Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135570-XIII nr. 37

35 570 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN DIK-FABER

Voorgesteld 5 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens de Klimaat- en Energieverkenning 2020 het doel van 49% CO2-reductie in 2030 niet bereikt wordt, laat staan een CO2-reductiedoel van 55%, zoals de Europese Commissie heeft voorgesteld;

overwegende dat het betrekken van de samenleving veel klimaatkansen oplevert, zoals Urgenda heeft laten zien door met 800 organisaties een maatregelenpakket op te stellen;

constaterende dat inmiddels het traject van de onafhankelijke studiegroep «Invulling klimaatopgave Green Deal» is gestart;

verzoekt de regering, om deze studiegroep te vragen om voorstellen op te halen bij alle partners van het Klimaatakkoord die bijdragen aan 55% CO2-reductie in 2030;

verzoekt de regering, tevens dat in vervolg op het rapport ook input wordt opgehaald uit de brede samenleving, zoals bewonersorganisaties, midden- en kleinbedrijven en studenten, en deze uit te werken tot concrete maatregelen, zodat deze ook beschikbaar zijn bij de kabinetsformatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Dik-Faber