34 550 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN BISSCHOP

Voorgesteld 30 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kosten van gemeenten en het verdeelmodel van het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) niet meer op elkaar aansluiten;

overwegende dat onderzoek van Cebeon, vervolgonderzoek van AEF, de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de VNG adviseren de verdeling van het subcluster VHROSV aan te passen;

constaterende dat de regering voornemens is de verdeling van het subcluster VHROSV slechts gedeeltelijk aan te passen;

verzoekt de regering, de verdeling van het subcluster VHROSV volledig aan te passen conform de adviezen van Cebeon, AEF, Rfv en VNG,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Bisschop

Naar boven