Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over de handhaving Wet RO, te weten:

- de motie-Van Gent c.s. over verbetering van het leefklimaat en behoud van bomen (28000 XI, nr. 56);

- de motie-Timmermans c.s. over bestuurlijk overleg (28000 XI, nr. 57);

- de motie-Hofstra/Jense over een veilige vlieghoogte en beperking van hinder (28000 XI, nr. 58).

(Zie vergadering van 2 juli 2002.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Hofstra (VVD):

Voorzitter. Rond de NAVO-basis Geilenkirchen zijn al meer dan 20 jaar problemen. Het vliegveld kan niet doelmatig worden gebruikt en de veiligheid is helaas ook niet meer gewaarborgd. De oplossing is niet ingewikkeld. De minister van VROM heeft haar aangeboden.

De VVD-fractie stemt tegen de moties, ingediend op de stuk nrs. 56 en 57, omdat zij het probleem niet oplossen en ook de veiligheid niet waarborgen. Wij moeten er niet aan denken dat daar binnenkort een ongeluk gebeurt en moet worden geconstateerd dat de oorzaak daarvan is dat wij niet bij machte zijn om een aantal bomen te snoeien.

Voorzitter. Mag ik tot slot van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat ik de motie op stuk nr. 58 graag tot betere tijden aanhoud?

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Hofstra stel ik voor, zijn motie (28000-XI, nr. 58) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (28000-XI, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Vergeer-Mudde (SP):

Voorzitter. In die motie staat een aantal zaken waarmee de SP-fractie het absoluut niet eens is, bijvoorbeeld de overweging dat betrokkenen moeten gaan praten, omdat anders de toepassing van de nimby-regeling onontkoombaar wordt. De nimby-regeling is wat ons betreft sowieso niet van toepassing, omdat ook aan de andere criteria niet wordt voldaan. Desondanks zullen we de motie steunen, nu de veel betere motie van mevrouw Van Gent is verworpen, want een half ei is beter dan een lege dop.

In stemming komt de motie-Timmermans c.s. (28000-XI, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven