Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het debat over de WTO, te weten:

- de motie-Vendrik c.s. over maximale transparantie (25074, nr. 49, herdruk).

(Zie vergadering van 2 juli 2002.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven