34 550 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID DE CALUWÉ

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de transitie naar een digitale overheid traag verloopt;

overwegende dat bij digitaliseringsprojecten vaak wordt teruggegrepen op zogenaamde bewezen technologie, die al bij implementatie verouderd lijkt;

overwegende dat een adequate digitaliseringsagenda vraagt om innovatieve en baanbrekende maatregelen op het gebied van ICT en gerelateerde werkprocessen;

verzoekt de regering:

  • een kleine groep creatieve vernieuwers op ICT-gebied samen te stellen, al dan niet in een wisselende bezetting;

  • hiervoor experts van buiten de overheid in te schakelen en deze gevraagd en ongevraagd concrete voorstellen te laten doen voor innovatieve digitale producten;

  • deze eenheid uit het bestaande ICT-budget te financieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Caluwé

Naar boven