Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over gewasbeschermingsmiddelen, te weten:

- de motie-Van Ardenne-van der Hoeven c.s. over toevoeging aan de B- en C-middelenlijst (27858, nr. 24);

- de motie-Van Ardenne-van der Hoeven c.s. over aflever- en opgebruiktermijnen (27858, nr. 25);

- de motie-Te Veldhuis c.s. over herziening van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (27858, nr. 26);

- de motie-Te Veldhuis c.s. over het CTB (27858, nr. 27);

- de motie-Te Veldhuis c.s. over tijdelijke voorzieningen (27858, nr. 28);

- de motie-Van Gent c.s. over positieve fiscale en andere prikkels (27858, nr. 29);

- de motie-Van den Brink c.s. over een preventief en een curatief middel (27858, nr. 30);

- de motie-Van der Vlies c.s. over Ridomil Gold (27858, nr. 31).

(Zie vergadering van 2 juli 2002.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Gent stel ik voor, haar motie (27858, nr. 29) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Ardenne-van der Hoeven c.s. (27858, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, LN, het CDA, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Ardenne-van der Hoeven c.s. (27858, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, LN, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Te Veldhuis c.s. (27858, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, LN, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Te Veldhuis c.s. (27858, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Te Veldhuis c.s. (27858, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, LN, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Brink c.s. (27858, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de LPF, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (27858, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, LN, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven