Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van wet Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang) (28447).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. twee brieven van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van 2 juli 2002 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van wet, gedrukt onder de nummers 27552 en 28215, heeft aangenomen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van antwoorden op vragen die gesteld zijn door de leden Verhagen, Koenders en Karimi over mogelijke vrijwaringsclausule voor troepenleverende landen aan ISAF (27925, nr. 62);

twee, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, over de beantwoording van kamervragen van het lid Halsema m.b.t. de samenstelling van de populatie van artikel 6 Verkeer en Waterstaat lokaties (19637, nr. 674);

 • een, ten geleide van de kabinetsreactie op het rapport "Nèt Loke Falta; ontbrekende schakels" van de adviescommissie Antilliaanse Medeburgerschap in Nederland (28006, nr. 10);

Lijst van ingekomen stukken

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de Jaarvergadering van de EIB, welke op 4 juni 2002 in Luxemburg werd gehouden (21501-07, nr. 363);

 • een, over het transparantiebeleid (28000-IXB, nr. 34);

een, van de minister van Defensie, over de NAVO-vergaderingen van de ministers van Defensie, 6 en 7 juni 2002 (28000-X, nr. 31);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over het accountantsrapport inzake het project Betuweroute (22589, nr. 198);

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de instelling van de tijdelijke baten-lastendienst Novem (28000-XIII, nr. 61);

 • een, over de bevindingen van de minister van Economische Zaken op het jaarverslag van Nma en Dte over het jaar 2001 (28000-XIII, nr. 62);

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over de voortgang van de implementatie van het brandstofakkoord (28000-XIV, nr. 88);

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het Beleidsprogramma Biodiversiteit Internationaal (28450);

twee, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van een reactie op de nulmeting (26448, nr. 47);

 • een, over de verruiming van de vrijstellingsregeling over AOW, ANW en de AKW (26834, nr. 8);

een, van de informateur, ten geleide van antwoorden op vragen van het lid Dijksma gesteld tijdens de regeling van werkzaamheden van 25 juni 2002 (28375, nr. 4).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. de volgende brieven:

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, inzake landelijke telefoonnummer politie;

 • een, inzake adviesaanvraag Hoge Raad over initiatiefvoorstel constitutionele toetsing;

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, inzake CROHO 2003-2004, artikel 6.4, derde lid, WHW;

 • een, inzake vrouwen en wetenschap;

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, inzake brief LOWAC en toezegging AO onderwijsachterstanden 10 april;

 • een, inzake het gebruik van de Bosatlas op het centraal examen;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake optimale brandstofmix;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake uitwerking aanbevelingen van de werkgroepen dieselakkoord wegvervoer;

een, van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, inzake voorhangprocedure artikel 25d, zevende lid, Bestrijdingsmiddelenwet;

vier, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van de Voorjaarsrapportage 2002;

 • een, inzake wetsvoorstel inzake aanvullende inkomensondersteuning van langdurige minima zonder arbeidsmarktperspectief;

 • een, inzake uitvoering Algemene bijstandswet in Maarssen;

 • een, ten geleide van de tussenrapportage Taskforce Ouderen en Arbeid;

drie, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van afschrift van brief aan de Stichting Women on Waves;

 • een, inzake vergunningsaanvraag Women on Waves;

 • een, inzake No fault-systeem.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

5. de volgende brieven:

een, van J.H.F. van den Bremer, inzake afwijzing Tijs van den Bremer op de basisschool De Driesprong;

een, van de Vereniging Natuurmonumenten, ten geleide van het jaarverslag 2001;

een, van Retail Partners Nederland, inzake kamervragen Bolhuis c.s. over de Nma en verkoopcombinaties;

een, van Stichting Natuur en Milieu, ten geleide van reactie op het regeerakkoord;

een, van Rai Vereniging, ten geleide van reactie op het regeerakkoord;

een, van Ruimtelijke Planbureau, inzake vooraankondiging startconferentie 3 oktober 2002.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies;

6. de volgende brieven:

een, van W.G. Verkade, inzake ernstige bezorgdheid over uw beleid omtrent geloof;

een, van C.J. Out, ten geleide van een reactie op het regeerakkoord;

een, van Nederland Natúúrlijk, inzake strategisch document CDA, LPF en VVD.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:

 • - Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met leer-werktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo) (28444);

b. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

 • - Wijziging van de Kadasterwet, de Invoeringswet Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster, de Wet op het notarisambt en het Burgerlijk Wetboek in verband met een verdergaande toepassing van informatie- en communicatietechnologie bij de aanbieding van stukken ter inschrijving in de openbare registers voor register goederen, het houden van die registers en de verstrekking van inlichtingen daaruit, alsmede in verband met enkele noodzakelijk gebleken technische aanpassingen en het stellen van aanvullende eisen aan het gebruik van elektronische handtekeningen (Herzieningswet Kadasterwet I) (28443);

c. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de werving van arbeidsaanbod uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte op een bij convenant overeengekomen wijze (28442);

d. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • - Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang) (28447).

Naar boven