Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232175 nr. 19

32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 november 2011

Met deze brief informeer ik u over de oplossing waartoe het kabinet besloten heeft teneinde bij gezinsmigratie te voorkomen dat partners van gelijk geslacht problemen zouden kunnen ondervinden in de toelatingsprocedure als gevolg van het feit dat zij in het land van herkomst geen mogelijkheden hebben om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Ik doe hiermee tevens mijn toezegging gestand, gedaan tijdens het Algemeen Overleg over gezinsmigratie op 18 januari jl., u te zullen informeren over de uitkomst van het gesprek dat ik over dit onderwerp heb gevoerd met het COC.

Op 31 januari van dit jaar heb ik met vertegenwoordigers van het COC gesproken over onder meer de zorg van het COC dat de voorgenomen maatregel van het kabinet om gezinsmigratie te beperken tot gehuwde en geregistreerde partners, partners van gelijk geslacht zou belemmeren in het uitoefenen van hun recht op gezinsleven. Ik heb in dit gesprek laten weten de zorg van het COC te begrijpen en naar een oplossing te streven.

Het kabinet heeft op 16 september jl. besloten een regeling te treffen die het mogelijk maakt dat vreemdelingen, die als gevolg van wettelijke belemmeringen in het land van herkomst aantoonbaar niet kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap kunnen aangaan, een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aan kunnen vragen met als doel het kunnen sluiten van een huwelijk of het aangaan van een partnerschapsregistratie in Nederland. Die machtiging zal worden verleend wanneer aan alle voorwaarden voor gezinshereniging of -vorming wordt voldaan met uitzondering van het huwelijk/de registratie. In plaats van de akte te tonen tekent de aanvrager een verklaring dat hij in Nederland een verbintenis zal aangaan.

Na inreis wordt de mvv omgezet in een verblijfsvergunning met een beperkte geldigheidsduur. Deze verblijfsvergunning kan niet verlengd worden. De geldigheidsduur zal voldoende lang zijn om betrokkene in staat te stellen gedurende rechtmatig verblijf in Nederland te trouwen/het partnerschap te registreren en op die manier aan alle voorwaarden voor verblijf in Nederland op basis van gezinshereniging/gezinsvorming te gaan voldoen.

Is de verbintenis gesloten, dan kan op verzoek van de vreemdeling het verblijfsdoel van de vergunning worden gewijzigd in «gezinshereniging.»

Deze oplossing voorkomt dat de procedure voor partners van gelijk geslacht in duur en kosten afwijkt van die voor vreemdelingen die wel in staat zijn voorafgaande aan de mvv-aanvraag te trouwen. Ook wordt voorkomen dat men mogelijk risico zou lopen indien men na het huwelijk in Nederland zou moeten terugkeren naar het land van herkomst om de mvv-procedure te doorlopen.

De oplossing biedt ook soelaas voor vreemdelingen die als gevolg van wettelijke belemmeringen in het land van herkomst niet kunnen trouwen omdat de partners van een verschillende religie zijn.

Het COC is inmiddels hierover geïnformeerd. Ik ben voornemens het COC uit te nodigen voor een nadere toelichting op het voorstel.

Momenteel wordt de noodzakelijke aanpassing van het Vreemdelingenbesluit voorbereid. Deze zal spoedig voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

De minister voor Immigratie en Asiel,

G. B. M. Leers