Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing laten van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de periode van 1 januari 1957 tot 1 april 1985 gehuwd waren met personen die niet verzekerd waren voor de Algemene Ouderdomswet (28430).

De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Naar boven