Aan de orde zijn stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Schiphol, te weten:

- de motie-Duyvendak c.s. over handhavingspunten (27603, nr. 67);

- de motie-Duyvendak/Gerkens over de Oostbaan (27603, nr. 68);

- de motie-Duyvendak c.s. over de aanvlieghoogte (27603, nr. 69);

- de motie-Duyvendak c.s. over een jaarlijkse rapportage (27603, nr. 70);

- de motie-Duyvendak c.s. over een opdracht aan de deskundigencommissie vlieggeluid (27603, nr. 71);

- de motie-Gerkens c.s. over de geluidsbelasting (27603, nr. 72);

- de motie-Gerkens/Duyvendak over aanpassing van het luchthavenverkeersbesluit (27603, nr. 73);

- de motie-Hofstra c.s. over een blijfrecht (27603, nr. 74);

- de motie-Meijer c.s. over aanpassing van het besluit (27603, nr. 75);

- de motie-Giskes c.s. over de motie27603, nr. 88k (27603, nr. 76);

- de motie Giskes over overleg met de gemeenten (27603, nr. 77).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De heer Duyvendak trekt zijn motie (27603, nr. 69) in.

Mevrouw Giskes (D66):

Ik trek mijn motie op stuk nr. 77 in. Dat geldt helaas ook voor mijn motie op stuk nr. 76. Daarvoor geldt het adagium: liever geen motie dan een niet aangenomen motie.

De voorzitter:

De moties van mevrouw Giskes op de stukken nrs. 76 en 77 zijn ingetrokken.

In stemming komt de motie-Duyvendak c.s. (27603, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak/Gerkens (27603, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak c.s. (27603, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak c.s. (27603, nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de Christen Unie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens c.s. (27603, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens/Duyvendak (27603, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hofstra c.s. (27603, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de LPF en LN voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Meijer c.s. (27603, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van LN, de VVD, het CDA, de SGP, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven