Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over privatisering netwerkbedrijven, te weten:

- de motie-Kortenhorst c.s. over intrekking van de beleidsregels privatisering energiedistributiebedrijven (28323, nr. 3).

(Zie vergadering van 3 juli 2002.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Giskes (D66):

Voorzitter. Deze motie bepleit het afschaffen van de beleidsregels over privatisering van de energiedistributiebedrijven. Ook D66 vindt dat er de nodige haken en ogen kleven aan de formulering van de regels als zodanig. Het afschaffen van die regels betekent echter dat wij terugvallen op de oude wetgeving. Die maakt nog veel meer mogelijk. Dat lijkt ons niet de bedoeling. Daarom stemmen wij niet voor deze motie.

In stemming komt de motie-Kortenhorst c.s. (28323, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, LN, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven