijheid. Dat is een buitengewoon belangrijk onderwerp, maar wij hebben vorige week ongeveer achttien uur met minister Donner gedebatteerd. Daarbij hebben wij dit soort onderwerpen ook ruimschoots besproken. Ik weet dat de plenaire agenda ellenlang is. Daarom verzoek ik de leden om te bezien of het echt noodzakelijk is om dit debat plenair af te handelen.

De voorzitter:

Mevrouw Peters, het was uw aanvraag.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Voorzitter. Driekwart jaar geleden heb ik dit plenaire debat inderdaad aangevraagd, met de steun van de partij van de heer Brinkman en met de steun van andere collega's. Ik vind dit een onverminderd mooi onderwerp dat ik graag plenair met de minister bespreek. Je raakt niet snel over dit onderwerp uitgepraat. Het is al zijdelings aan de orde geweest bij de begrotingsbehandeling, maar er zijn veel meer punten waarover ik in hoofdlijnen met de minister door zou willen spreken en waarvoor ik de plenaire zaal nodig heb. Als we dit debat donderdagavond voeren, moeten sommigen misschien een beetje proppen in hun agenda's, maar uitstel is ook geen aantrekkelijke optie, want daarmee schuiven we het debat door tot na volgende zomer. Met alle begrip voor de oproep van de heer Brinkman persisteer ik toch graag in de planning van deze week.

De voorzitter:

We gaan kijken hoe de Kamer hierover denkt.

De heer Van Raak (SP):

Er is veel gebeurd in die driekwart jaar. Wij hebben vaak en indringend met de minister over deze onderwerpen gesproken. De minister heeft gezegd dat hij niets gaat doen. Vanuit de Kamer zijn een initiatiefwet en een onderzoek aangekondigd. Wij moeten nu verder. De SP heeft op dit moment geen behoefte om hierover donderdagavond nog na te gaan praten.

De heer Koopmans (CDA):

Voorzitter. Dit debat is al ruim een halfjaar geleden aangevraagd en wat ons betreft kan er nog wel wat tijd bij. Wij kunnen ook in een procedurevergadering overwegen om er een AO van te maken en dat kan wat korter zijn en op een ander moment te plannen. Een laatste opmerking: de CDA-fractie zou in deze zaal veel liever een debat voeren over het verbod op de pedoclub dan over dit onderwerp.

De voorzitter:

Dan had u dat moeten aanmelden voor de regeling.

De heer Heijnen (PvdA):

Ik steun het idee om dit debat om te zetten in een AO. Ik sluit mij aan bij de opmerkingen van de heer Van Raak en de heer Brinkman.

De heer Taverne (VVD):

De VVD-fractie sluit zich hier ook bij aan. Het spoedeisende aspect is weg en een AO zou dus voldoende zijn.

De heer Schouw (D66):

Ik ben het eens met alle vorige sprekers, uiteraard met uitzondering van die van GroenLinks.

De voorzitter:

Mevrouw Peters, het verzoek van de heer Brinkman wordt gesteund door een meerderheid van de Kamer.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Als het voorstel tot een debat is aangenomen, is het bij mijn weten een goed gebruik in de Kamer dat het ook doorgang vindt als het aanvragende lid daarin persisteert.

De voorzitter:

Nee, dat is niet zo.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Overigens ging het nooit om een spoeddebat, maar om een gewoon debat, los van de actualiteit.

De voorzitter:

Dat is precies de reden dat een meerderheid het gesteund heeft en een meerderheid ook kan beslissen om er iets anders mee te doen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik heb het verzoek van mevrouw Peters destijds gesteund en vind dat het aan haar zou zijn om eventueel uitstel te vragen. Ik had het debat dus liever deze week willen voeren.

De voorzitter:

Ik snap dat u dit zo voelt, maar zo zijn de regels niet. Wij gaan het debat dus afvoeren van de agenda.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Voorzitter, mag ik dan ...

De voorzitter:

Ik heb een besluit genomen, mevrouw Peters.

Mevrouw Peters (GroenLinks):

Ik neem dat besluit graag aan. Ik zal in de commissievergadering voorstellen om er een AO van te maken.

De voorzitter:

Prima.

Het woord is aan de heer Dijsselbloem.

De heer Dijsselbloem (PvdA):

Voorzitter. Op ons langetermijnschema staan nog twee VAO's over de jeugdzorg. In overleg met de woordvoerders stellen wij voor om die VAO's af te voeren van de agenda en de onderwerpen te betrekken bij het wetgevingsoverleg jeugdzorg dat in december zal worden gehouden.

De voorzitter:

Het VAO jeugdzorg en het VAO stelselherziening jeugdzorg zullen wij afvoeren van de agenda. Aldus besloten.

Voordat we overgaan tot de stemmingen, behandelen we eerst een aantal mededelingen die enkele leden te elfder ure hebben gedaan. Dat is voor de Kamer niet overzichtelijk, dus ik verzoek de leden Dibi, Voordewind en Koopmans zich bij de interruptiemicrofoon te vervoegen en hun mededelingen hardop te doen, zodat alle leden kunnen meelezen en mee schrijven.

Het woord is als eerste aan de heer Dibi.

De heer Dibi (GroenLinks):

Voorzitter. De motie-Dibi/Voordewind (33000-VII, nr. 45), die ik heb ingediend bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onderdeel asiel en immigratie, wil ik graag wijzigen. Ik wil één constatering schrappen: "constaterende dat de overheid een beperkte invloed heeft op migratiestromen". Verder blijft de motie ongewijzigd.

De voorzitter:

De motie-Dibi/Voordewind (33000-VII, nr. 45) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dit kabinet voornemens is de migratie om te buigen, te beheersen en te verminderen;

spreekt uit dat het niet realistisch is om de minister af te rekenen op concrete aantallen in de instroom van het aantal immigranten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 95 (33000-VII).

Ik stel vast dat we hier straks over kunnen stemmen. Dat ga ik niet opnieuw meedelen.

Het woord is aan de heer Voordewind.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Ik wil graag mijn motie op stuk nr. 47) aanhouden. Ook dit betreft de begroting van het onderdeel asiel en immigratie van BZK.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Voordewind stel ik voor, zijn motie (33000-VII, nr. 47) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Koopmans.

De heer Koopmans (CDA):

Ik wil graag de motie-Koopmans/Sterk op stuk nr. 57, ook ingediend bij de behandeling van de begroting van BZK, aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Koopmans stel ik voor, zijn motie (33000-VII, nr. 57) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.