Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de fusies ziekenhuizen, te weten:

- de motie-Kant c.s. over het niet goedkeuren van fusies en/of concentraties (27295, nr. 27).

(Zie vergadering van 3 juli 2002.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, LN, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Het woord is aan mevrouw Kant.

Mevrouw Kant (SP):

Voorzitter. Dank u voor deze gelegenheid. Die had ik niet in het debat. De minister gaf na indiening van de motie een geheel eigen interpretatie aan die motie. Ik wil kwijt dat ik ervan uitga dat de minister geen handtekening zet onder een beslissing die leidt tot een fusie van ziekenhuizen. Er is wat verwarring ontstaan na het debat. Ik wil dit daarom, na het aannemen van de motie, hebben gezegd.

De voorzitter:

Ik heb u bij uitzondering toegestaan om dit te zeggen, omdat er anders verwarring zou kunnen ontstaan. Dit staat nu in de Handelingen.

Naar boven