Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het debat over de knelpunten in de varkenshouderij, te weten:

- de motie-Koopmans c.s. over een onafhankelijke commissie (25448, nr. 47).

(Zie vergadering van 2 juli 2002.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, LN, het CDA, de SGP, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven