Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over de Milieuraad, te weten:

- de motie-Duyvendak/Crone over afvaardiging van de minister-president naar de Duurzaamheidstop (21501-08, nr. 150);

- de motie-Duyvendak over een NDSO (21501-08, nr. 151).

(Zie vergadering van 2 juli 2002.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Duyvendak stel ik voor, zijn motie (21501-08, nr. 151) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Crone (21501-08, nr. 150).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven