34 550 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN DE CALUWÉ EN FOKKE

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft besloten in het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing van het Gemeentefonds een derde en laatste tranche van 33% herverdelen niet door te voeren;

constaterende dat er, vanuit onder andere de Raad voor de financiële verhoudingen, positieve adviezen liggen over volledige herverdeling binnen het subcluster;

overwegende dat het nu volledig doorvoeren van deze herverdeling tot een grote schommeling in het Gemeentefonds leidt;

overwegende dat grote schommelingen in het Gemeentefonds onwenselijk zijn, zoals in 2015 ook door 234 wethouders van financiën in een petitie aan de Tweede Kamer betoogd;

verzoekt de regering, een nadere afweging over de resterende vraagstukken van het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Stedelijke Vernieuwing te maken bij de volledige herijking van het Gemeentefonds waar de Tweede Kamer in november 2015 bij motie-Veldman de regering om heeft gevraagd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Caluwé

Fokke

Naar boven