Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 26, item 16

16 Stemmingen moties Immigratie en Asiel

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (onderdeel Immigratie en Asiel) (33000-VII),

te weten:

 • - de motie-Spekman c.s. over een beleidsafspraak voor ex-amv's (33000-VII, nr. 36);

 • - de motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s. over kinderopvang in land van herkomst (33000-VII, nr. 38);

 • - de motie-Gesthuizen c.s. over een verblijfsvergunning voor uitgeprocedeerde ex-amv's (33000-VII, nr. 39);

 • - de motie-Gesthuizen/Spekman over de capaciteit van de Dienst Terugkeer & Vertrek (33000-VII, nr. 40);

 • - de motie-Gesthuizen over de medische zorg voor asielzoekers en vreemdelingen (33000-VII, nr. 41);

 • - de motie-Knops c.s. over het terugnemen van de eigen onderdanen (33000-VII, nr. 42);

 • - de motie-Knops/Van der Staaij over sneller besluiten over asielaanvragen (33000-VII, nr. 43);

 • - de motie-Schouw/Voordewind over een conferentie over het migratiebeleid (33000-VII, nr. 44);

 • - de gewijzigde motie-Dibi/Voordewind over afrekenen op concrete aantallen (33000-VII, nr. 95);

 • - de motie-Dibi/Voordewind over een humaan beleid voor amv's (33000-VII, nr. 46);

 • - de motie-Voordewind c.s. over het slechten van administratieve barrières (33000-VII, nr. 48);

 • - de motie-Voordewind c.s. over terugkeer naar landen die de doodstraf hanteren (33000-VII, nr. 50);

 • - de motie-Van der Staaij/Knops over de rapportage over de vreemdelingenketen (33000-VII, nr. 51).

(Zie vergadering van 17 november 2011.)

De voorzitter:

De motie-Spekman c.s. (33000-VII, nr. 36) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de herijking van het amv-beleid voor de voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen geen oplossing biedt en ex-amv's gemiddeld al zeven jaar in Nederland verblijven;

verzoekt de regering, de totale groep voormalige alleenstaande minderjarige vreemdelingen, waaronder de voormalige deelnemers aan het experiment Perspectief, in samenwerking met lokale overheden en ketenpartners, zo veel mogelijk in kaart te brengen, en de Kamer daarover binnen twee maanden te informeren;

verzoekt de regering tevens, een speciale beleidsinzet voor deze ex-amv's te plegen, waarvan de uitgangspunten in elk geval zijn dat:

 • - hun lopende toelatingsprocedures en terugkeeractiviteiten met voorrang en met de hoogste prioriteit worden afgerond;

 • - uiterlijk op 31 december 2012 alle dossiers zijn afgerond;

 • - extra middelen kunnen worden ingezet om hun terugkeer naar het land van herkomst te realiseren;

 • - wordt beoordeeld of aan hen een vergunning kan worden verleend op grond van schrijnendheid, of omdat zij buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst;

 • - een extra inspanning wordt gedaan om ervoor te zorgen dat niet meer dan 20% van hen in de illegaliteit belandt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 100 (33000-VII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Spekman c.s. (33000-VII, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s. (33000-VII, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen c.s. (33000-VII, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen/Spekman (33000-VII, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (33000-VII, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Knops c.s. (33000-VII, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Knops/Van der Staaij (33000-VII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw/Voordewind (33000-VII, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dibi/Voordewind (33000-VII, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dibi/Voordewind (33000-VII, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (33000-VII, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (33000-VII, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Knops (33000-VII, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.