Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Financiële verantwoordingen 2001, te weten:

- de motie-Crone c.s. over steun aan het project SunCities (28380, nr. 79);

- de motie-Giskes c.s. over stimulering van onderzoek naar preventie, innovatie en doelmatigheid in de gezondheidszorg (28380, nr. 80);

- de motie-Vendrik over het in de verantwoordingsstukken en in het jaarverslag aangeven van beleidsconclusies (28380, nr. 81);

- de motie-Vendrik c.s. over de streefwaarde van 10% biologische landbouw (28380, nr. 82);

- de motie-Vendrik c.s. over de financiering van de natuurcompensatie voor de A73 (28380, nr. 83).

(Zie vergadering van 3 juli 2002.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Crone stel ik voor, zijn motie (28380, nr. 79) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Buijs (CDA):

Voorzitter. Ik wil mede namens de LPF en de VVD een stemverklaring afleggen over de motie op stuk nr. 80.

De genoemde partijen zullen tegen deze motie stemmen omdat zij overbodig is. In de motie is namelijk sprake van het handhaven van het subsidieplafond voor Zorgonderzoek Nederland. Welnu, in het Strategisch akkoord dat wij zojuist hebben besproken, is in tabel 10 van de bijlage Zorgonderzoek Nederland opgenomen als zijnde uitgezonderd te zijn van de subsidietaakstelling. Derhalve zullen deze partijen tegen de motie stemmen.

In stemming komt de motie-Giskes c.s. (28380, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, LN, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik (28380, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (28380, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (28380, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik stel voor, de financiële verantwoordingen over het jaar 2001 van de ministeries en de fondsen met de daarbij behorende rapporten van de Algemene Rekenkamer (kamerstukken 28380, nrs. 2 t/m 39) voor kennisgeving aan te nemen, en voor zover het deze Kamer betreft de desbetreffende ministers decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beheer.

Verder stel ik voor, de financiële verantwoording van het Rijk over het jaar 2001 (kamerstuk 28380, nr. 1) voor kennisgeving aan te nemen, en de minister van Financiën decharge te verlenen voor het door hem gevoerde beheer over 's Rijks schatkist.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

Naar boven