Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur (28243),

- over:

- de motie-Spies c.s. over het project "een impuls voor de politieke cultuur" (28243, nr. 16);

- de motie-Van Gent c.s. over financiële compensatie voor nog niet wettelijk opgelegde taken (28243, nr. 17);

- de motie-Van der Ham/Jense over de tijdsbestedingsnorm voor wethouders (28243, nr. 18).

(Zie vergadering van 3 juli 2002.)

De artikelen I t/m III, de aanhef en de onderdelen A t/m C van artikel IV worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Spies (stuk nr. 13, I) tot invoeging van een nieuw onderdeel Ca.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

De onderdelen Ca t/m F worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Te Veldhuis (stuk nr. 12) tot invoeging van een nieuw onderdeel Fa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van LN, de VVD en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De onderdelen Fa en Fb worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel G, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Spies (stuk nr. 13, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel H, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Spies (stuk nr. 13, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen I t/m S worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Spies (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fractie ervoor, zodat het is aangenomen.

Onderdeel T, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Spies (stuk nr. 14), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen U t/m AA worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel IV wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen V t/m VIII worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Noorman-den Uyl (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel IX, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Noorman-den Uyl (stuk nr. 15), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen X t/m XXI en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Spies c.s. (28243, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (28243, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, LN, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Jense (28243, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, LN, de LPF, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven