Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Antilliaanse minderjarigen die niet onder ouderlijk gezag staan, te weten:

- de motie-Th.C. de Graaf/Rijpstra over daadwerkelijk voorzien in de uitoefening van gezag (26283, nr. 15).

(Zie vergadering van 3 juli 2002.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven