Aan de orde is zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (28169),

- over:

- de motie-Van der Ham c.s. over generiek noodzakelijk veronderstelde aanpassingen (28169, nr. 13);

- de motie-Van der Ham c.s. over een algehele herziening van de Algemene wet gelijke behandeling (28169, nr. 14);

- de motie-Bussemaker c.s. over gemeenschappelijke bepalingen (28169, nr. 15);

- de motie-Bussemaker c.s. over een actieplan voor het oplossen van knelpunten (28169, nr. 16);

- de motie-Bussemaker c.s. over een antidiscriminatierichtlijn op Europees niveau (28169, nr. 17);

- de motie-Van der Vlies c.s. over een basisniveau van voorzieningen in het onderwijs (28169, nr. 18);

- de motie-De Ruiter/Van der Ham over plan van aanpak voor de wetgeving (28169, nr. 19);

- de motie-De Ruiter/Van der Ham over aanpassingen die een onevenredige belasting voor anderen kunnen vormen (28169, nr. 20);

- de motie-Tonkens c.s. over de toegankelijkheid tot het openbaar vervoer (28169, nr. 21);

- de motie-Tonkens c.s. over een structurele financieringsbron voor onderwijsinstellingen (28169, nr. 22);

- de motie-Mosterd c.s. over uitbreiding van de Algemene wet gelijke behandeling (28169, nr. 23).

(Zie vergadering van 2 juli 2002.)

De artikelen 1 t/m 6b worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rouvoet (stuk nr. 6) tot invoeging van een nieuwe paragraaf.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, LN, de ChristenUnie en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Rouvoet (stuk nr. 7) tot invoeging van een nieuwe paragraaf.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, LN, de ChristenUnie, de LPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen 7 t/m 10 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-De Ruiter (stuk nr. 25) tot invoeging van een nieuw artikel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de LPF voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen 11 t/m 13 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De motie-Tonkens c.s. (28169, nr. 21) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor de maatschappelijke participatie van gehandicapten en chronisch zieken toegankelijk openbaar vervoer noodzakelijk is;

constaterende dat de regering het streven heeft geformuleerd om het busvervoer in 2010 en het treinvervoer in 2030 toegankelijk voor gehandicapten te laten zijn;

constaterende dat er, in weerwil van het aangenomen amendement-Van der Steenhoven/Hindriks (26456, nr. 78), nog steeds geen duidelijke regels zijn omtrent het minimale niveau van fysieke toegankelijkheid van het openbaar vervoer;

constaterende dat door het ontbreken van specifieke regels op dit moment nieuw materieel wordt besteld onder meer voor de HSL-Zuid dat niet voldoet aan de eisen van toegankelijkheid waardoor de kans op het realiseren van de doelstelling kleiner wordt;

verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling van VWS en VenW bij algemene maatregel van bestuur regels voor concessiehouders op te stellen die de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor gehandicapten waarborgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 28 (28169).

Ik deel mede dat de motie-Van der Ham c.s. (28169, nr. 13) en de motie-Bussemaker c.s. (28169, nr. 16) zijn vervangen door één nieuwe motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte bedrijven en beroepsinstellingen verplicht om naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen aan te brengen;

overwegende dat een aantal aanpassingen zo generiek van aard zijn dat in de rede mag worden verondersteld dat ze aanwezig zijn, zonder specifieke aanvraag;

van mening dat het wenselijk is dat de wet wordt uitgebouwd naar andere terreinen waaronder vervoer, publieke ruimte, publieke dienstverlening en wonen;

van mening dat veel knelpunten die volwaardige participatie van gehandicapten en chronisch zieken belemmeren ook al kunnen worden opgelost zonder wettelijke verplichting en zonder al te grote financiële consequenties;

verzoekt de regering, in overleg met belangenorganisaties dergelijke knelpunten uiterlijk 1 oktober aanstaande in kaart te brengen en de Kamer uiterlijk 1 maart 2003 via een actieplan te informeren over de wijze waarop en de termijnen waarbinnen deze knelpunten worden opgelost;

verzoekt de regering, daarbij tevens in overleg met belangenorganisaties de wenselijkheid van een lijst met generieke aanpassingen op de terreinen arbeid en beroepsonderwijs te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is voorgesteld door de leden Bussemaker en Van der Ham. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 27 (28169).

In stemming komt de motie-Bussemaker/Van der Ham (28169, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham c.s. (28169, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, LN en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bussemaker c.s. (28169, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bussemaker c.s. (28169, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (28169, nr. 18, herdruk).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Ruiter/Van der Ham (28169, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, LN, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Ruiter/Van der Ham (28169, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, LN en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Tonkens c.s. (28169, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, LN, de ChristenUnie en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tonkens c.s. (28169, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mosterd c.s. (28169, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven