Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de druk van verzekeraar Menzis op de ziekenhuizen in Oost-Groningen en over een dottercentrum in Zeeland, te weten:

- de motie-Van Gerven over het behoud van drie streekziekenhuizen in Oost-Groningen (32299, nr. 5);

- de motie-Van Gerven over samenwerking tussen de Zeeuwse ziekenhuizen en één dottercentrum in Zeeland (32299, nr. 6).

(Zie vergadering van 29 juni 2010.)

In stemming komt de motie-Van Gerven (32299, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (32299, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven