Noot 2 (zie blz. 5429)

Interpellatievragen van het lid Duivesteijn (PvdA) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inzake vertragingen uitbetaling huursubsidie.

1

Wanneer heeft u voor het eerst kennisgenomen van de problemen rond de uitvoering van de uitbetaling van de huursubsidie?

2

Hoe kan het dat bij maar liefst 240 000 huursubsidieontvangers gegevens ontbraken welke voor een tijdelijke uitbetaling noodzakelijk waren?

3

Om wat voor gegevens gaat het precies?

4

Waarom zijn deze gegevens niet tijdig genoeg verzameld?

5

Hoe kan het, juist omdat het hier gaat om «een inherent en voorzien onderdeel van de nieuwe werkwijze», dat één en ander niet is voorzien?

6

Hoeveel huurders hebben niet aangegeven de huursubsidie via huurverlaging middels de verhuurder te ontvangen?

7

Is het u bekend of huurders in financiële problemen zijn gekomen omdat de te ontvangen huursubsidie — in geval van een uitstaande schuld — niet meer kan worden overgemaakt aan de verhuurder?

8

Is het u bekend dat huurders niet op de hoogte zijn dat de nietstandaardaftrekposten,welke in het nieuwe belastingplan zijn afgeschaft, slechts via een individuele aanvraag konden worden gecompenseerd? Hoeveel huurders betreft dit? Over welke inkomenseffecten gaat het?

9

Bent u bereid nog deze week de Kamer precies te informeren over alle problemen welke zich voordoen bij de toekenning van de huursubsidie voor het komend jaar?

10

Bent u bereid huurders door middel van advertenties op de hoogte te brengen van de redenen welke tot verhoging van uitbetaling leiden en tevens verontschuldiging aan te bieden voor de ontstane overlast?

11

Bent u bereid die huurders die financieel niet in staat zijn zelf te komen tot een oplossing bij te staan, financieel en juridisch, via inschakeling van woningcorporatie en gemeente?

Naar boven