Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 2 december 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 6 december

14.00 uur

Woensdag 7 december

10.15 uur

Donderdag 8 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zorgverzekeringswet

De Voorzitter: mw. Pia Dijkstra wenst haar motie op stuk nr. 789 te wijzigen en nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 689, nr. 784

– de motie-Bruins Slot/Volp over een juridische analyse van aanpassing van artikel 17 Zorgverzekeringswet

29 689, nr. 785

– de motie-Leijten/Van Gerven over bewerkstelligen dat het vrijwillig eigen risico verdwijnt

29 689, nr. 786

– de motie-Dik-Faber over verbetering van het contracteerproces in de wijkverpleging

29 689, nr. 787

– de motie-Voortman over een verbod op premiedifferentiatie op concernniveau

29 689, nr. 788

– de motie-Voortman over afschaffing van de budgetpolis

29 689, nr. 789 (gewijzigd en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Pia Dijkstra over de zorgplicht van zorgverzekeraars ten aanzien van wachtlijsten

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Geschilbeslechting zorgcontractering

De Voorzitter: mw. Leijten wenst haar motie op stuk nr. 790 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 689, nr. 790 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Leijten over uitspreken dat financiële drempels voor de toegang tot geschilbeslechting onwenselijk zijn

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

34 550 XVI, nr. 112

– de motie-Leijten over zorgverzekeraars dwingen om hun reserves in te zetten om premiestijging te beperken

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 333

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

– artikelen I t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

34 333, nr. 14

– de motie-Leijten over objectieve onderbouwing van de besparing die inperking van de werelddekking

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Media

34 550 VIII, nr. 79

– de motie-Jasper van Dijk over mediawijsheid opnemen in de kerndoelen

34 550 VIII, nr. 80

– de motie-Jasper van Dijk over een regionaal mediafonds

34 550 VIII, nr. 81

– de motie-Jasper van Dijk over het verlagen van de btw op digitale nieuwsproducten

34 550 VIII, nr. 82

– de motie-Pieter Heerma/Mohandis over nieuw onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek

34 550 VIII, nr. 83

– de motie-Mohandis/Elias over 17 miljoen euro voor toekomstgerichte ontwikkelingen bij regionale omroepen

34 550 VIII, nr. 84

– de motie-Martin Bosma over het verbreken van de banden met de NPO

34 550 VIII, nr. 85 (aangehouden)

– de motie-Verhoeven/Krol over het toevoegen van NPO Politiek aan het basispakket

34 550 VIII, nr. 86

– de motie-Verhoeven/Jasper van Dijk over het afschaffen van onlinereclames bij Uitzending Gemist

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

De Voorzitter: dhr. Smaling wenst zijn motie op stuk nr. 21 te wijzigen en mw. De Boer haar motie op stuk nr. 31. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 550 A, nr. 21 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Smaling c.s. over bezien of meer investeren in voorzieningen voor de binnenvaart mogelijk is

34 550 A, nr. 22

– de motie-Smaling over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel

34 550 A, nr. 23

– de motie-Smaling over een multimodaal, regionaal bereikbaarheidsplan met inbreng van Utrecht Science Park

34 550 A, nr. 24

– de motie-Visser/Hoogland over prioriteit geven aan Zaandam in een programma voor de knelpunten in de regio Amsterdam

34 550 A, nr. 25

– de motie-Visser c.s. over de aanpak van de N50 Kampen-Kampen-Zuid

34 550 A, nr. 26

– de motie-Visser/Hoogland over een structurele aanpak van de A58 Breda-Tilburg

34 550 A, nr. 27 (aangehouden)

– de motie-Visser/Hoogland over een rijksbijdrage voor de aanpassing van de A1/A30

34 550 A, nr. 28

– de motie-De Boer/Jacobi over een monitoringsplan voor de pilot baggeren Westgat

34 550 A, nr. 29

– de motie-De Boer/Hoogland over investeringen in het spoor om Venlo uit te bouwen als internationaal vervoersknooppunt

34 550 A, nr. 30

– de motie-De Boer/Hoogland over de financieringsbehoefte van de railterminal Gelderland

34 550 A, nr. 31 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Boer c.s. over de aanleg van kademuren ten behoeve van het vervoer van goederen via de binnenvaart

34 550 A, nr. 32

– de motie-Belhaj/Van Tongeren over een gezondheidsonderzoek naar de effecten van snelheidsverhoging

34 550 A, nr. 33

– de motie-Van Tongeren c.s. over opschorting van een definitief besluit over de A27 bij Amelisweerd

34 550 A, nr. 34 (aangehouden)

– de motie-Bruins/Van Tongeren over versoepeling van de beleidsregel nadeelcompensatie

34 550 A, nr. 35

– de motie-Bruins/Van Tongeren over onderzoek en innovatie op het gebied van degradatie

34 550 A, nr. 36

– de motie-Hoogland/Visser over prioriteit geven aan de opgave voor de A15 Ridderkerk-Gorinchem

34 550 A, nr. 37

– de motie-Hoogland/Visser over opnemen van regionale projecten in het gebiedsprogramma Rotterdam-Den Haag

34 550 A, nr. 38

– de motie-Hoogland/Visser over de tolopgave voor de ViA15- en Blankenburgverbinding

34 550 A, nr. 39

– de motie-Hoogland/De Boer over aanpak van locaties voor fietsparkeren

34 550 A, nr. 40

– de motie-Hoogland c.s. over een rijksbijdrage voor de sluis bij Kornwerderzand

34 550 A, nr. 41

– de motie-Bisschop c.s. over een verbindingsboog van de A30 naar de A1

34 550 A, nr. 42

– de motie-Madlener over een team van specialisten met doorzettingsmacht om files en vertragingen te lijf te gaan

34 550 A, nr. 43

– de motie-Madlener over aanleggen van spitsstroken als volwaardige rijstroken

34 550 A, nr. 44

– de motie-Madlener over eenduidigheid in maximumsnelheden

34 550 A, nr. 45 (ingetrokken)

– de motie-Van Helvert over de knelpuntenanalyse van de ANWB

34 550 A, nr. 46

– de motie-Van Helvert over de samenhang tussen hoofdwegen en onderliggend wegennet

34 550 A, nr. 47 (aangehouden)

– de motie-Van Helvert over experimenten met smart maintenance

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO ontwerpRijksstructuurvisie windenergie op zee

33 561, nr. 34

– de motie-Agnes Mulder/Rog over afzien van het plaatsen van windmolens binnen de twaalfmijlszone

33 561, nr. 35

– de motie-Agnes Mulder/Van Veldhoven over een overzicht van mogelijkheden voor wind op zee

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 413

Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

– artikelen I t/m XV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 604, nr. 5

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (COM (2016) 683, 685, 686 en 687)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

30 821, nr. 35

– de motie-Kooiman over evaluatie van de Wet veiligheidsregio's in 2017

30 821, nr. 36

– de motie-Kooiman over het inzetten van een tankautospuit bij een maatgevend incident

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

De Voorzitter: mw. De Caluwé wenst haar motie op stuk nr. 19 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 550 VII, nr. 16

– de motie-Van Raak over terughalen van overgehouden geld voor het Oekraïnereferendum bij gemeenten

34 550 VII, nr. 17

– de motie-Van Raak over een onderzoek naar atoomspionage door de Pakistaanse spion Abdul Khan

34 550 VII, nr. 18

– de motie-Van Raak over asiel verlenen aan klokkenluider Edward Snowden

34 550 VII, nr. 19 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Caluwé/Koşer Kaya over creatieve ICT-vernieuwers bij de overheid

34 550 VII, nr. 20

– de motie-De Caluwé/Koşer Kaya over de eigen regie van burgers over hun gegevens

34 550 B, nr. 9

– de motie-De Caluwé/Fokke over een nadere afweging over het subcluster VHROSV

34 550 VII, nr. 21

– de motie-Amhaouch c.s. over een debat over de staatscommissie bezinning parlementair stelsel

34 550 B, nr. 10

– de motie-Amhaouch/Bisschop over aanpassing van het subcluster VHROSV aan de adviezen van Cebeon, AEF, Rfv en VNG

34 550 VII, nr. 22

– de motie-Amhaouch/Keijzer over aanbestedingsregels die toepassing van het uitdaagrecht in de Wmo belemmeren

34 550 VII, nr. 23

– de motie-Amhaouch over voorstellen om de digitale veiligheid in het publieke domein te borgen

34 550 VII, nr. 24

– de motie-Amhaouch over maatregelen voor veilig en betrouwbaar gebruik van DigiD

34 550 VII, nr. 25

– de motie-Fokke c.s. over een inventarisatie van de wensen in de lokale democratie voor experimenten met democratische vernieuwing

34 550 VII, nr. 26

– de motie-Fokke c.s. over een actieplan om jongeren meer bij de politiek te betrekken

34 550 VII, nr. 27

– de motie-Oosenbrug c.s. over het bij gemeenten onder de aandacht brengen van handreikingen op het gebied van privacybescherming

34 550 VII, nr. 28

– de motie-Oosenbrug c.s. over het beschikbaar stellen van de broncode van in eigen opdracht ontwikkelde software

34 550 VII, nr. 29

– de motie-Koser Kaya over de ontwikkeling van een antidiscriminatieaanpak met maatschappelijk draagvlak

34 550 VII, nr. 30

– de motie-Koser Kaya over de samenwerking tussen Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten

34 550 VII, nr. 31

– de motie-Voortman over een reactie op het VN-rapport over de mensenrechten in Nederland

34 550 VII, nr. 32

– de motie-Öztürk over een verbod op buitenlandse financiering van politieke partijen

34 550 VII, nr. 33

– de motie-Öztürk over een onafhankelijke commissie die toeziet op de benoeming van overheidspersoneel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

De Voorzitter: dhr. Recourt wenst zijn motie op stuk nr. 53 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 550 VI, nr. 40

– de motie-Van Nispen/Kooiman over het slimmer reguleren van het landelijk beleid rond softdrugs

34 550 VI, nr. 41

– de motie-Van Nispen c.s. over voorstellen om justitiële dwalingen makkelijker te kunnen herstellen

34 550 VI, nr. 42

– de motie-Van Nispen over uitbreiding van de mogelijkheden voor nabestaanden om het onderzoeksdossier in te zien

34 550 VI, nr. 43

– de motie-Van Nispen c.s. over een extra staffel voor vorderingen tussen de € 500 en € 1.500

34 550 VI, nr. 44

– de motie-Gesthuizen over de financiële middelen voor de Autoriteit Persoonsgegevens

34 550 VI, nr. 45

– de motie-Tellegen c.s. over de operationele inzetbaarheid van de politie

34 550 VI, nr. 46

– de motie-Tellegen over het verschoningsrecht van imams

34 550 VI, nr. 47 (overgenomen)

– de motie-Azmani over het sneller afdoen van asielaanvragen van migranten uit veilige landen

34 550 VI, nr. 48

– de motie-Van Toorenburg c.s. over een maximale termijn van drie maanden voor het opstarten en de behandeling van jeugdige gestraften

34 550 VI, nr. 49 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg c.s. over het gebruiken van de methode Lethality Screen

34 550 VI, nr. 50

– de motie-Van Toorenburg c.s. over de plannen van gemeenten om straatintimidatie in de algemene plaatselijke verordening te sanctioneren

34 550 VI, nr. 51

– de motie-Van Toorenburg/Verhoeven over het betalen van smeergeld bij de uitzetting van een Brusselse aanslagpleger

34 550 VI, nr. 52 (overgenomen)

– de motie-Keijzer over het plan van de Duitse Minister van Binnenlandse Zaken voor asielaanvragen door vluchtelingen

34 550 VI, nr. 53 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Recourt over een integraal plan van aanpak van cybercrime

34 550 VI, nr. 54

– de motie-Recourt/Tellegen over het zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen van mediationwetgeving

34 550 VI, nr. 55

– de motie-Marcouch c.s. over een integrale aanpak van discriminatie

34 550 VI, nr. 56

– de motie-Marcouch c.s. over regels tegen het publiceren van herkenbare beelden van politieagenten

34 550 VI, nr. 57 (aangehouden)

– de motie-Marcouch over achter de voordeur van gezinnen kijken bij signalen van jihadisme

34 550 VI, nr. 58 (aangehouden)

– de motie-Helder over een termijn waarbinnen agenten duidelijkheid moeten krijgen over een vervolgingsbeslissing

34 550 VI, nr. 59

– de motie-Helder over een meetinstrument om duidelijkheid te krijgen over het aantal gepleegde misdrijven

34 550 VI, nr. 60

– de motie-Verhoeven c.s. over de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol

34 550 VI, nr. 61

– de motie-Swinkels c.s. over het informeren van de beslagene over vernietiging of verkoop van goed

34 550 VI, nr. 62

– de motie-Sjoerdsma c.s. over niet overgaan tot een wettelijk verbod op gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers

34 550 VI, nr. 63

– de motie-Sjoerdsma c.s. over de gereserveerde 20 miljoen voor onderdak voor uitgeprocedeerde asielzoekers

34 550 VI, nr. 64

– de motie-Sjoerdsma over geen herplaatsbare alleenstaande vluchtelingenkinderen in de Griekse en Italiaanse kampen

34 550 VI, nr. 65

– de motie-Segers c.s. over de haalbaarheid van een vrederechter

34 550 VI, nr. 66

– de motie-Segers/Van Toorenburg over het hervatten van de gesprekken met de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers

34 550 VI, nr. 67

– de motie-Voordewind c.s. over de ontwikkeling van de lokale vreemdelingenvoorzieningen

34 550 VI, nr. 68

– de motie-Van Tongeren over scenario's voor de regulering van cannabis

34 550 VI, nr. 69

– de motie-Van Tongeren/Voortman over een experiment met digitale vormen van rechtspraak

34 550 VI, nr. 70

– de motie-Voortman/Voordewind over een commissie van wijzen in verband met de bed-bad-broodvoorziening

34 550 VI, nr. 71 (aangehouden)

– de motie-Voortman/Voordewind over een versoepeling van de toepassing van het meewerkcriterium

34 550 VI, nr. 72

– de motie-Van der Staaij c.s. over het zo spoedig mogelijk tot een conclusie brengen van onderzoeken naar kwesties rond agenten

34 550 VI, nr. 73 (aangehouden)

– de motie-Van der Staaij over het ook bij langere straffen dadelijk uitvoerbaar verklaren van de voorwaarden

34 550 VI, nr. 74

– de motie-Kuzu over meer geld voor de aanpak van discriminatie door de strafrechtketen

34 550 VI, nr. 75

– de motie-Kuzu over meer aandacht voor aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden

34 550 VI, nr. 76

– de motie-Kuzu over de straf na uitzetting in sommige landen

34 550 VI, nr. 77

– de motie-Bontes over het intrekken van het Nederlanderschap in het geval van zware misdrijven

34 550 VI, nr. 78

– de motie-Bontes over een grondige hervorming van het EHRM en het EVRM

34 550 VI, nr. 79

– de motie-Bontes over het stopzetten van de subsidie voor het meldpunt internet discriminatie

34 550 VI, nr. 80

– de motie-Klein over besluiten over jeugdbeschermingsmaatregelen niet bij de Raad voor de Kinderbescherming leggen

34 550 VI, nr. 81

– de motie-Klein over het instellen van een eed voor medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming

34 550 VI, nr. 82

– de motie-Klein over onderzoek naar hoe vaak het voorkomt dat de eigen gezinsvoogd wordt vervangen

34 550 VI, nr. 83

– de motie-Klein over de mogelijkheid van Engels taalonderwijs voor alle asielzoekers

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

34 532

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

34 532 (bijgewerkt t/m amendement nr. 83)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Van Gerven (64,I) over niet verhandelbaarheid van fosfaatrechten en een Fosfaatbank

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (67,I) over vrijstelling van extensieve boeren met 2,5 koe/ha of minder van de generieke korting

 • NB. Indien zowel nr. 64 als nr. 67 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– gewijzigd amendement Van Gerven (58,I) over extra fosfaatrechten bij bedrijfsuitbreiding door grondgebonden boeren

– gewijzigd amendement Van Gerven (61,I) over het volledig ontzien van grondgebonden boeren bij kortingen

 • NB. Indien zowel nr. 64 en/of 67 als nr. 61 wordt aangenomen, wordt aan 61, onderdeel II, geen uitvoering gegeven.

* – gewijzigd amendement Van Gerven (83,I) over toevoeging van broeikasgassen

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Geurts (30,I) over een periodiek gemiddelde als uitgangspunt voor fosfaatrechten

– onderdeel A

– onderdeel B

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (67,II)

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Van Gerven (64,II) (invoegen onderdeel Ca)

 • NB. Indien zowel nr. 64 als nr. 67 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (67,III) (invoegen onderdeel Ca)

– gewijzigd amendement Dijkgraaf (46,I) over beperken van fosfaatrecht i.p.v. afromen

 • NB. Indien zowel nr. 64 en/of 67 als nr. 46 wordt aangenomen, worden de teksten van 64,VII en/of 67, IX en 46,II in elkaar verwerkt en wordt onderdeel 3 van 46,III niet uitgevoerd.

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (67,IV)

– amendement Geurts/Dik-Faber (40) over voorhang van de ministeriële regeling over bedrijfsspecifieke verantwoording

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Van Gerven (64,III) (vervallen onderdeel E)

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (67,V) (vervallen onderdeel E)

 • NB. Indien zowel nr. 64 als nr. 67 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel E

– gewijzigd amendement Van Gerven (64,IV)

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (67,VI)

 • NB. Indien zowel nr. 64 als nr. 67 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel F

– gewijzigd amendement Van Gerven (64,V) (invoegen onderdeel Fa)

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (67,VII)(invoegen onderdeel Fa)

 • NB. Indien zowel nr. 64 als nr. 67 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– gewijzigd amendement Van Gerven (64,VI)

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (67,VIII)

 • NB. Indien zowel nr. 64 als nr. 67 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Geurts (30,II)

– amendement Dik-Faber/Geurts (68) over ingeschaard vee

– amendement Geurts c.s. (56) over een knelgevallenregeling

 • NB. Indien zowel nr. 64 en/of 67 als nr. 56 wordt aangenomen, wordt in nr. 56 «Onze Minister» vervangen door: de Fosfaatbank.

– onderdeel G

– gewijzigd amendement Van Gerven (64,VII) (invoegen onderdeel Ga)

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (67,IX)(invoegen onderdeel Ga)

 • NB. Indien zowel nr. 64 als nr. 67 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– gewijzigd amendement Dijkgraaf (46,II) (invoegen onderdeel Ga)

 • NB. Indien zowel nr. 64 en/of 67 als nr. 46 wordt aangenomen, worden de teksten van 64,VII en/of 67, IX en 46,II in elkaar verwerkt en wordt onderdeel 3 van 46,III niet uitgevoerd.

– gewijzigd amendement Van Gerven (64,VIII) (vervallen onderdeel H)

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (67,X)(vervallen onderdeel H)

 • NB. Indien zowel nr. 64 als nr. 67 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel H

 • Indien 64 en 67 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Koşer Kaya (51,I) over voldoende fosfaatruimte als voorwaarde voor de verkrijging van fosfaatrechten (invoegen onderdeel Ha)

– gewijzigd amendement Van Gerven (64,IX) (vervallen onderdeel I)

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (67,XI) (vervallen onderdeel I)

 • NB. Indien zowel nr. 64 als nr. 67 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel I

– gewijzigd amendement Van Gerven (64,X) (vervallen onderdeel J)

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (67,XII)(vervallen onderdeel J)

 • NB. Indien zowel nr. 64 als nr. 67 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– amendement Grashoff (26,I) over een daling in twee tranches van het fosfaatplafond in 2017

 • NB. Indien zowel 64 of 67 als 26 wordt aangenomen, wordt aan 64,X en/of 67,XII geen uitvoering gegeven.

 • Indien 64 en 67 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Gerven (59) over geen nieuwe rechten voor megastallen

 • Indien 64 en 67 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Koşer Kaya (51,II) over voldoende fosfaatruimte als voorwaarde voor de verkrijging van fosfaatrechten (invoegen onderdeel Ha)

– onderdeel J

 • Indien 64 en 67 verworpen:

 • – amendement Geurts/Dik-Faber (36) over een maximum tijdelijk over te dragen fosfaatrechten (invoegen Ja)

– gewijzigd amendement Van Gerven (64,XI)(vervallen onderdeel K)

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (67,XIII)(vervallen onderdeel K)

 • NB. Indien zowel nr. 64 als nr. 67 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel K

 • Indien 64 en 67 verworpen:

 • – amendement Van Gerven (66) over bij AMVB nadere regels kunnen stellen over fosfaatrechten (invoegen onderdeel Ka)

– gewijzigd amendement Van Gerven (64,XII) (vervallen onderdeel L)

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (67,XIV)(vervallen onderdeel L)

 • NB. Indien zowel nr. 64 als nr. 67 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 64 en 67 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Geurts/Dik-Faber (49) over het vergroten van de flexibiliteit voor overdracht klein aantal fosfaatrechten

– gewijzigd amendement Van Gerven (61,II)

 • NB. Indien zowel nr. 64 en/of 67 als nr. 61 wordt aangenomen, wordt aan 61, onderdeel II, geen uitvoering gegeven.

– onderdeel L

– gewijzigd amendement Van Gerven (58,II)

– gewijzigd amendement Van Gerven (64,XIII)

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (67,XV)

 • NB. Indien zowel nr. 64 als nr. 67 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– amendement Dijkgraaf (65) over uitbreidingen ten koste van melkveetak

– gewijzigd amendement Dijkgraaf (46,III)

*– gewijzigd amendement Van Gerven (83,II)

 • NB. Indien zowel nr. 64 en/of 67 als nr. 46 wordt aangenomen, worden de teksten van 64,VII en/of 67, IX en 46,II in elkaar verwerkt en wordt onderdeel 3 van 46,III niet uitgevoerd.

– amendement Geurts/Dik-Faber (34) over het niet afromen van varkens- en pluimveeproductierechten

 • NB. Indien zowel nr. 46 als nr. 34 wordt aangenomen wordt geen uitvoering gegeven aan nr. 34.

– amendement Grashoff (26,II)

 • NB. Indien zowel 64 of 67 als 26 wordt aangenomen, wordt aan 64,X en/of 67,XII geen uitvoering gegeven.

– subamendement Van Gerven (55) over geen generieke korting verder dan grondgebondenheid en peiljaar 2015

– gewijzigd amendement Dik-Faber/Koşer Kaya (31) over geen generieke korting voor grondgebonden bedrijven

– gewijzigd amendement Van Gerven (61,III)

 • NB. Indien zowel nr. 64 en/of 67 als nr. 61 wordt aangenomen, wordt aan 61, onderdeel II, geen uitvoering gegeven.

– amendement Dijkgraaf (6) over een zware voorhangprocedure bij generieke korting

– gewijzigd amendement Dik-Faber (53) over een voorhangprocedure bij generieke korting

 • NB. Indien zowel nr. 6 als nr. 53 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel M

– gewijzigd amendement Geurts (48) over het toewijzen van fosfaatrechten na afroming

– amendement Dik-Faber/Geurts (28) over het schrappen van duurzaamheid en dierenwelzijn als criterium voor ontheffingen

– gewijzigd amendement Koşer Kaya (47) over een voorhang bij de ministeriële regeling in artikel 38a

– onderdeel N

– onderdelen O en P

– amendement Dijkgraaf (38) over een horizonbepaling (invoegen onderdeel Q)

– artikel I

– artikel II

– amendement Van Gerven (60) over eenmalig 0,2 miljoen kilogram extra fosfaatrecht voor biologische melkveehouders (invoegen artikel IIA)

– amendement Grashoff (26,III)

 • NB. Indien zowel 64 of 67 als 26 wordt aangenomen, wordt aan 64,X en/of 67,XII geen uitvoering gegeven.

 • Indien 26 verworpen:

 • – amendement Dijkgraaf (57) over inwerkingtreding afhankelijk van zekerheid over derogatiebesluit

 • Indien 26 en 57 verworpen:

 • – amendement Lodders (50) over een voorhangprocedure bij de inwerkingtreding

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over moties ingediend bij Wijziging van de Meststoffenwet

34 532, nr. 69

– de motie-Dijkgraaf/Graus over het niet verhogen van de generieke korting

34 532, nr. 70

– de motie-Grashoff/Van Gerven over biologische melkveehouders ontzien bij de inkrimping van de melkveestapel in 2017

34 532, nr. 71

– de motie-Grashoff/Ouwehand over niet pleiten voor verhoging of afschaffing van het nationaal fosfaatproductieplafond

34 532, nr. 72

– de motie-Ouwehand over het alternatieve plan B van de duurzame melkveehouders

34 532, nr. 73

– de motie-Ouwehand over alle biologische bedrijven beschouwen als grondgebonden bedrijven

34 532, nr. 74 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over kwetsbare blijvende graslanden

34 532, nr. 75

– de motie-Ouwehand over maatregelen voor het bevorderen van weidegang

34 532, nr. 76

– de motie-Geurts/Dijkgraaf over het eenmalig omzetten van productierechten in fosfaatrechten

34 532, nr. 77

– de motie-Geurts/Van Gerven over een koppeling van fosfaatrechten aan de hectares voedergewassen

34 532, nr. 78

– de motie-Geurts c.s. over een tweewekelijkse update

34 532, nr. 79

– de motie-Geurts/Dijkgraaf over het mogelijk maken van het fiscaliseren van fosfaatrechten

34 532, nr. 80

– de motie-Geurts over biologische certificering zien als financiële verplichting

34 532, nr. 81

– de motie-Geurts over het vrijstellen van melkveehouders die de mest op het eigen bedrijf verwerken

34 532, nr. 82

– de motie-Van Gerven over het beleid richten op grondgebondenheid en weidegang

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

34 295

Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34 295 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Geurts/Dik-Faber (14,I) over introductie van de voeder-mest-overeenkomst waarmee regionaal afgezette mest in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot (invoegen onderdeel 0A)

– gewijzigd amendement Geurts/Dik-Faber (14,II)

– gewijzigd amendement Van Gerven (17) over vergroting van de grondgebondenheid van bedrijven met een fosfaatoverschot tussen 20kg/ha en 50kg/ha

– nader gewijzigd amendement Van Gerven (18) over geen mestverwerking bij een overschot groter dan 50 kg/ha

– onderdeel A

– amendement Dijkgraaf (15,I) over aanpassing van de boetebepalingen (invoegen onderdelen Aa en Ab)

– amendement Dijkgraaf (15,II)

– onderdeel B

– amendement Dijkgraaf (15,III)(invoegen onderdelen C en D)

– artikel I

– artikelen Ia en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

19. Debat over de uitwerking van de Wet DBA met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

25 422, nr. 154

20. VSO over het ontwerpWijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Weidevogels (AO d.d. 09/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Visserij (AO d.d. 12/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 02/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 17/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Wet langdurige zorg (Wlz) (AO d.d. 24/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Energie (AO d.d. 24/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Stand van zaken rekenen in vo en mbo (AO d.d. 17/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Voor- en vroegschoolse educatie (AO d.d. 30/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 550 XV

29. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

34 397

30. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid) (plenaire afronding in één termijn)

34 567

31. Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden

34 246

32. Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen) (voortzetting)

Langetermijnagenda

13, 14 en 15 december (week 50)

– Debat over de Europese Top van 15 en 16 december

– VAO Spoor (AO d.d. 27/10)

– VAO Sociaal Domein (AO d.d.16/11)

– VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 23/11)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 24/11)

34 372 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting)

34 573 (Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 548 (Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing)

34 468 (Veegwet wonen)

34 434 (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 007 (voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) (voortzetting))

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 402 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing)

34 470 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten)

34 506 (voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid))

20, 21 en 22 december (week 51)

– Debat over de Najaarsnota 2016

– VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 17/11)

– VAO Luchtvaart (AO d.d. 30/11)

– VAO Maatschappelijke opvang (AO d.d. 30/11)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

34 489 (Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op 30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op 30 september 1996, 22 juni 2000 en 24 juni 2002 (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016, 101))

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 453 (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

34 512 (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool))

34 524 (Goedkeuring van het op 19 mei 2016 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro (Trb. 2016, 95))

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 078 (voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

Kerstreces: week 52, week 1 en 2

17, 18 en 19 januari (week 3)

– Debat over het rapport van de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip (debat met de regering)

– VSO over de rapportage van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) over de stresstest derivaten woningcorporaties

34 432 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen) (voortzetting)

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 479 (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

34 584 (Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding)

24, 25 en 26 januari (week 4)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 435 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen)

31 januari, 1 en 2 februari (week 5)

34 235-(R2053) (Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74))

34 387, nrs. 1 en 2 (Burgerinitiatief «Peuro»)

7, 8 en 9 februari (week 6)

– Debat over de Staat van de Europese Unie

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 471 (Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime)

34 414 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) (voortzetting))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

7. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

8. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

9. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

10. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

11. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

12. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

13. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

14. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

15. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

16. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

17. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

18. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

19. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

20. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

21. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

22. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

23. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

24. Debat over het Vakcollege en de Werkschool (Jadnanansing) (Minister OCW)

25. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

26. Debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

27. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

28. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

29. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

30. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

31. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

32. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

33. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

34. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

35. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

36. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

37. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

38. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

39. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

40. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

41. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

42. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

43. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

44. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

45. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

46. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

47. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren) (Minister EZ)

48. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

49. Debat over het toekomstig energiebeleid (Van Tongeren) (Minister EZ)

50. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

51. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

52. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

53. Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

54. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

55. Debat over vermeende misstanden bij een tbs-instelling in Brabant (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

56. Debat over de belastingnaheffing voor Apple in Ierland (Grashoff) (Staatssecretaris Financiën)

57. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren (Madlener) (Minister I&M)

58. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

59. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot (Voortman) (Staatssecretaris I&M)

60. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

61. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

62. Debat over het bericht dat meer zware criminelen hun straf ontlopen (Helder) (Minister V&J)

63. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

64. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

65. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid (Van Veldhoven) (Minister I&M, Minister SZW)

66. Debat over het CETA-verdrag (Jasper van Dijk) (Minister BuHa-OS)

67. Debat over financiering van terrorisme via fraudecarrousels (Omtzigt) (Minister V&J, Staatssecretaris Financiën)

68. Debat over het RSJ-advies «Bezinning Interlandelijke Adoptie» (Bergkamp (Staatssecretaris V&J)

69. Debat over het afschaffen van de snelwegpolitie (Hoogland) (Minister V&J, Minister I&M)

70. Debat over het duurzaamheidsbeleid in Nederland (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

71. Debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (Staatssecretaris EZ)

72. Debat over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Jan Vos) (Minister EZ)

73. Debat over het gebruik van privémail door bewindspersonen (Verhoeven) (Minister EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

7. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang Siderius) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

11. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

12. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

14. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

15. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

18. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

22. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

23. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

25. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

26. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

29. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

30. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

31. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

35. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

36. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

37. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President over de Wet Werk en Zekerheid (Ulenbelt) (Minister-President, Minister SZW)

38. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

39. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (Karabulut) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Van Gerven) (Minister VWS)

41. Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (Ulenbelt) (Minister SZW)

42. Dertigledendebat over de besteding van zorggeld door gemeenten (Leijten) (Staatssecretaris VWS, Minister BZK)

43. Dertigledendebat over aanbieders van taalles aan inburgeraars (Van Meenen) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 12 december 2016 van 10.30 uur tot 14.30 uur

Van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over de Veegwet wonen (Kamerstuk 34 468) en de Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Kamerstuk 34 434)

Maandag 12 december 2016 van 11.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wet versterking positie curator (Kamerstuk 34 253)

Maandag 19 december van 10.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de algemene maatregelen van bestuur van de omgevingswet

Maandag 19 december 2016 van 12.30 uur tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota Geurts: «Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen»

Maandag 23 januari 2017 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Bruins Slot: «Vrijwilligers zijn kampioenen» (Kamerstuk 34 369)

Maandag 23 januari 2017 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien» (Kamerstuk 34 376)

Maandag 23 januari 2017 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (Kamerstuk 34 471)

Maandag 30 januari 2017 van 10.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gelijke kansen in het onderwijs

Maandag 30 januari 2017 van 11.00 uur tot 13.00 uur en maandag 6 februari 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya: «Wei voor de koe» (Kamerstuk 34 313)

Recesperiodes

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(stand van zaken

per 2 december 2016)

VVD:

96

minuten

PvdA:

64

minuten

SP:

36

minuten

CDA:

32

minuten

PVV:

27

minuten

D66:

28

minuten

ChristenUnie:

20

minuten

GroenLinks:

18

minuten

SGP:

11

minuten

PvdD:

1

minuut

50PLUS:

80

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

11

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

25

minuten

Houwers:

8

minuten

Klein:

17

minuten

Monasch:

9

minuten

Van Vliet:

5

minuten