34 550 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Cyber Security Raad in het rapport «De economische en maatschappelijke noodzaak van meer cybersecurity: Nederland digitaal droge voeten» onder meer de aanbeveling doet aan de overheid om de eigen digitale infrastructuur en bedrijfsvoering op orde te brengen;

overwegende dat de overheid een belangrijke verantwoordelijkheid draagt voor digitale veiligheid in het publieke domein;

verzoekt de regering, voorstellen te doen om de digitale veiligheid in het publieke domein te borgen en de Kamer daarover voor 1 maart 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Naar boven