Noot 1 (zie blz. 5414)

REGEERAKKOORD CDA, LPF, VVD & VERKIEZINGSPROGRAMMA «RUIMTE, RESPECT EN VOORUITGANG»

EEN VERGELIJKING (Vergelijking «Ruimte, respect en vooruitgang» met regeerakkoord 2002–2006)

Hoofdstuk 1: «Ruimte voor individuele vrijheid en ontplooiing»

OnderdeelPuntStrekkingAkkoord?Niet in tekstBedrag
Zorg1Meer ruimte voor patiënten, zorgaanbieders en verzekeraarsJa  
 idemMarktconforme tariefvorming (DBC's)Ja  
 2Nieuw stelsel: drie compartimentenJa  
 3Zoveel mogelijk PGB'sJa   
 idemScheiden wonen-zorgJa   
 4Uitvoering 2e compartiment: particuliere verzekeraarsJa   
 idemEigen risicoJa  
 5AcceptatieplichtJa   
 idemNominale premieJa   
 idemConcurrentie tussen verzekeraars op prijs, kwaliteit en serviceJa   
 idemVerevening van objectieve risico'sJa   
 6 + 8Zorgaanbieders bepalen zelf aantal verrichtingen/prestatiefinancieringJa   
 6Aandacht voor omstandigheden/privacy van mensen in verpleeghuis X 
 7Opleidingscapaciteit voor artsen/tandartsen/numerus fixusJa   
 idemVrije vestiging van artsen en specialisten X  
 idemHanden aan het bed vergrotenJa   
 8Toezicht X 
 9Overgangsmaatregelen naar nieuw stelselJa  
 10Lastenverlichting tbv invoering nominale premiesJa 1,5 mld
      
Onderwijs1Maatwerk leveren, autonomie creërenJa   
 ideminvesteren van 1,16 miljard euroDeels 0,50
 2invoeren vouchers X 
 3Verkleinen van de klassen X  
 idemAlert reageren op kindermishandeling X  
 idemBijspijkeren Nederlandse taalJa   
 idemOALT afschaffenJa  
 idemVoortijdig schoolverlaten bestrijdenJa  
 4Leerplichtambtenaren/politie sturen leerplichtigen naar school X  
 5Betrokkenheid ouders stimuleren X 
 6Financiële en pedagogische autonomie aan scholen gevenJa   
 7Bemoeienis centrale overheid beperken tot eindtermenJa   
 idemMeer ruimte voor voortgezet onderwijsJa   
 8impuls beroepsonderwijsJa  
 idemFinanciële impuls ICT X 
 idemAfstemming binnen beroepskolomJa  
 9Selectie en diff. Collegegeld in hoger onderwijsJa  
 10Modernisering lerarenbeleidJa  
 11inspectie-rapportage openbaar X 
      
Innovatie1Impuls fundamenteel wetenschappelijk onderzoek X  
 2Bureaucratische lasten verminderen X  
 3Stimuleren publiek/private samenwerking X  
 4Ruimte voor technologische ontwikkeling m.n. biotechnologieNee   
 5Zorgvuldige afweging morele keuzes biotechnologieJa   
 6Stringente voorwaarden dierproeven X 
Cultuur1Rol overheid voorwaardenscheppend X  
  Kwaliteit belangrijkste criterium bij beoordeling subsidieaanvragen X 
  Financiële impuls cultureel erfgoed van 50 miljoen euroNee   
      
Sport1Ondersteuning, vooral van gehandicaptentransport X  
 2Huidige beleid voortzetten X  
      
Diversiteit1Nederlandse taal lerenJa   
 2Individu als uitgangspunt X 
 3Drie integratieniveaus onderscheiden qua politieke interventieDeels  

Hoofdstuk 2: «Ruimte voor optimale benutting van de omgeving»

OnderdeelPuntStrekkingAkkoord?Niet in tekstBedrag
RO1Functie-combinatie leidraad X  
 2Nationaal RO-beleid op hoofdlijnenJa  
 3Behoud groene bufferzones X 
 4Grondbeleid overheid in dienst van publieke doelen X  
 5Exploitatievergunning voor gemeenten X  
 6Faciliterend grondbeleid door gemeenten X  
 7PPS/aanbestedingsbeleid X 
      
Wonen1Meer ruimte voor wonenJa  
 idemGemeenten bepalen woningbouwprogramma'sJa  
 idemPlattelandsgemeenten bouwen voor natuurlijke groeiJa   
 2Bevorderen eigen woningbezitJa  
 3Afschaffen OZB (woningen)Ja   
 4Aftrek hypotheekrente handhavenJa   
 5Grotere woonvariëteit oude stadswijkenJa   
 6Corporaties betalen zelf verbetering woningbestand X  
 7Ontwikkeling nieuwe woninglocaties, particulier opdrachtgeverschap, hoger percentage koopwoningen etc. X  
 8Indexering IHS gekoppeld aan gemiddelde huurstijging X 
      
Mobiliteit1Gebruiker betaalt (o.a. betaalstroken)Ja   
 2Bouwen met extra budgetJa 0,42
 idemVersnellen proceduresJa  
 3Knelpunten oplossen + benuttenJa  
 4KilometerheffingNee   
 5Modern, technologisch verkeersmanagementJa   
 6OV decentraliseren (muv NS) + meer tariefsvrijheid X  
 idemOV tijdig regelen bij nieuwbouwlocatiesJa   
 7Concurrentie «om het spoor» X  
      
Bedrijfsterreinen1Ruimte scheppen waar nodig X  
 2Aansluiten op infra en economische functionaliteit voorop X  
 3Kleinschalige oplossingen, ook in (stads)wijken X  
 4Mainports verder ontwikkelen X 
      
Milieu1Marktconforme maatregelenJa  
 2Verhandelbare emissierechtenJa   
 3Flexibele CO2-reductie (meer in buitenland)Ja   
 4Geen verhoging milieubelastingenJa   
 idemMilieuwetgeving afstemmen op EU-regels X  
 5Duurzame energie bevorderen en kernenergie niet uitsluitenJa  
Natuur1Combineren van functies, centrale rol mede-overhedenJa   
 2Verhoging budget voor natuuraankopen met 0,1 mrd euroNee   
 idemBesparingen door ander beheerJa 0,09
 3Andere verdeling aankoop-beheerJa   
 4Meer nadruk op agrarisch en particulier natuurbeheerJa  
      
Water1Waterhuishouding integraal onderdeel van ruimtelijke ordeningJa   
 2Verdeling bevoegdheden in het waterbeleid X  
 3Extra geld voor waterbeleid uit extra budget voor infrastructuur X  
      
Land & Tuinbouw1Versterking zelfstandig economisch draagvlak van primaire productie X  
 idemInstandhouden economisch draagvlak niet-stedelijk NederlandJa   
 idemSamenhang agr. Grondgebruik en ontwikkeling natuurJa   
 2Ontwikkeling lange termijn visieJa   
 3Geleidelijke beëindiging EU prijs- en inkomensbeleidJa   
 4Vermindering administratieve lastenJa   
 idemFundamentele discussie non-vaccinatiebeleidJa   
 idemToelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen X  
 5Discrepantie strafmaat vergelijkbare vergrijpen strafwet en administratieve veterinaire regelgeving ongedaan maken X  
 6Natuur- en landschapsbeleid zoveel mogelijk realiseren door inschakeling boeren en particuliere landeigenarenJa   
      
Veilig voedsel1Consumenten belang staat vooropJa  
 2Oprichting Europese VoedselautoriteitJa  

Hoofdstuk 3: «Ruimte voor een bloeiende economie»

OnderdeelPuntStrekkingAkkoord?Niet in tekstBedrag
Lasten1Afschaffen OZBDeels (wonen)   
 2Arbeidskorting verhogenJa  
 3Toptarief verlagenNee   
 4Inning premies door BelastingdienstJa   
 5Schenkingen & erfenissen minder belastenJa   
 6Lastenverlichting tbv compensatie zorgpremiesJa   
      
Arbeidsmarkt1Arbeidsaanbod stimuleren mbv lastenverlichting (OZB + Arbeidskorting)Ja  
 2Vrijstelling 57+ afschaffenJa   
 3ID-banen bevriezen, WIW budgetten omzettenJa   
 4Bijstand decentraliserenJa   
 5SPAK afschaffenJa  
 6CAO's niet AVV-enDeels   
 7Preventieve ontslagtoets afschaffen X  
      
Sociale zekerheid1WAO structureel terugdringen (300.000) X 
 2Referte-eis WAONee   
 3Laagste klassen arbeidsongeschiktheid afschaffenJa   
 4Ziektewet eventueel met jaar verlengenJa   
 5Bij vaststelling uitkering inkomsten uit vroegere arbeid meetellenJa   
 6Intensievere keuring arbeidsongeschiktenJa   
 7Fraudebestrijding mbv koppeling bestandenJa   
 8Woonlandbeginsel AKWJa  
Marktwerking1Vaart zetten achter privatiseringDeals (bv. Schiphol)   
 2Markten doorlichten X  
 3Toezicht en Inspectie omvormen X  
 4Deregulering intensiverenJa  
      
Energiemarkten1Verdere privatisering energiebedrijvenJa   
 2Toezicht marktwerking X 
 3Transportnetten privatiseren X 
      
Begroting1Zalmnormen handhavenJa  
 2Staatsschuld aflossen in 2025Ja   
 3Mee- en tegenvallersJa   
 4Meevallerformule bij overschot +3%Deels (+1% en +2,5%)   
 5Overzicht verdeling intensiveringenNvt   
 7UitgavenreserveJa  
 8Uitgaven zorgsectorJa   
 9Toelichting herschikking en grondslagverbredingNvt   
 10Overzicht verdeling lastenverlichtingNvt   
 11Taakstelling volume & efficiency RijkJa   
 12Overzicht verdeling BesparingenNvt  

Hoofdstuk 4: «Ruimte voor een slagvaardige overheid»

OnderdeelPuntStrekkingAkkoord?Niet in tekstBedrag
Bestuur1Minder regels en minder bureaucratieJa   
 2Kleine slagvaardige overheidDeels   
 3Cascademodel: overheid of particulierJa   
 4Bepaalde taken op afstand van de departementen (ZBO'S)Ja   
 5Voorbereidingsprocedure AWB Ministeriële regelingen/amvb's X  
 6Gedoogbeleid terugdringen X  
 7Binnenlands bestuur: drie bestuurslagenJa   
 idemKaderwet Bestuur in verandering wordt afgebouwdJa   
 idemVoor A'dam en R'dam een speciale bestuurlijke oplossing X  
 idemSamenwerking tussen gemeenten kan worden opgelegdJa   
 8Regionale samenwerking wordt met bestaande instrumenten voortgezetJa, WGR uitbreiden   
 9Samenwerking GHOR verbeteren X 
 10Werkterrein ABD uitbreiden X 
 11Privacybescherming mag opsporing niet belemmerenJa  
 12Bestuursrechtelijke Advocaat-generaal X 
 13AWB kritisch evalueren X 
      
Koninkrijksrelaties1Ontwikkelingshulp aan Antillen/Aruba geleidelijk verminderd.Begrotingssteun onder toezicht IMFJa   
 2Als maatregelen geen effect sorteren om toestroom van Antillianen en Arubanen naar Nederland te verminderen dan een visumplicht X  
      
Democratie1Een minister per departementNvt   
 2Controlerende taak TK verbeteren X  
 3Positie TK: afschaffen vragenuurtje X  
 4Beperkte ministeriële verantwoordelijkheid voor Koninklijke Familie X 
 5Invulling ministeriële verantwoordelijkheid X 
 6Contacten TK en Rekenkamer institutionaliseren X 
 7Het toetsen van wetten aan de GrondwetDeels  
Veiligheid1Ophelderingspercentages verbeterenImpliciet   
 idemVastleggen doelen en rapportage voortgang.Ja   
 2Overdracht taken aan administratief personeel/meer gebruik stadswachtenJa   
 idemFlexibele arbeidsvoorwaarden politieJa   
 idemInspelen op technologische ontwikkelingenJa   
 idemStrikte handhaving en lik-op-stuk beleidJa   
 3Versterking veiligheidsketenJa   
 idemInvoering Algemene identificatieplichtJa   
 idemVerhoging budget met 0,75 miljard euroJa   
  Uitbreiding politiesterkte met 5000 fte X  
  Maatregelen jeugdcriminaliteitJa  
  Intensivering aanpak computercrim.X   
  Bredere toepassing DNA- en biometrische techniekenJa  
  Versterking know how fin. Crim.Ja  
  Versterking OM plus rechtersJa  
  Intensivering maatregelen recidiveJa  
  Strafrechtelijke opvang verslaafdenJa  
  Verbetering rampenpreventie- en bestrijdingJa  
 4Mensen en middelen ingezet op basis van crim. Cijfers X  
 idemAfrekening korpsen op ophelderingspercentagesJa   
 5Slagvaardig OM, efficiënte bedrijfsvoering, goed management X 
 6Grensoverschrijdende samenwerkingJa  
 7Versterking positie slachtoffersJa  
 8Recidive als strafverzwaringsgrondJa  
 9Inlichten burgemeester bij vestiging ontuchtplegers X  
 10Gebruik videocamera's en DNA-materiaal bij opsporingJa   
 11Stoppen oneigenlijke taken politieJa   
 12Aanpak productie en handel drugsJa   
 idemVerslaafden harde kern aanpak met behulp geïntegreerde zorgJa   
 idemMedisch gecontroleerde strekking van opiaten X  
 13Nagaan legalisering soft drugs binnen EU X  
      
Omroep1Groter onderscheid publieke en private omroepNee   
 idemKabel, ether moeten «vrij» zijn X  
 2Meer publieke middelen tbv democratische transparantie X  
 3Minder budget, betere verantwoording besteding publieke middelenNee  
      
Immigratie1Wet consequent(er) uitvoerenJa   
 2Asiel aanvragen in de regioJa  
 2Modernisering VluchtelingenverdragJa  
 3Europees asielbeleid: asiel vragen direct bij binnenkomst in de EUJa   
 4Landgebonden asielbeleid beperkenJa  
 idemOngedocumenteerden: geen document, dan gesloten opvangJa   
 idemAsielaanvraag afwijzen bij tegenwerkingJa   
 idemDriejarenregeling beëindigenJa  
 idemGratis rechtshulp voor asielzoekers beperken tot één beroepsprocedureJa   
 idemPer asielzoeker één asielaanvraagJa   
 idemAma's die geen verblijfsvergunning krijgen direct terugsturenJa   
 5Terugkeerbeleid streng uitvoerenJa   
 idemGemeenten mogen geen vervangende opvang biedenJa   
 idemAsielzoekers die niet vertrekken worden in bewaring genomenJa   
 idemWeigering staat om eigen onderdanen terug te nemen wordt afgestraftJa   
 6Beleid inzake gezinshereniging en gezinsvorming aanscherpenJa  
 7Inburgeringscursus (verplichte deelname) voor diegenen die Nederland binnenkomen Sanctie bij niet-nakomingJa, RA gaat zelfs verder; kosten cursus zelf meebetalen  
 idemInburgeringscursus voor oudkomers. Sanctie bij niet-nakomingJa   
 8Illegalen verdacht van strafbaar feit in voorlopige hechtenis tot aan zittingJa   
 idemCriminele illegalen in vreemdelingenbewaring tot uitzetting mogelijk isJa  

Hoofdstuk 5: «Ruimte voor Internationale Samenwerking»

OnderdeelPuntStrekkingAkkoord?Niet in tekstBedrag
EU/Europa1Doel Europees integratieproces X  
 2Vasthouden aan «Kopenhagen criteria»Ja   
 idemFinanciering uitbreiding mbv hervorming landbouwbeleid en structuurprogramma'sJa  
 3Vasthouden aan stabiliteitspaktJa  
 idemHarmonisatie directe belastingen alleen tbv functioneren interne markt X  
 4Behoud en versterking communautaire methode met centrale rol EC X 
 idemBesluitvorming bij meerderheid X 
 idemTransparantie en openbaarheid X 
 idemUitbreiding medebeslissingsrecht EP X 
 idemGLB onder interne markt X  
 5Geen «eindmodel» EU vastleggen X 
 6Subsidiariteitsbeginsel duidelijker toepassen X 
 7Effectiviteit GBVB en crisisbeheersing in kader NAVO vergroten X  
 idemGeen doublering van NAVO-middelen X  
 8Euregio's X 
      
Atlantisch1Samenwerking met VS nastreven X  
      
Wereldwijd1Samenwerking in kader VN versterken X  
 idemOntwikkelen en handhaven internationaal recht X  
 2HGIS niet koppelen aan BNPNee   
 idemFinanciële impuls diplomatiek apparaatNee   
 idemBudget programma's voor MOE-landen verhogenNee   
      
OS1Behoud concentratie bilaterale hulp op beperkt aantal landen X  
 20.7% BNP voor OSNee   
 3Staatssecretaris voor OS??  
      
Vrijhandel1,2Liberalisering plus stimulatie vrije markttoegang ontwikkelingslandenJa  
 2Tariefvrijheid voor industrieproducten & liberalisering handel landbouwproducten X  
 4Bereiken doorbraak anti-dumpingbeleid binnen WTO X 
      
Defensie1Zowel Europese als Atlantische defensiesamenwerkingJa   
 2Aandacht voor Defensie als werkgever X  
 3Verhoging budget met € 0,1 miljard voor paraatheid & personeelNee € 0.05 mld EVDB
Naar boven