Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over huursubsidie, te weten:

- de gewijzigde motie-Duivesteijn c.s. over informatie en excuus (28464, nr. 2).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en LN voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven