Agenda opgesteld 6 november 2020

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 10 november

14.00 uur

Woensdag 11 november

10.15 uur

Donderdag 12 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 439

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen

35 439 (bijgewerkt t/m nr. 16)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

*De Voorzitter: op 3 november 2020 heeft de Kamer reeds over de artikelen en de overige ingediende amendementen gestemd. Zojuist is hoofdelijk gestemd over de amendementen nrs. 8 en 10. Dan komt nu in stemming het wetsvoorstel.

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Emancipatie

30 420, nr. 338 (aangehouden)

– de motie-Bergkamp c.s. over strafbaarstelling van conversietherapie

30 420, nr. 339 (aangehouden)

– de motie-Bergkamp over ICD-11 als basis voor de transgenderzorg

30 420, nr. 340

– de motie-Geluk-Poortvliet/Bergkamp over de effecten van de toepassing van algoritmen op emancipatie en gelijke behandeling

30 420, nr. 341

– de motie-Beertema over definitief stoppen met het vrouwenquotum in het hoger onderwijs

30 420, nr. 342

– de motie-El Yassini/Regterschot over een plan van aanpak voor een veilige opvanglocatie voor dakloze lhbti-jongeren

30 420, nr. 343

– de motie-El Yassini/Jasper van Dijk over de Nederlandse inzet om de lhbti-strategie van de Europese Commissie te ondersteunen

30 420, nr. 344

– de motie-Jasper van Dijk over volledige vergoeding van het geboorteverlof

30 420, nr. 345

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over maatregelen tegen scholen die geen aandacht besteden aan seksuele diversiteit

30 420, nr. 346

– de motie-Van den Berge/Özütok over expliciete toepassing van de kwaliteitseis «gender» binnen het integraal afwegingskader

30 420, nr. 347

– de motie-Van den Berge c.s. over beschikbaar blijven van Nederlandse abortuszorg voor vrouwen uit het buitenland

30 420, nr. 348

– de motie-Van den Berge c.s. over sterkere ondersteuning van alleenstaande ouders

30 420, nr. 349

– de motie-Van den Hul/Bergkamp over blijvende Nederlandse inzet in internationaal verband voor een wereld waarin iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn

30 420, nr. 350

– de motie-Van den Hul over een verlofregeling voor slachtoffers van geweld achter de voordeur

30 420, nr. 351

– de motie-Van den Hul/Bergkamp over betrekken van de adviezen van Movisie bij het verbeterplan voor jeugdhulp en opvang van lhbti-jongeren

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het nieuwe steunpakket

De Voorzitter: dhr. Asscher verzoekt zijn motie op stuk nr. 162 aan te houden.

35 420, nr. 160

– de motie-Asscher/Palland over het creëren van tijdelijke crisisbanen

35 420, nr. 161

– de motie-Asscher c.s. over geen verlof- of wachtdagen inzetten bij thuisisolatie

35 420, nr. 162 (aangehouden)

– de motie-Asscher over met sectoren in gesprek gaan voor extra steun

35 420, nr. 163

– de motie-Aartsen c.s. over het lopende steunpakket actualiseren op basis van de nieuwste beperkende maatregelen

35 420, nr. 164

– de motie-Smeulders c.s. over het verder ophogen van het steunpakket voor de culturele sector

35 420, nr. 165

– de motie-Van Weyenberg c.s. over positief geteste mensen financieel ondersteunen tijdens quarantaine

35 420, nr. 166

– de motie-De Jong/Wilders over het terugdraaien van de versoberingen en de verscherping van toegang tot regelingen in het derde steunpakket

35 420, nr. 167

– de motie-Van Brenk over NOW-werkgevers compenseren voor de loonkosten van personeel dat zij actief tijdelijk inzetten voor de zorg

35 420, nr. 168

– de motie-Van Brenk over de partnertoets in de Tozo schrappen

35 420, nr. 169

– de motie-Van Kent c.s. over de partnertoets bij de Tozo 3-regeling laten vervallen bij een inkomen tot anderhalf keer modaal

35 420, nr. 170

– de motie-Van Kent over het vergoedingspercentage van de tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling vaststellen op 90%

35 420, nr. 171

– de motie-Van Haga/Baudet over onderzoeken of restaurants die niet tevens als café fungeren, open kunnen blijven

35 420, nr. 172

– de motie-Van Haga/Baudet over de aanvullende TVL-subsidie ook openstellen voor eventcatering, hotel-restaurants en de horeca van cultuur-, sport- en recreatiebedrijven

35 420, nr. 173

– de motie-Bruins/Van der Graaf over bezien of de ondersteuning voor mensen in de prostitutie volstaat

35 420, nr. 174

– de motie-Palland c.s. over werkgevers en werknemers tegemoetkomen bij knellende situaties die ontstaan door quarantainemaatregelen

35 420, nr. 175

– de motie-Palland/Bruins over een advies over een optimale strategie om de economische en sociale schade van de coronacrisis te beperken

35 420, nr. 176

– de motie-Stoffer over gerichte steun voor de touringcarbranche

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over vuurwerk

28 684, nr. 635

– de motie-Kröger/Wassenberg over tijdelijke regels omtrent een verbod van verkoop en ontsteking van consumentenvuurwerk

28 684, nr. 636 (aangehouden)

– de motie-Ziengs over de uitvoeringskosten van de tijdelijke subsidieregeling verminderen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over openbaar vervoer en taxi

De Voorzitter: dhr. Öztürk wenst zijn motie op stuk nr. 735 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

23 645, nr. 731

– de motie-Postma c.s. over oplossingen om touringcarbedrijven door de crisis heen te helpen

23 645, nr. 732

– de motie-Laçin c.s. over scenario's voor het ov-personeel

23 645, nr. 733

– de motie-Laçin over het handhaven van de politiepost op Amsterdam CS

23 645, nr. 734

– de motie-Laçin c.s. over een MIRT-verkenning inclusief een MKBA starten naar de Lelylijn

23 645, nr. 735 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Öztürk over in gesprek gaan met verzekerings- en leasemaatschappijen over uitstel van maandelijkse betalingen voor taxichauffeurs

23 645, nr. 736

– de motie-Öztürk over het in ere herstellen van de bpm-teruggave

23 645, nr. 737

– de motie-Kröger/Laçin over een steunpakket voor het ov dat niet ten koste gaat van de reizigers en medewerkers

23 645, nr. 738 (aangehouden)

– de motie-Van der Graaf/Ziengs over een plan voor de korte termijn voor reistijdverkorting tussen Noord-Nederland en de Randstad

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

35 554

Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

35 554 (bijgewerkt t/m amendement nr. 23)

– artikel I, aanhef

– amendement Westerveld/Van den Hul (12,I) over het beter borgen van professionele kwaliteitseisen voor de journalistiek

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Westerveld c.s. (13) over het instellen van een ombudsfunctionaris (invoegen onderdeel Ba)

– onderdelen C t/m E

– amendement Baudet (23,I) over het laten vervallen van het maximumaantal van zes omroepen, en van de verplichte aansluiting van nieuwe omroepen bij bestaande omroepen (invoegen onderdeel Ea)

– onderdelen F en G

– amendement Baudet (23,II)

– onderdeel H

– amendement Baudet (23,III) (invoegen onderdeel Ha)

– amendement Baudet (23,IV)

– onderdeel I

– onderdeel J

– amendement Westerveld c.s. (11,I) om drie algemene televisiekanalen wettelijk te blijven verplichten

– onderdeel K

– onderdelen L en M

– amendement Van der Molen (10,I) over het synchroniseren van de concessies van de regionale publieke omroepen met de concessie van de RPO (invoegen onderdeel Ma)

– onderdelen N en O

– amendement Baudet (23,V) (invoegen onderdeel Oa)

– amendement Westerveld/Van den Hul (12,II) (invoegen onderdeel Oa)

  • NB. Indien zowel 23 als 12 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdelen P t/m R

– amendement Kwint (8) over het schrappen van de verhoging van het percentage dat publieke omroepen buiten de deur moeten produceren

– onderdeel S

– onderdeel T

– amendement Westerveld (14) over verbreding van het palet van verenigingsactiviteiten (invoegen onderdeel Ta)

– onderdeel U

– amendement Kwint (9) over het beëindigen van constructies waarbij presentatoren meer verdienen dan de WNT-norm (invoegen onderdeel Ua)

– onderdelen V t/m AA

– amendement Westerveld c.s. (11,II)

– onderdeel BB

– onderdeel CC

– amendement Van der Molen (10,II)

– onderdeel DD

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

35 554, nr. 15

– de motie-Sneller c.s. over een eerste schets van aanvullende criteria voor omroepen opnemen in de Mediabegrotingsbrief

35 554, nr. 16

– de motie-Kwint over een stappenplan om te komen tot een reclamevrije publieke omroep

35 554, nr. 17 (aangehouden)

de motie-Westerveld over het verbeteren en toekomstbestendig maken van de onlinestreamingdistributie van de publieke omroep

35 554, nr. 18 (aangehouden)

– de motie-Van den Hul c.s. over in de Wijziging van de Mediawet 2008 opnemen dat opdrachten alleen gegund worden aan bedrijven die de cao voor omroeppersoneel hanteren

35 554, nr. 19 (aangehouden)

– de motie-Van den Hul c.s. over in de Wijziging van de Mediawet 2008 opnemen dat ten minste 80% van de programmamakers in directe dienst moet zijn van de publieke omroep

35 554, nr. 20 (aangehouden)

– de motie-Van den Hul/Kwint over in de Wijziging van de Mediawet 2008 vastleggen dat alleen gebruik mag worden gemaakt van een ABU-gecertificeerd uitzendbureau

35 554, nr. 21

– de motie-Van den Hul over het beter borgen van de identiteit van de omroepen

35 554, nr. 22

– de motie-Van den Hul over afschuw uitspreken over ontwikkelingen waardoor de journalistiek onder druk komt te staan

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

35 555

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen)

35 555 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– artikelen I t/m V

– gewijzigd amendement Gijs van Dijk (15) over een evaluatie van het bedrag ineens na 2 jaar

– artikel VI

– artikelen VII en VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

35 555, nr. 9

– de motie-Van Kent over het vrijgestelde bedrag zonder RVU-heffing toepassen

35 555, nr. 10

– de motie-Van Brenk over een bijzonder belastingtarief voor «het keuzerecht bedrag ineens»

35 555, nr. 11

– de motie-Van Brenk over verhoging van de RVU-drempelvrijstelling tot het niveau van het modaal inkomen

35 555, nr. 12

– de motie-Smeulders/Gijs van Dijk over faciliteren van experimenten met pensioenopbouw door zelfstandigen

35 555, nr. 13

– de motie-Gijs van Dijk/Smeulders over een inventarisatie of mensen met een zwaar beroep daadwerkelijk eerder kunnen stoppen met werken

35 555, nr. 14

– de motie-Gijs van Dijk/Smeulders over de mogelijkheid voor werkgevers om gespaarde verlofdagen onder te brengen bij een derde partij

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

35 520

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd)

– artikel I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet verandering koppeling AOW-leeftijd

35 520, nr. 8

– de motie-Van Kent over verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar

35 520, nr. 9

– de motie-De Jong over stoppen van de verhoging van de AOW-leeftijd

Stemmingen

14. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

25 295, nr. 690

– de motie-Wilders over een structurele reserve van ic-bedden en klinische ziekenhuisbedden

25 295, nr. 691

– de motie-Wilders over niet overgaan tot een avondklok

25 295, nr. 692

– de motie-Wilders/Pieter Heerma over een nationale reserve aan zorgmedewerkers

25 295, nr. 694

– de motie-Klaver/Segers over afspraken met gemeenten over opvang voor dak- en thuislozen

25 295, nr. 695

– de motie-Marijnissen c.s. over de beoogde effecten van maatregelen op volksgezondheid, samenleving en economie inzichtelijk maken

25 295, nr. 696 (aangehouden)

– de motie-Marijnissen/Segers over het advies van het Aanjaagteam omzetten in beleid

25 295, nr. 697

– de motie-Marijnissen over het niet toestaan van sluiting van ziekenhuizen

25 295, nr. 698

– de motie-Marijnissen/Jetten over het testen zonder klachten zo spoedig mogelijk starten

25 295, nr. 699

– de motie-Asscher/Pieter Heerma over het voorkomen van onderwijsachterstanden

25 295, nr. 700

– de motie-Asscher c.s. over ondersteuning bij het voorkomen van besmettingen en het volhouden van de beperkingen

25 295, nr. 701

– de motie-Ouwehand over een meldplicht voor bedrijven met een COVID-19-cluster

25 295, nr. 703

– de motie-Kuzu over het afwenden van regionale aanscherpingen

25 295, nr. 704

– de motie-Kuzu over het opstellen van regionale ondersteuningsmaatregelen

25 295, nr. 705

– de motie-Van Kooten-Arissen over een ruimere aanvraagmogelijkheid voor de zorgbonus voor zzp'ers en freelancers

25 295, nr. 706

– de motie-Van Kooten-Arissen over de zorgbonus vrijstellen van loonbeslag

25 295, nr. 707

– de motie-Van Haga/Baudet over niet spreken van «besmetting» bij een positieve PCR-test

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg

29 247, nr. 320

– de motie-Van den Berg over bij wijzigingen in het aanbod van acute zorg gemeenten en zorgaanbieders tijdig consulteren

29 247, nr. 321

– de motie-Bergkamp c.s. over een uitzondering op de eis van een onafhankelijke interne toezichthouder

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gegevensuitwisseling/ Gegevensbescherming/ ICT/E-Health/Slimme zorg/Administratieve lasten

27 529, nr. 222

– de motie-Van den Berg/Kerstens over meer publieke sturing op de landelijke infrastructuur LSP

27 529, nr. 223

– de motie-Van den Berg/Kerstens over de kosten van ICT-toepassingen in de zorg

27 529, nr. 224

– de motie-Raemakers over een campagne gericht op toestemming voor gegevensuitwisseling

27 529, nr. 225

– de motie-Renkema over het drastisch terugbrengen van de winstpercentages van bedrijven die gegevens beheren

27 529, nr. 226

– de motie-Renkema over de noodzaak van een cultuurverandering bij het programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Monitor Polisaanbod 2020 en het Risicovereveningsmodel 2021

29 689, nr. 1084

– de motie-Van den Berg/Renkema over een onafhankelijke commissie voor onderzoek naar de werking van het risicovereveningssysteem

29 689, nr. 1085

– de motie-Raemakers/Renkema over de collectiviteitskorting voor de gemeentepolis handhaven

29 689, nr. 1086

– de motie-Sazias over één onafhankelijke vergelijkingssite voor zorgverzekeringen

Stemming

18. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

33 149, nr. 63 (aangehouden)

– de motie-Westerveld/Wörsdörfer over het voorkomen van vrijheidsbeperkende maatregelen als uitgangspunt

Stemming

19. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho

29 323, nr. 143

– de motie-Bergkamp/Tellegen over eens per halfjaar rapporteren over de invoering van het landelijk wetenschappelijk onderzoek

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017–2018

31 015, nr. 205 (aangehouden)

– de motie-Westerveld/Wörsdörfer over aandacht in hogere sociale beroepsopleidingen voor huiselijk geweld en kindermishandeling

31 015, nr. 206

– de motie-Wörsdörfer over de effectiviteit van de genomen beschermingsmaatregelen bijhouden

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen

31 066, nr. 721

– de motie-Leijten c.s. over gedupeerden voor 1 februari 2021 een brief sturen met het verzoek zich te melden bij de UHT

31 066, nr. 722

– de motie-Leijten/Nijboer over volledige inzage voor de ouders in de gegevens op basis waarvan zij beoordeeld worden

31 066, nr. 723

– de motie-Bromet over meer slachtoffers bij de hersteloperatie betrekken door hen op nieuwe manieren te bereiken

31 066, nr. 724

– de motie-Omtzigt over een «hotspot archief toeslagenschandaal» inrichten

31 066, nr. 725

– de motie-Omtzigt over een oplossing zoeken voor ouders die onder bewind staan of in de Wsnp zitten

31 066, nr. 726

– de motie-Lodders/Van Weyenberg over creatieve mogelijkheden voor gegevensuitwisseling over gedupeerde ouders

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Georganiseerde criminaliteit/ ondermijning, rechtspraak en strafrechtketen

29 911, nr. 288

– de motie-Van Nispen c.s. over inventariseren van de extra investeringen in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit

29 911, nr. 289

– de motie-Van Nispen/Van Toorenburg over een pilot met een multidisciplinair toezichtteam voor intensiever reclasseringstoezicht

29 911, nr. 290

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Van Toorenburg over verdieping van reeds bestaande pilots voor informatie-uitwisseling van persoonsgegevens

29 911, nr. 291

– de motie-Van Toorenburg/Yeşilgöz-Zegerius over een integraal plan gericht op versterking van de beveiliging van onze toegangspoorten

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

35 570-XIII, nr. 13

– de motie-Graus c.s. over het compenseren van bedrijven en branches die onterecht buiten de boot vallen

35 570-XIII, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Graus c.s. over één nationale databank voor het raadplegen van screeningsresultaten van bedrijven

35 570-XIII, nr. 15

– de motie-Graus c.s. over mogelijkheden om ondernemers bij te staan in de coronacrisis

35 570-XIII, nr. 16

– de motie-Graus c.s. over een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar

35 570-XIII, nr. 17

– de motie-Kops over alle subsidies voor biomassa stopzetten

35 570-XIII, nr. 18

– de motie-Kops over het verlagen van de energielasten

35 570-XIII, nr. 19

– de motie-Kops over onmiddellijk stoppen met elke vorm van klimaatbeleid

35 570-XIII, nr. 20

– de motie-Wiersma c.s. over onderzoek naar de voor- en nadelen van de «one in, one out»-systematiek

35 570-XIII, nr. 21

– de motie-Wiersma c.s. over een gedegen lijst met ambtelijke opties voor kansrijk groeibeleid

35 570-XIII, nr. 22

– de motie-Wiersma/Verhoeven over inzetten op strategische investeringen in hoogwaardige Nederlandse technologiebedrijven

35 570-XIII, nr. 23

– de motie-Wiersma/Amhaouch over het voorlopig handhaven van de inzet van de NFIA op de brexit

35 570-XIII, nr. 24

– de motie-Van der Lee over voor februari 2021 een extra beleidspakket voor het klimaatbeleid

35 570-XIII, nr. 25

– de motie-Van der Lee/Agnes Mulder over een verbeterd wetgevingsprogramma bij de Klimaatnota

35 570-XIII, nr. 26

– de motie-Agnes Mulder/Harbers over in kaart brengen van de no-regretmaatregelen voor investeren in de energie-infrastructuur

35 570-XIII, nr. 27

– de motie-Amhaouch c.s. over het verbeteren van de kredietverlening aan mkb-ondernemingen en kleine familiebedrijven

35 570-XIII, nr. 28

– de motie-Amhaouch c.s. over regionale spreiding en regionale ontwikkeling als onderdeel van de Nederlandse groeistrategie

35 570-XIII, nr. 29

– de motie-Amhaouch/Palland over een goede bedrijfsopvolging voor familiebedrijven

35 570-XIII, nr. 30

– de motie-Amhaouch/Wiersma over de kansen en uitdagingen voor Nederland op het gebied van reshoring

35 570-XIII, nr. 31

– de motie-Amhaouch/Bruins over een procesinnovatie-stimuleringsinstrument voor het brede mkb

35 570-XIII, nr. 32

– de motie-Beckerman c.s. over een plan van aanpak om energiearmoede te bestrijden

35 570-XIII, nr. 33

– de motie-Beckerman c.s. over overleg met de energiecoöperaties over door hen ervaren problemen

35 570-XIII, nr. 34

– de motie-Beckerman c.s. over een regeling voor medewerkers van de Onyxcentrale en in de keten

35 570-XIII, nr. 35

– de motie-Beckerman c.s. over onderzoek naar het realiseren van het volledig potentieel van zonnepanelen op daken

35 570-XIII, nr. 36

– de motie-Beckerman over een klimaatrechtvaardigheidsfonds

35 570-XIII, nr. 37

– de motie-Sienot/Dik-Faber over input ophalen bij partners van het Klimaatakkoord en de brede samenleving

35 570-XIII, nr. 38

– de motie-Sienot over alle beschikbare SDE-middelen uitgeven aan de doelen van de SDE++

35 570-XIII, nr. 39

– de motie-Sienot c.s. over de ontwikkeling van groene waterstof ten bate van schone energieopwekking

35 570-XIII, nr. 40

– de motie-Verhoeven/Wiersma over nagaan hoe ecosystemen beter kunnen functioneren

35 570-XIII, nr. 41

– de motie-Verhoeven/Wiersma over een onderzoek naar inpassing van een Dutch Academic Impact Fund in een van de innovatie-instrumenten

35 570-XIII, nr. 42 (aangehouden)

– de motie-Moorlag/Futselaar over een welwillende houding ten opzichte van initiatieven voor Tata Steel Nederland

35 570-XIII, nr. 43

– de motie-Moorlag c.s. over een actieprogramma voor minder tekorten aan vakmensen in de techniek en de maak- en procesindustrie

35 570-XIII, nr. 44

– de motie-Moorlag/Amhaouch over de toereikendheid van het extra investeringskapitaal aan de regionale ontwikkelingsmaatschappijen

35 570-XIII, nr. 45

– de motie-Moorlag over middelen uit het Just Transition Fund prioritair inzetten in Noord-Nederland

35 570-XIII, nr. 46

– de motie-Bruins/Amhaouch over de effectiviteit van verschillende parameteraanpassingen binnen de Wbso

35 570-XIII, nr. 47

– de motie-Bruins over de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rond VSL helder vastleggen

35 570-XIII, nr. 48 (aangehouden)

– de motie-Bruins/Amhaouch over participeren in eerste aanvraagronde van de Recovery and Resilience Facility

35 570-XIII, nr. 49

– de motie-Bruins c.s. over financiële participatie bij hernieuwbare-energieprojecten borgen

35 570-XIII, nr. 50

– de motie-Bruins over het bevorderen van innovatiegericht inkopen

35 570-XIII, nr. 51

– de motie-Van Raan over geen nieuwe subsidies voor het opwekken van warmte door houtige biomassa

35 570-XIII, nr. 52

– de motie-Van Raan over geen nieuwe subsidies voor kolencentrales die omschakelen naar 100% houtige biomassa

35 570-XIII, nr. 53

– de motie-Van Raan over stoppen van alle lopende subsidies voor houtige biomassa

35 570-XIII, nr. 54

– de motie-Van Raan over aanvullende maatregelen om het Urgendadoel te halen

35 570-XIII, nr. 55

– de motie-Van Raan over een afbouwpad voor de uitfasering van fossiele subsidies

35 570-XIII, nr. 56

– de motie-Stoffer/Van Haga over een nullijn voor de ontwikkeling van de regeldruk

35 570-XIII, nr. 57

– de motie-Stoffer over een maritiem herstelplan

35 570-XIII, nr. 58

– de motie-Stoffer over niet aanscherpen van de Klimaatwet

35 570-XIII, nr. 59

– de motie-Öztürk over bijscholings- en coachingsvouchers voor zzp'ers

35 570-XIII, nr. 60

– de motie-Öztürk over het beter bekendmaken van garantieregelingen in het kader van de coronacrisis

35 570-XIII, nr. 61

– de motie-Öztürk over overleg met banken over een verdere aflossingspauze

35 570-XIII, nr. 62

– de motie-Öztürk over het Charter Diversiteit als voorwaarde bij grote aanbestedingen van de overheid

35 570-XIII, nr. 63

– de motie-Öztürk over een onderzoek naar racisme en discriminatie op de ondernemersmarkt

35 570-XIII, nr. 64

– de motie-Van Haga c.s. over het behouden van het hoofdkantoor van Shell in Nederland

35 570-XIII, nr. 65

– de motie-Van Haga/Baudet over de oprichting van een Dutch Business Bank

35 570-XIII, nr. 66

– de motie-Van Haga/Baudet over verkorting van de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers tot één jaar

24. Debat over de terreurdaad in Frankrijk en de vrijheid van meningsuiting met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

25. Debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas (re- en dupliek)

26. VAO Raad Algemene Zaken d.d. 10 november 2020 (AO d.d. 03/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 521, nr. 406

27. VSO Eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake humanitaire interventie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO «Niet-letale steun» aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland (AO d.d. 02/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. Gezamenlijke behandeling van:

35 572

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021))

35 573

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2021)

35 574

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen)

35 575

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie (Wet CO2-heffing industrie)

35 576

Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie overdrachtsbelasting)

35 577

Wijziging van enkele wetten houdende aanpassing van de belastingheffing over sparen en beleggen in de inkomstenbelasting (Wet aanpassing box 3)

35 578

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen)

35 579

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022

35 568

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met het voorkomen van langdurig uitstel van verliesneming ingevolge de liquidatie- en stakingsverliesregeling en het inperken van de reikwijdte van deze regelingen (Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling)

35 570-V

30. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021

35 541

31. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun- en herstelpakket)

35 469

32. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met het inzetten van het instrument van een bestuurlijke boete om slotmisbruik op gecoördineerde luchthavens effectief te kunnen bestraffen)

35 559

33. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met implementatie van Richtlijn 2019/878/EU van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen (PbEU 2019, L 150) en ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/876 van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2019, L 150) (Implementatiewet kapitaalvereisten 2020))

35 494

34. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021)

35 557

35. Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de introductie van bepalingen ter invoering van de tijdelijke mogelijkheid voor de rechter om de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden en andere verhaalsacties te schorsen en een schuldenaar een tijdelijk betalingsuitstel te verlenen in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV)

Langetermijnagenda

17, 18 en 19 november (week 47)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VX)

– Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

– Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

35 257 (Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)) (derde termijn)

35 112 (Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (voortzetting))

35 352 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs)

24, 25 en 26 november (week 48)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting BuHa-OS (voortzetting)

– VSO Inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (25 424, nr. 550)

– VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (35 300 VII, nr. 114)

– VAO Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 28/10)

– VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28 325, nr. 215)

– VSO Landbouw- en Visserijraad van 1 september 2020 (21 501-32, nr. 1247)

– VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 24/06)

– VAO Landbouw, Klimaat en Voedsel (AO d.d. 01/10)

– VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09)

– VAO Visserij (AO d.d.12/10)

– VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 29/10)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

– VAO Natuur (AO d.d. 22/06)

– VSO Biotechnologie en tuinbouw (27 428, nr. 373)

– VAO Mestbeleid (AO d.d. 014/11)

35 461 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112))

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

1, 2 en 3 december (week 49)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09)

– VAO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages (AO d.d. 7/10)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Douane (AO d.d. 22/09)

– VAO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (AO dd. 08/10)

– VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 10/09)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– VSO Spoorveiligheid/ERTMS (29 893, nr. 247)

– VAO Spoorordening (AO d.d. 9/9)

– VSO Duurzaam vervoer (32 813, nr. 500)

– VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (30 872, nr. 247)

– VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267, nr. 21)

– VSO Nucleaire veiligheid (25 422, nr. 268)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 15/10)

35 421 (Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

35 532 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)

35 533 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 293 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht)

8, 9 en 10 december (week 50)

- stemmingen over alle begrotingen

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

35 322 (Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (voortzetting)

35 598 (Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag)

35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))

35 556 (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 462 (Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek))

35 398 (Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving)

15, 16 en 17 december (week 51)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

18 december 2020 t/m 11 januari 2020 (week 52, 53 en 1)

– kerstreces 2020

12, 13 en 14 januari (week 2)

– Burgerinitiatief «EHBO in het onderwijs» (35 565)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

7. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

8. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

9. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

10. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

11. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

12. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

13. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

14. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

15. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

16. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

17. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

18. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

19. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

20. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

21. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

22. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

23. Debat over de marktwerking in de zorg (Sazias) (Minister VWS)

24. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

25. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

26. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

27. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

28. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

29. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

30. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

31. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

32. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

33. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

34. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

35. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

36. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

37. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

38. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

39. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

40. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

41. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

42. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

43. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

44. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

45. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

46. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

47. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

48. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

49. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

50. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

51. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

52. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

53. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

54. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

55. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

56. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

57. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

58. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

59. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

60. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

61. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

62. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

63. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

64. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

65. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

66. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

67. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

68. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

69. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

70. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

71. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

72. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

73. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

74. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

75. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

76. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

77. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

78. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

79. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

80. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

81. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

82. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

83. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

84. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

85. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

86. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

87. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

88. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

89. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

90. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

91. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

92. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

93. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS, Minister J&V)

94. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

95. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

96. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

97. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

98. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

99. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

100. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

101. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

102. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

103. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

104. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

105. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

106. Debat over medische implantaten (Agema) (Minister MZ)

107. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

108. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

109. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

110. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

111. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

112. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (Hijink) (Minister VWS)

113. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

114. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

115. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

116. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

117. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

118. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

119. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

120. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

121. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

122. Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd «De Verpleeghuiszorg in beeld» (Agema) (Minister VWS)

123. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

124. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (Minister BuZa)

125. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) «(On)zichtbare invloed» (Minister SZW)

126. Debat over de korting op het pgb van ouders die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen (Kerstens) (Minister VWS)

127. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

128. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

129. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

130. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

131. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

132. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

133. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

134. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

16. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

17. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

20. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

21. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

22. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

23. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

24. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

25. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

26. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

27. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

28. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

29. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

31. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

32. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

33. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

34. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

35. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

36. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

37. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

38. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

39. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

40. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

41. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

42. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

43. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

44. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

45. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

46. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

47. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

48. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

49. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

50. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

51. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

52. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

53. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

54. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

55. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

56. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

57. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

58. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

59. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

60. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

61. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

62. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

63. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

64. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

65. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

66. Dertigledendebat over de werkbelasting en waardering van zorgpersoneel (Hijink) (Minister-President)

67. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

68. Dertigledendebat over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

69. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 9 november van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35 256)

Maandag 9 november van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (35 352)

Maandag 9 november van 16.00 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) (35 348)

Maandag 9 november van 16.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over begrotingsonderdeel Wonen en ruimte

Maandag 9 november van 20.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35 317) en de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35 454)

Woensdag 11 november van 11.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water en wadden

Donderdag 12 november van 09.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Integratie en maatschappelijke samenhang

Donderdag 12 november van 14.00 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Mijnbouw/Groningen

Maandag 16 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Passend onderwijs

Maandag 16 november van 12.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven (35 264)

Maandag 16 november van 16.30 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35 337)

Woensdag 18 november van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs) (35 582)

Donderdag 19 november van 18.00 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34 605) (voortzetting)

Maandag 23 november van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over jeugd/jongeren met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

Maandag 23 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur

Maandag 23 november van 16.30 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Personeel/Materieel Defensie

Woensdag 25 november van 13.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Omgevingswet (33 118)

Donderdag 26 november van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Klimaat en energie

Donderdag 26 november van 14.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over verpleeghuiszorg/Wlz/gehandicaptenbeleid/doelgroepenvervoer/fokuswonen

Maandag 30 november van 09.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS en aanverwante zaken

Maandag 30 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 30 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: «Behoud het woud» (35 327)

Dinsdag 1 december van 17.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het CBR

Maandag 7 december van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35 355)

Maandag 7 december van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 7 december van 15.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden) (345 447)

Maandag 7 december van 19.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (35 296)

Woensdag 9 december 2020 van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Marktwerking en mededinging

Donderdag 10 december van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Akkoord voor de Noordzee

Donderdag 10 december van 15.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Gevangeniswezen en tbs

Maandag 14 december van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzenstellen (35 285)

Dinsdag 15 december van 18.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek) (35 462)

Woensdag 16 december 2020 van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Ruimtevaart en innovatie

Woensdag 16 december van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Mijnbouw/Groningen

Donderdag 17 december van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

Donderdag 14 januari 2020 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (35 591)

Recesperiodes

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Spreektijden begrotingsbehandelingen (stand van zaken per 06/11)

VVD:

288

minuten

PVV:

219

minuten

CDA:

173

minuten

D66:

157

minuten

GroenLinks:

143

minuten

SP:

142

minuten

PvdA:

119

minuten

ChristenUnie:

94

minuten

Partij voor de Dieren:

99

minuten

SGP:

78

minuten

50PLUS:

78

minuten

DENK:

68

minuten

Forum voor Democratie:

107

minuten

Lid Krol:

40

minuten

Van Kooten-Arissen:

55

minuten

Van Haga:

24

minuten

Naar boven