Agenda opgesteld 20 januari 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 24 januari

14.00 uur

Woensdag 25 januari

10.15 uur

Donderdag 26 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

32 044

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)

32 044 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– amendement Schouw (15)

  • Indien 15 verworpen:

  • – amendement Recourt (14)

– amendement Van der Steur/Van der Staaij (17)

– onderdeel D

– artikel I

– amendement Recourt (13) (invoegen artikel Ia)

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij Wet herziening ten nadele

32 044, nr. 16

– de motie-Schouw over het hergebruik van DNA-materiaal

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Jeugdmondzorg

33 000-XVI, nr. 161 (aangehouden)

– de motie-Arib/Kuiken over een prestatie- en tarieflijst

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de grote stijging van tarieven bij de tandartsen en de stijging van premies en vermindering van dekking van tandartsverzekeringen

32 620, nr. 37

– de motie-Kuiken/Voortman over opzeggen van de aanvullende tandartsverzekering

32 620, nr. 38

– de motie-Kuiken/Voortman over dalende gemiddelde tarieven

32 620, nr. 39 (ingetrokken)

– de motie-Van Gerven over een oordeel over de tarieven

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

32 712

Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)

32 712 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– amendement Bashir (7)

– amendement Leegte/Holtackers (8)

– onderdeel D

– onderdeel E

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet bodembescherming

32 712, nr. 9 (ingetrokken)

– de motie-Bashir over de afname van humane spoedlocaties

32 712, nr. 10

– de motie-Bashir over verplichte deelname van vervuilers

32 712, nr. 11

– de motie-Van Tongeren over overleg bij landsgrensoverschrijdende vervuiling

32 712, nr. 12 (ingetrokken)

– de motie-Van Veldhoven over verkleinen van het risico van ongeoorloofde staatssteun

32 712, nr. 13

– de motie-Dikkers/Jacobi over normering voor sanering in drinkwatergebieden

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de klankbordgroep Economische dimensie verduurzaming voedselproductie

32 708, nr. 13

– de motie-Van Veldhoven c.s. over de externe kosten van de productie van voedingsmiddelen

32 708, nr. 14

– de motie-Ouwehand over accijns op vet voedsel

32 708, nr. 15

– de motie-Ouwehand over een actieplan om de vleesconsumptie te laten dalen

32 708, nr. 16

– de motie-Ouwehand over het aanbod in supermarkten

32 708, nr. 17

– de motie-Ouwehand over invoering van de «doggybag» in restaurants

32 708, nr. 18

– de motie-Van Gerven over duurzaamheid in innovatieprogramma’s

32 708, nr. 19

– de motie-Van Gerven over overleg met de melkveesector

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

32 760

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties

32 760 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– amendement Van der Ham (9)

– amendement Van der Ham (8)

– artikel I

– amendement Jasper van Dijk/Çelik (10) (invoegen artikelen IA, IB en IC)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

11. Stemming in verband met:

32 760, nr. 11

– de motie-Jasper van Dijk/Çelik over een maximumaantal leerlingen per school

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Externe contacten van ambtenaren en interpretatie «Oekaze Kok»

33 000-VII, nr. 111

– de motie-Berndsen c.s. over wijziging van de Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren

33 000-VII, nr. 113 (gewijzigd, was nr. 112)

– de motie-Van Raak over de oekaze-Koopmans

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bevolkingsdaling

31 757, nr. 34

– de motie-Van Bochove/Lucassen over experimenteerartikelen voor regio’s met bevolkingsdaling

31 757, nr. 35

– de motie-De Boer c.s. over een inhoudelijke reactie

31 757, nr. 36

– de motie-Monasch/Van Dekken over het wegnemen van belemmeringen voor investeringen

31 757, nr. 37 (aangehouden)

– de motie-Monasch/Van Dekken over een reactie op diverse notities

31 757, nr. 38

– de motie-Monasch/Van Dekken over overleg met de koepelorganisatie

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over opschorting van het Besluit huurprijzen woonruimte/aanpassen WWS omdat een wetswijziging noodzakelijk is

27 926, nr. 179

– de motie-Karabulut/Voortman over huurprijsbescherming

27 926, nr. 180

– de motie-Monasch over intrekking Algemene Maatregel van Bestuur

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht dat allochtonen vaker een bijstandsuitkering ontvangen

30 545, nr. 111

– de motie-Fritsma c.s. over de startkwalificatie als voorwaarde voor bijstand

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

33 119, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel inzake een verordening Oprichting Europees Grensbewakingssysteem (Eurosur)

De Voorzitter: ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

17. Debat over de agenda van de (informele) Europese Top met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

18. Dertigledendebat over het bericht dat veel ouders minder gaan werken vanwege de bezuinigingen op de kinderopvang met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

32 127, nr. 147

19. VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

31 929

20. Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek

21. Gezamenlijke behandeling van:

32 752

Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

31 906

Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidie

32 337

22. Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten

31 996

23. Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

32 844

24. Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu

33 064

25. Wijziging van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee ten aanzien van bevoegdheid om aanwijzingen te geven aan hulpverleners, ter implementatie van richtlijn 2011/15/EU

33 027

26. Goedkeuring van het op 6 oktober 2010 te Brussel tot stand gekomen Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (Trb. 2011, 62)

Langetermijnagenda

31 januari, 1 en 2 februari 2012 (week 5)

– VAO Onderzoeksrapport AR «leren van subsidie-evaluaties»

(AO d.d. 8/12) (staatssecretaris Fin) (na ontvangst van een brief van het kabinet)

– VAO Euthanasie (AO d.d. 30/11) (minister VWS) (na ontvangst van een brief van het kabinet)

– VAO AIVD (AO d.d. 8/12) (minister BZK)

– VAO Internationaal Cultuurbeleid (AO d.d. 20/12) (minister BuZa + staatssecretaris EL&I)

– VAO Antibiotica in de veehouderij en dierziekten (AO d.d. 20 december) (staatssecretaris EL&I + minister VWS)

– VAO Uitvoering moties staatssteun woningcorporaties (AO d.d. 6/10) (minister BZK)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 8/12) (minister VWS)

32 440 (Nieuwe regels omtrent aanbestedingen) (1 en 2 februari)

33 142 (Burgerinitiatief «AOW Omhoog!»)

33 046 (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW)

32 666 (Wijz. Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»)

32 841 (Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen)

32 828 (Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage)

32 722 (Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009)

32 014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)

31 766 (Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten)

32 877 (Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen)

32 812 (Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)

32 676 (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

32 450 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

32 621 (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

32 795 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs)

32 895 (Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid)

33 065 (Wijziging van de Wet SUWI i.v.m. aanpassing van de dienstverlening van het UWV aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies)

32 872 (Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen)

7, 8 en 9 februari 2012 (week 6)

– VSO Ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012 en stand van zaken m.b.t. verbetering uitvoering van de biotechnologiewet (27428, nr. 211 (staatssecretaris I&M + staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van een brief van het kabinet)

– Debat over de Staat van de Europese Unie (9 februari)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie

33 026 (Burgerinitiatief «Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten»)

32 862 (Wet basisnet)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

32 860 (R1962) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de mogelijkheid tot bijschrijving van kinderen)

32 838 (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies)

32 280 (Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

14, 15 en 16 februari 2012 (week 7)

32 768 (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

32 439 (Wijziging Wmo; regelen van eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening en uitsluiten van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden)

32 854 (Tijdelijke wet ambulancezorg)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

32 873 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt)

32 717 (Implementatie van het kaderbesluit betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures)

32 759 (Voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s))

vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012: krokusreces

28 en 29 februari, 1 maart (week 9)

– Debat over agenda van de Europese Top

Aangevraagde (dertigleden)debatten

1. Debat op hoofdlijnen over het drugsbeleid (Van der Ham) (minister VWS en minister V&J)

2. Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van een kabinetsreactie en een nog in te plannen rondetafelgesprek ) (Dibi) (minister BZK)

3. Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi) (minister V&J)

4. Debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau getiteld «Poolse Migranten» (Van Nieuwenhuizen)

5. Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands) (minister VWS)(na ontvangst rapport)

6. Debat over de zorg in de nacht- en avonduren in ziekenhuizen (Arib) (minister VWS)

7. Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris V&J)

8. Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief) (staatssecretaris VWS)

9. Debat over het rapport inzake controle op wapenvergunningen (Van Raak) (minister V&J)

10. Debat over het natuurakkoord (Van Veldhoven) (staatssecretaris EL&I) (na ommekomst van een brief)

11. Debat over de handelwijze van de IGZ naar aanleiding van een rapport van de Nationale ombudsman (Leijten) (minister VWS)

12. Debat over het eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk (Arib) (minister V&J) (na de hoorzitting op 18 januari)

13. Debat over de staat van het HBO (Klaver) (staatssecretaris OCW)

14. Debat over het korten op pensioenen (Ulenbelt) (minister SZW) (na ontvangst van een brief)

15. Debat over vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Venrooy-van Ark) (staatssecretaris VWS)

1. Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob) (minister V&J)

2. Dertigledendebat over de passage in de Bedrijfslevenbrief aangaande de ketenbepaling in de flexwet (Ulenbelt) (minister SZW en minister EL&I)

3. Dertigledendebat over de brief inzake het bestuursakkoord Natuur (Van Veldhoven) (staatssecretaris EL&I)

4. Dertigledendebat over het zoveelste weggepeste homostel (Van Klaveren) (minister I&A + minister V&J) (na gesprekken van de minister V&J met burgemeesters)

5. Dertigledendebat over de belemmeringen voor het lopen van stage door jongeren die wachten op een verblijfsvergunning (Koser Kaya) (minister SZW)

6. Dertigledendebat over het wegpesten van niet-westerse allochtonen en de cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (Dibi) (na ontvangst van een brief) (minister I&A)

7. Dertigledendebat over de kritiek van Europa m.b.t. de Hedwigepolder (Jacobi) (na ontvangst van een brief) (staatssecretaris EL&I)

8. Dertigledendebat over mensonterende behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en falend toezicht door de inspectie (Bouwmeester) (na ontvangst van een brief) (minister VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) (na ontvangst van een brief) (minister SZW)

10. Dertigledendebat over de invoering van concurrentie tussen huisartsen (Leijten) (minister VWS)

11. Dertigledendebat over de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente die door de burgemeester van Utrecht niet als risicowedstrijd is aangemerkt (Brinkman) (minister V&J)

12. Dertigledendebat over pogingen van vice-premier Verhagen om Kamerlid Wilders af te luisteren (Recourt) (vice-premier)

13. Dertigledendebat over de uitspraak van de kinderombudsman dat er te weinig oog is voor de klinisch medische schade die kinderen van asielzoekers tijdens lange procedures oplopen en het bericht dat de IND gemartelde asielzoekers uitzet (Gesthuizen) (minister I&A)

14. Dertigledendebat over het bericht «JSF kampt met reeks technische problemen» (El Fassed) (minister Defensie)

15. Dertigledendebat over dreigende faillissementen van bouwbedrijven door stijgende lasten (Verhoeven) (minister EL&I + minister VWS) (na ontvangst van een brief)

16. Interpellatie-Van Dam over uitlatingen van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dat hij aangenomen amendementen over de openstelling van de kabel niet in werking wil laten treden als de Eerste Kamer dat vraagt (Van Dam) (minister EL&I)

17. Dertigledendebat over het conceptrapport van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over pakketverkleining door lage ziektelast (Leijten) (minister VWS)

18. Dertigledendebat over PIP-borstimplantaten (Arib) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

19. Dertigledendebat over voedselspeculatie en de rol van Nederlandse banken en pensioenfondsen hierin (Van Gerven) (minister Fin + staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van een brief)

20. Dertigledendebat over de boete van de NMa voor de Landelijke Huisartsen vereniging (Van Gerven) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

21. Dertigledendebat over het voortbestaan van het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum (Van Gerven) (minister VWS) (na ontvangst van een brief)

22. Dertigledendebat over de ontslagen bij de sociale werkplaats Risse Groep in Weert (Karabulut) (staatssecretaris SZW)

23. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO nog in te plannen)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 398 (Wet forensische zorg) + 32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) (na ontvangst van een door het ministerie aangekondigde nota van wijziging)

– Verslag van de Nationale ombudsman over 2010 en over 2011 (nog niet aangeboden) (debat voor het meireces)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 6 februari van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Tweede pakket wetgeving financiële markten (tweede FM-pakket) (33 057, 33 058 en 33 059)

Maandag 6 februari van 14.00 tot 17.00 uur

Van de algemene commissie voor Europese Zaken over het Werkprogramma van de Europese Commissie

Maandag 5 maart van 10.15 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de nota Gezondheidsbeleid (32 793, nr. 1)

Recesperiodes

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014

Naar boven