Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Milieuwethandhaving, te weten:

- de gewijzigde motie-Van der Ham/Duyvendak over openbaarheid via internet van gedoogbeschikkingen (22343, nr. 69).

(Zie vergadering van 3 juli 2002.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, LN en de VVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen. Ik stel vast dat uit deze stemming niet duidelijk blijkt wat de uitslag is, zodat een hoofdelijke stemming moet worden gehouden.

Voor stemmen de leden: Melkert, Netelenbos, Nicolaï, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Remkes, Rosenmöller, De Ruiter, Teeven, Tichelaar, Timmermans, Tonkens, Te Veldhuis, Van Velzen, Vendrik, Vergeer-Mudde, Vermeend, Vos, Voûte-Droste, B.M. de Vries, G.M. de Vries, Monique de Vries, K.G. de Vries, Weisglas, De Wit, Wolfsen, Van Aartsen, Adelmund, Albayrak, Arib, Azough, Bakker, Van Beek, Benschop, Van Blerck-Woerdman, Van Bommel, Bos, Van den Brand, Bussemaker, Cornielje, Crone, Dijksma, Dijkstal, Dittrich, Duivesteijn, Duyvendak, Van Geen, Van Gent, Gerkens, Giskes, Th.C. de Graaf, De Grave, Halsema, Van der Ham, Hamer, Van Heemst, Herfkens, Hermans, Hofstra, Van Hoof, Hoogervorst, Jense, Jorritsma-Lebbink, Kalsbeek, Kamp, Kant, Karimi, Koenders, Korthals, Lambrechts en Lazrak.

Tegen stemmen de leden: Mastwijk, Meijer, Mosterd, De Nerée tot Babberich, Van Oerle-van der Horst, Ormel, Palm, De Pater-van der Meer, Rambocus, Rietkerk, Ross-van Dorp, Rouvoet, Schonewille, Schreijer-Pierik, Smolders, Smulders, Spies, Van der Staaij, Sterk, Varela, Veling, Verburg, Verhagen, Vietsch, Van der Vlies, Jan de Vries, Van Vroonhoven-de Kok, Wiersma, Wijn, Van Winsen, Zeroual, Aasted-Madsen-van Stiphout, Alblas, Van Ardenne-van der Hoeven, Van As, Atsma, Bijlhout, Van Bochove, Bonke, Bruls, Buijs, Van de Camp, Çörüz, Dekker, Van Dijke, Eberhard, Eerdmans, Eurlings, Ferrier, Van Geel, T. de Graaf, Groenink, De Haan, Van Haersma Buma, Hessels, Van der Hoeven, Hoogendijk, Ten Hoopen, Huizinga-Heringa, Jager, Janssen van Raay, Joldersma, De Jong, Van der Knaap, Koopmans, Kortenhorst en Van Lith.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met 71 tegen 67 stemmen is aangenomen.

Naar boven