34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

Nr. 65 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 1 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is dat burgers op een laagdrempelige manier toegang hebben tot de rechtspraak;

voorts overwegende dat in onder andere België en Frankrijk initiatieven bestaan om rechtspraak in de wijken, dorpen en steden terug te brengen, waarbij de focus niet alleen ligt op juridische maar ook op maatschappelijke geschillenbeslechting;

constaterende dat de rechtspraak komend jaar een pilot start met burenrechters, waarbij buren voor een bedrag van onder de € 40 hulp kunnen krijgen om hun burenruzie te laten oplossen;

verzoekt de regering, een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid, (maatschappelijke) kosten en baten en inpasbaarheid in de reguliere rechtspraak van een vrederechter, die:

  • regelmatig in iedere gemeente zitting heeft;

  • een klein bedrag aan griffiekosten rekent;

  • zich richt op juridisch gezien eenvoudige zaken van zowel civiele als bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aard;

  • bestaat uit (kanton)rechters die ook in de gewone rechtspraak werkzaam zijn of waren;

  • zich waar mogelijk richt op finale geschillenbeslechting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Van Nispen

Van der Staaij

Recourt

Swinkels

Van Tongeren

Kuzu

Naar boven