Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 26, item 13

13 Stemmingen Infrastructuur en ruimte

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het notaoverleg over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte,

te weten:

 • - de motie-Dijksma c.s. over criteria van de duurzame verstedelijkingsladder (32660, nr. 21);

 • - de motie-Dijksma over Energy Port Noord-Nederland (32660, nr. 22);

 • - de motie-Dijksma c.s. over een nationale visie op bereikbaarheid (32660, nr. 23);

 • - de motie-Jacobi c.s. over de drinkwatervoorziening (32660, nr. 24);

 • - de motie-Jacobi/Paulus Jansen over de molenbiotoop (32660, nr. 25);

 • - de motie-Jacobi c.s. over de reservering voor de ehs (32660, nr. 26);

 • - de motie-Van Bemmel over de AMvB Ruimte (32660, nr. 27;

 • - de motie-Van Bemmel c.s. over de krimpregio's (32660, nr. 28);

 • - de motie-Paulus Jansen c.s. over een klimaat- en energietoets (32660, nr. 29);

 • - de motie-Paulus Jansen c.s. over megastallen (SVIR) (32660, nr. 30);

 • - de motie-Paulus Jansen c.s. over vergunningvrij bouwen (32660, nr. 31);

 • - de motie-Paulus Jansen c.s. over de ladder voor duurzame verstedelijking (32660, nr. 32);

 • - de motie-Paulus Jansen c.s. over aanpassing van de SVIR (32660, nr. 33);

 • - de motie-Paulus Jansen c.s. over bescherming van het Groene Hart (32660, nr. 34);

 • - de motie-De Rouwe/Van Bemmel over Agriboard Noord-Holland Noord (32660, nr. 35);

 • - de motie-De Rouwe/Dijksma over aandacht voor krimp (32660, nr. 36);

 • - de motie-De Rouwe over het tegengaan van winkelleegstand (32660, nr. 37);

 • - de motie-Verhoeven over de logistieke delta (32660, nr. 38);

 • - de motie-Verhoeven/Dijksma over inspraak en participatie (32660, nr. 39);

 • - de motie-Verhoeven c.s. over Oostvaarders Wold (32660, nr. 40);

 • - de motie-Verhoeven c.s. over het nationaal belang 11 (32660, nr. 41);

 • - de motie-Van Gent c.s. over fiets- en wandelverkeer (32660, nr. 42);

 • - de motie-Van Gent c.s. over de balans voor de leefomgeving (32660, nr. 43);

 • - de motie-Van Gent c.s. over een "openruimteheffing" (32660, nr. 44).

(Zie notaoverleg van 14 november 2011.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Dijksma (32660, nr. 22) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De motie-Van Bemmel (32660, nr. 27) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de ontwerpwijziging Barro voor agrarische bedrijven enkel de aanwezige natuurwaarden gelden bij het bepalen van de wezenlijke kenmerken en waarden; overwegende dat voor recreatieve bedrijven niet alleen de aanwezige maar ook potentiële natuurwaarden gelden bij het bepalen van de wezenlijke kenmerken en waarden; overwegende dat voor nieuwe natuurbestemmingen in de ecologische hoofdstructuur op grond van het overgangsrecht geldt dat een agrariër zijn bedrijf mag voortzetten; overwegende dat ook de recreatieve sector een belangrijke rol heeft in de inrichting en kwaliteit van de ruimte; overwegende dat de recreatieve sector een belangrijke economische pijler is in het buitengebied; verzoekt de regering om de ter zake doende artikelen in de ontwerpwijziging Barro en de nota van toelichting dusdanig aan te passen dat voor de recreatieve bedrijven net als de agrarische bedrijven enkel de aanwezige natuurwaarden gelden en dat voor nieuwe natuurbestemmingen in de ecologische hoofdstructuur op grond van het overgangsrecht geldt dat zowel een agrariër als een recreatieondernemer zijn bedrijf mag voortzetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 46 (32660).

De motie-Paulus Jansen (32660, nr. 30) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat megastallen geen grondgebonden agrarische activiteit zijn en feitelijk een industrieel karakter hebben;

verzoekt de regering om in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte een verbod op megastallen in het landelijk gebied op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 47 (32660).

De motie-Verhoeven/Dijksma (32660, nr. 39) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering in de ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte een aantal nationale belangen heeft geformuleerd, waarmee ze aangeeft waarvoor het Rijk verantwoordelijk is;

overwegende dat betrokkenheid van burgers leidt tot breder draagvlak voor beleid;

overwegende dat betrokkenheid van burgers kan leiden tot kwalitatief betere besluiten;

overwegende dat het Rijk verantwoordelijk is voor een goed systeem van publieksparticipatie;

verzoekt de regering, inspraak en participatie expliciet op te nemen als onderdeel van het 13de nationaal belang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 48 (32660).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Verhoeven stel ik voor, zijn motie (32660, nr. 40) aan te houden.

Op verzoek van mevrouw Jacobi stel ik voor, haar moties (32660, nrs. 24 en 25) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Dijksma c.s. (32660, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijksma c.s. (32660, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jacobi c.s. (32660, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Bemmel (32660, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bemmel c.s. (32660, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Van Bemmel (PVV):

Voorzitter. Ik dacht dat het de gewoonte was dat als partijen een motie hebben ondertekend, ze ook voor zouden stemmen.

De voorzitter:

Ja, maar soms dus niet.

De heer Van Beek (VVD):

Voorzitter. Het betreft de motie van de heer Van Bemmel op stuk nr. 27. U hebt die aangekondigd als een andere motie dan ik op mijn stemmingslijst heb staan. Ik heb staan: de motie-Van Bemmel over de AMvB Ruimte.

De voorzitter:

U maakt nu de verwarring nog groter. Ik lees op: de gewijzigde motie-Van Bemmel op stuk nr. 27 over de ontwerpwijziging Barro. Weet u, we komen er niet uit. Ik heb al een besluit genomen. Dit krijgt nu namelijk iets van Twee voor Twaalf, dat gaan we niet doen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen c.s. (32660, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Paulus Jansen c.s. (32660, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen c.s. (32660, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen c.s. (32660, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen c.s. (32660, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paulus Jansen c.s. (32660, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Van Bemmel (32660, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Dijksma (32660, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe (32660, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verhoeven (32660, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Verhoeven/Dijksma (32660, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven c.s. (32660, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (32660, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (32660, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (32660, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.