34 550 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID FOKKE C.S.

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er diverse goede initiatieven zijn om jongeren al vroeg politiek actief te maken;

van mening dat de betrokkenheid van jongeren bij de politiek verbetering behoeft;

van mening dat het beleid om jongeren bij de politiek te betrekken versnipperd is;

verzoekt de regering, met een actieplan te komen om jongeren nog meer bij de politiek te betrekken en daarbij gebruik te maken van de goede initiatieven die er al zijn zoals ProDemos, studentenparlement en het Model European parlement,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fokke

Koşer Kaya

De Caluwé

Voortman

Van Raak

Naar boven