Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 27 november 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 1 december

14.00 uur

Woensdag 2 december

10.15 uur

Aan de orde is:

Donderdag 3 december

10.15 uur

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van de begroting BuHa-OS voor het jaar 2016

34 300-XVII, nr. 12

– de motie-Smaling c.s. over het SMART formuleren van doelen

34 300-XVII, nr. 13

– de motie-Taverne c.s. over transparantie, efficiëntie en effectiviteit in begroting en jaarverslag

34 300-XVII, nr. 14

– de motie-Agnes Mulder/Voordewind over 25% van het ODA-budget besteden via maatschappelijke organisaties

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS voor het jaar 2016

De Voorzitter: dhr. Van Nispen verzoekt zijn motie op stuk nr. 124 aan te houden. Mw. Pia Dijkstra verzoekt haar motie op stuk nr. 133 aan te houden en wenst haar motie op stuk nr. 132 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 300-XVI, nr. 124 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen over een plan van aanpak om meer mensen aan het bewegen te krijgen

34 300-XVI, nr. 125

– de motie-Van Nispen over voldoende financiering voor voorlichting en kennisoverdracht door Sportzorg Nederland

34 300-XVI, nr. 126

– de motie-Van Nispen over schoolzwemmen voor alle kinderen

34 300-XVI, nr. 127

– de motie-Rudmer Heerema/Van Dekken over het inzetten van extra middelen van Lotto en Staatsloterij voor de basissportinfrastructuur

34 300-XVI, nr. 128

– de motie-Bruins Slot/Van Dekken over aandacht voor alle dimensies van good governance bij internationale sportbonden

34 300-XVI, nr. 129 (aangehouden)

– de motie-Bruins Slot over oplossen van het ongewenste effect voor sportverenigingen van de Wet werk en zekerheid

34 300-XVI, nr. 130

– de motie-Van Dekken/Rudmer Heerema over prioriteit geven aan kinderen uit gezinnen met laag inkomen bij Sportimpuls-subsidies

34 300-XVI, nr. 131

– de motie-Van Dekken/Van Nispen over onderzoek naar een verplicht uniform zwemdiploma

34 300-XVI, nr. 132 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Pia Dijkstra/Van Dekken over alsnog eren van sporters die een medaille zijn misgelopen door dopinggebruik van concurrenten

34 300-XVI, nr. 133 (aangehouden)

– de motie-Pia Dijkstra/Van Dekken over het terugeisen van de gemaakte kosten voor het WK-bid in het geval van corruptie

34 300-XVI, nr. 134

– de motie-Pia Dijkstra/Van Dekken over het onderzoeken van achterstanden qua beloning en waardering van vrouwelijke sporters

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

De Voorzitter: mw. Van Tongeren trekt haar motie op stuk nr. 38 in. Mw. De Boer wenst haar motie op stuk nr. 26 te wijzigen en mw. Hachchi haar motie op stuk nr. 34. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 300-A, nr. 23

– de motie-Visser/Hoogland over een oplossing voor de aansluiting van de A7 en de Westfrisiaweg

34 300-A, nr. 24

– de motie-Visser/Hoogland over de aanpak van het knooppunt Azelo-Buren

34 300-A, nr. 25

– de motie-Visser/Hoogland over de doorstroming op de A4 bij Leiden

34 300-A, nr. 26 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Boer c.s. over de invulling van de financiële ruimte voor het spoor

34 300-A, nr. 27

– de motie-De Boer/Jacobi over de financieringsmogelijkheden voor een grotere sluis op Kornwerderzand

34 300-A, nr. 28

– de motie-Hoogland c.s. over een fietsbrug langs de A27

34 300-A, nr. 29

– de motie-Hoogland/Visser over de A20 tussen Hoek van Holland en Gouda

34 300-A, nr. 30

– de motie-Smaling over een volwaardig knooppunt Hooipolder

34 300-A, nr. 31

– de motie-Smaling over het tracé A13/A16 bij Lage Bergse Bos aanleggen in een tunnel onder het maaiveld

34 300-A, nr. 32 (aangehouden)

– de motie-Smaling over een gedragen variant voor de hoogwatergeul Varik-Heesselt

34 300-A, nr. 33

– de motie-Hachchi/Van Tongeren over transparantie bij voorgenomen snelheidsverhogingen

34 300-A, nr. 34 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Hachchi/Smaling over behoud van zoveel mogelijk intercityverbindingen van en naar station Dordrecht

34 300-A, nr. 35

– de motie-Hachchi/Van Veldhoven over de ambities in de Lange Termijn Spooragenda

34 300-A, nr. 36 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren/Dik-Faber over verbreding van de Schinkelbrug in de A10 en de vluchtstrook

34 300-A, nr. 37

– de motie-Van Tongeren over aanpak van de spoorknelpunten Zaanlijntraject Alkmaar-Uitgeest-Amsterdam

34 300-A, nr. 38 (ingetrokken)

– de motie-Van Tongeren over een fietsverbinding in de A27 ter hoogte van Amelisweerd

34 300-A, nr. 39

– de motie-Van Helvert over middelen inzetten voor projecten uit het plan Bereikbaarheid Zuid-Nederland

34 300-A, nr. 40

– de motie-Van Helvert over de effecten van files voor de Nederlandse economie

34 300-A, nr. 41

– de motie-Van Helvert over de landzijdige ontsluiting van Schiphol

34 300-A, nr. 42

– de motie-Madlener over onderzoek naar filegevoelige of gevaarlijke knooppunten

34 300-A, nr. 43

– de motie-Madlener over start van de voorbereiding voor de aanleg A4-zuid

34 300-A, nr. 44

– de motie-Madlener over naar voren halen van de verbreding van de A58

34 300-A, nr. 45

– de motie-Madlener over de capaciteitsproblemen op de A2 tussen Weert en Eindhoven

34 300-A, nr. 46

– de motie-Houwers over verbreding van het Programma Toegankelijk Spoor

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 865

Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

33 865 (R 2024)

– amendement Taverne (7,II)

– artikel 1

– amendement Taverne (7,III)

– artikel 2

– amendement Taverne (7,IV)

– artikel 3

– amendement Taverne (7,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 866

Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

– artikel I, aanhef

– amendement Taverne (7,II)

– onderdeel A

– onderdelen B en C

– amendement Taverne (7,III)

– onderdeel D

– artikel I

– artikel II

– amendement Taverne (7,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

33 865, nr. 9

– de motie-Sjoerdsma/Servaes over het overnemen van de Noorse positie inzake het Internationaal Strafhof

33 865, nr. 10

– de motie-Sjoerdsma over een brede ophoging van de Victims and Witness Unit

33 865, nr. 11

– de motie-Sjoerdsma over automatisch ophogen van het budget voor het Bureau van de Aanklager

33 865, nr. 12

– de motie-Sjoerdsma over een gemeenschappelijke EU-reactie bij schending van afspraken met het Strafhof door verdragsstaten

33 865, nr. 13

– de motie-Servaes/Sjoerdsma over het behouden van draagvlak voor het Internationaal Strafhof

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

31 936, nr. 304

– de motie-Van Tongeren over een klimboeteregeling voor Eindhoven Airport

31 936, nr. 305

– de motie-Van Tongeren over verlaging van het aantal nachtvluchten op Schiphol Airport

31 936, nr. 306

– de motie-Van Tongeren over maatregelen ter beperking van de gezondheidsrisico’s

31 936, nr. 307

– de motie-Graus/Van Helvert over een terugkoopoptie op KLM

31 936, nr. 308

– de motie-Graus over het simultaan gebruik door Schiphol van start- en landingsbanen

31 936, nr. 309

– de motie-Graus over een toekomstbestendig en concurrentieresistent luchtvaartplan

31 936, nr. 310

– de motie-Graus over behoud van KLM en Transavia

31 936, nr. 311 (aangehouden)

– de motie-Graus over kortingen ten goede laten komen aan reeds op Schiphol gevestigde maatschappijen

31 936, nr. 312 (aangehouden)

– de motie-Graus over het in stand houden van het systeem van One Group of Airports

31 936, nr. 313

– de motie-Smaling over geen vluchten op Eindhoven Airport na 23.00 uur

31 936, nr. 314 (aangehouden)

– de motie-Smaling over een nieuw en toetsbaar prijsbeleid van Schiphol

31 936, nr. 315

– de motie-Visser over afzien van nieuwe, aanvullende voorwaarden voor Eindhoven Airport

31 936, nr. 316

– de motie-Visser over verlichting van de regels voor professionele dronegebruikers

31 936, nr. 317

– de motie-Helvert/Graus over blokkeren van een verdere herpositionering van KLM-aandelen

31 936, nr. 318

– de motie-Helvert/Hachchi over een overzicht van onveilige vliegvelden met directe bestemmingen vanuit Nederland

31 936, nr. 319

– de motie-Hachchi/Van Helvert over een rijksbijdrage aan het Leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden; gewasbescherming buiten de landbouw

De Voorzitter: mw. Lodders verzoekt om eerst te stemmen over haar motie op stuk nr. 331 alvorens te stemmen over de overige moties.

27 858, nr. 328

– de motie-Geurts/Bisschop over gewasbeschermingsmiddelen met laag risico uitsluiten van het verbod

27 858, nr. 329

– de motie-Geurts/Bisschop over heroverwegen van het verbod op particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

27 858, nr. 330

– de motie-Lodders/Bisschop over in kaart brengen van de gevolgen voor de werkgelegenheid en de kosten voor gemeenten

27 858, nr. 331

– de motie-Lodders/Bisschop over terugdraaien van het wijzigingsbesluit

27 858, nr. 332

– de motie-Smaling over het verbod ook laten gelden voor siertuinen, sportvelden en recreatieterreinen

27 858, nr. 333

– de motie-Wassenberg/Koşer Kaya over een onderzoek naar door Monsanto aangeleverde studies over glyfosaat

27 858, nr. 334

– de motie-Grashoff over het product Ultima niet als laagrisicomiddel aanwijzen

27 858, nr. 335

– de motie-Grashoff over de Green Deal Sportvelden

27 858, nr. 336

– de motie-Bisschop/Geurts over begraafplaatsen uitzonderen van het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

27 858, nr. 337

– de motie-Bisschop/Geurts over het voorgenomen verbod pas per 2017 van kracht laten worden

27 858, nr. 338

– de motie-Leenders/Koşer Kaya over de beschikbaarheid van alternatieve onkruidbestrijdingsmiddelen

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34 300-VI, nr. 28

– de motie-Kooiman c.s. over voldoende middelen voor de primaire taken van de politie

34 300-VI, nr. 29

– de motie-Gesthuizen over de naleving van het VN Vluchtelingenverdrag

34 300-VI, nr. 30

– de motie-Van Oosten c.s. over inzichtelijk maken van financiële gevolgen van onderzoeken binnen de politie

34 300-VI, nr. 31

– de motie-Van Oosten/Oskam over het bestuursrechtelijk instrumentarium om panden te kunnen sluiten

34 300-VI, nr. 32

– de motie-Keijzer over de invoering van de ontheemdenstatus op de EU-agenda zetten

34 300-VI, nr. 33

– de motie-Keijzer over op de EU-agenda zetten van de aanpassing van het Vluchtelingenverdrag

34 300-VI, nr. 34

– de motie-Oskam c.s. over middelen vrijmaken om rechtbanken in krimpregio’s open te houden

34 300-VI, nr. 35

– de motie-Oskam c.s. over spoedige behandeling van jeugdige criminelen

34 300-VI, nr. 36

– de motie-Oskam c.s. over intensievere opsporing en strakker sturen op executie van straffen

34 300-VI, nr. 37

– de motie-Oskam c.s. over consequenties van de voorgenomen sluiting van politiebureaus

34 300-VI, nr. 38

– de motie-Oskam/Van der Staaij over handhaving van de specialisatie politie in de opleiding HTV in Zeeland

34 300-VI, nr. 39 (aangehouden)

– de motie-Recourt c.s. over perspectief op vrijlating voor levenslang gestraften

34 300-VI, nr. 40

– de motie-Recourt over het uitschrijven van een «divorce challenge»

34 300-VI, nr. 41

– de motie-Marcouch/Tellegen over onderzoek naar de mogelijkheid om salafistische organisaties te verbieden

34 300-VI, nr. 42

– de motie-Fritsma over de grenzen sluiten en geen enkele asielzoeker meer toelaten

34 300-VI, nr. 43

– de motie-Pechtold c.s. over voldoende middelen voor extra taken van het Openbaar Ministerie

34 300-VI, nr. 44

– de motie-Pechtold c.s. over een alternatieve dekking voor de 50 miljoen

34 300-VI, nr. 45

– de motie-Pechtold c.s. over waarborgen dat de dekking van de 310,5 miljoen euro niet leidt tot een perverse prikkel

34 300-VI, nr. 46

– de motie-Pechtold c.s. over een masterplan ICT

34 300-VI, nr. 47

– de motie-Pechtold c.s. over incidentele extra financiering voor het NFI

34 300-VI, nr. 48

– de motie-Pechtold c.s. over heroverwegen van de bezuinigingen op projecten tegen criminaliteit bij het mkb

34 300-VI, nr. 49

– de motie-Voordewind c.s. over beschikbare capaciteit van politie, Koninklijke Marechaussee en Openbaar Ministerie voor de aanpak van mensenhandel

34 300-VI, nr. 50

– de motie-Voordewind over het recht op nareis

34 300-VI, nr. 51

– de motie-Voordewind over een beleidswijziging voor Ranov-vergunninghouders

34 300-VI, nr. 52

– de motie-Voordewind over een humanitair toelatingsprogramma

34 300-VI, nr. 53

– de motie-Van Tongeren/Van Nispen over vergoedingen voor raadslieden tijdens politieverhoren

34 300-VI, nr. 54

– de motie-Van Tongeren/Swinkels over verhoging van het budget voor het College voor de Rechten van de Mens

34 300-VI, nr. 55

– de motie-Van Tongeren over politiecapaciteit specifiek op en rond treinstations

34 300-VI, nr. 56

– de motie-Van der Staaij c.s. over de vormgeving van geestelijke verzorging bij de politie

34 300-VI, nr. 57

– de motie-Van der Staaij/Voordewind over pilots voor werk na detentie

34 300-VI, nr. 58

– de motie-Van der Staaij c.s. over slachtoffergericht werken structureel waarborgen

34 300-VI, nr. 59 (aangehouden)

– de motie-Van der Staaij/Keijzer over verlengen van de termijn voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

34 300-VI, nr. 60

– de motie-Krol c.s. over de afbouw van de subsidie voor de SGC

34 300-VI, nr. 61

– de motie-Kuzu over maatregelen ter bestrijding van etnisch profileren door de politie

34 300-VI, nr. 62

– de motie-Kuzu over voorstellen om discriminatie binnen de politieorganisatie aan te pakken

34 300-VI, nr. 63

– de motie-Kuzu over verlaging van boetes voor verkeersovertredingen

34 300-VI, nr. 64

– de motie-Bontes over stoppen met de reorganisatie van de Nationale Politie

34 300-VI, nr. 65

– de motie-Bontes over zwaardere bewapening voor politie en Koninklijke Marechaussee

34 300-VI, nr. 66

– de motie-Bontes over rechtshulpverzoeken aan Turkije inzake de kwestie-Demmink

34 300-VI, nr. 67

– de motie-Bontes over het fors verlagen van de Mulderboetes

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

34 300-XVII, nr. 28

– de motie-Smaling over zelfreflectie op het BuHa-OS-terrein

34 300-XVII, nr. 29

– de motie-Taverne over verbetering van het level playing field voor exportfinanciering

34 300-XVII, nr. 30

– de motie-Taverne c.s. over verhoging van de financiering voor geïntegreerde SRGR-hiv/aids-dienstverlening

34 300-XVII, nr. 31

– de motie-Agnes Mulder/Smaling over de vulling van het EU-trustfund

34 300-XVII, nr. 32

– de motie-Agnes Mulder/Taverne over geen bijdrage voor Ghana uit de pot van 50 miljoen

34 300-XVII, nr. 34

– de motie-Van Laar c.s. over de herziening van de Meerjarige Strategische Plannen

34 300-XVII, nr. 35 (ingetrokken)

– de motie-Van Laar c.s. over voedselhulp voor Ethiopië

34 300-XVII, nr. 36

– de motie-Van Laar/Voordewind over hulp aan vluchtelingen met een beperking

34 300-XVII, nr. 37

– de motie-Van Laar c.s. over de rol van diaspora bij ondernemen in fragiele staten

34 300-XVII, nr. 38 (aangehouden)

– de motie-Jan Vos/Van Veldhoven over een onafhankelijke imvo-toezichthouder

34 300-XVII, nr. 39

– de motie-Jan Vos/Teeven over de rol van de Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden

34 300-XVII, nr. 40

– de motie-Bosma over excuses voor uitgeven van belastinggeld aan genocideplegende organisaties

34 300-XVII, nr. 41 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over herkenbaar opnemen van de kosten voor eerstejaarsasielopvang

34 300-XVII, nr. 42

– de motie-Van Veldhoven/Van Laar over innovatieve duurzame oplossingen voor noodhulp

34 300-XVII, nr. 43

– de motie-Van Veldhoven c.s. over onderscheid tussen klimaatfinanciering en officiële ontwikkelingshulp

34 300-XVII, nr. 44

– de motie-Van Veldhoven over middelen voor investeringen in het lokale mkb

34 300-XVII, nr. 45

– de motie-Van Veldhoven over betrekken van vrouwen bij vredesopbouw

34 300-XVII, nr. 46

– de motie-Voordewind/Agnes Mulder over 25% van het budget besteden via het maatschappelijk middenveld

34 300-XVII, nr. 47

– de motie-Voordewind over langjarig doorzetten van de Dutch Relief Alliance

34 300-XVII, nr. 48

– de motie-Voordewind over structurele steun aan aidswezen

34 300-XVII, nr. 49

– de motie-Voordewind over de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers

34 300-XVII, nr. 50

– de motie-Klaver/Jan Vos over een meerjarenplan klimaatfinanciering

34 300-XVII, nr. 51 (aangehouden)

– de motie-Klaver c.s. over informeren van de Kamer over ISDS-zaken

34 300-XVII, nr. 52

– de motie-Klaver/Jasper van Dijk over herzien van het Energy Charter Treaty

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de aanslagen in Parijs

29 754, nr. 340 (gewijzigd, was nr. 339)

– de gewijzigde motie-Klein over het verdedigen van de vrijheidsprincipes van onze rechtsstaat

14. VAO UWV-onderwerpen (AO d.d. 25/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501-32, nr. 886

15. VSO Landbouw- en Visserijraad d.d. 16-17 november 2015 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 300-XV

16. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

34 300-XIII

17. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (onderdeel Landbouw en Natuur)

Langetermijnagenda

8, 9, 10 december (week 50)

– VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AO d.d. 24/09)

– VAO Toekomst van de verzekeringssector (AO d.d. 24/09)

– VSO over de AFM-rapportage over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het MKB behandelen (31 311, nr. 152)

– VSO over onderzoek naar uitbreiding van het aantal organisaties van openbaar belang (33 997, nr. 7)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Externe veiligheid (AO d.d. 30/9)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 01/10)

– VAO Tbs (AO d.d. 28/10)

– VAO Scheepvaart (AO d.d. 05/11)

– VAO Dementiezorg (AO d.d. 11/11)

– VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 04/11)

– VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (AO d.d. 12/11)

– VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (AO d.d. 12/11)

– VAO Kwaliteit verpleeghuiszorg (AO d.d. 18/11)

– VAO Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel (AO d.d. 25/11)

– VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 25/11)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

33 990 (Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)) + 33 992 (R2034) (Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113))

34 009 (Rijkssanctiewet)

33 959 (Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties)

34 047 (Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet)

34 233 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb)

34 156 (voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren))

34 098 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

34 262 (Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg)

34 263 (R2055) Regeling voor Nederland en Sint Maarten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf-en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Sint Maarten)

15, 16, 17 december (week 51)

– VAO Toekomstagenda mbo (AO d.d. 11/11)

– VAO Leraren en lerarenopleidingen (AO d.d. 18/11)

33 799 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994)

34 232 (Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie))

34 052 (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130))

Kerstreces 2015: 18 december t/m 11 januari 2016 (week 52, 53 en week 1)

12, 13, 14 januari (week 2)

34 248 (Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen)

34 251 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen)

34 266 (Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet)

19, 20, 21 januari (week 3)

34 129 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel)

26, 27, 28 januari (week 4)

34 090 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering))

2, 3, 4 februari (week 5)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

9, 10, 11 februari (week 6)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

16, 17, 18 februari (week 7)

Krokusreces 2016: 19 t/m 29 februari (week 8)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 09/09)

34 212 (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

33 987 (voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 028, nr. 16 Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

34 346, nr. 1 Burgerinitiatief «Ons Geld»

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

(2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

4. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

5. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

6. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

7. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

8. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

9. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

10. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

11. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

12. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

13. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

14. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

15. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

16. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

18. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

19. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

(Van Meenen) (Minister OCW)

20. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

21. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

22. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

23. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

24. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

25. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

26. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

27. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

28. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

29. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

30. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

31. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc’s Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

32. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

33. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

34. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

35. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

36. Debat over de sluiting van rechtbanken (Oskam) (Minister V&J)

37. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

38. Debat over passend onderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

39. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Minister BuZa en Minister V&J, Minister-President en Staatssecretaris I&M)

40. Debat over mijnbouw (Minister EZ)

41. Debat over Groningen (Minister EZ)

42. Debat over energie (Minister EZ)

43. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

44. Debat over de renovatie van het Binnenhof (Minister W&R)

45. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

46. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

47. Debat over het privacyverdrag met de VS (Gesthuizen) (Minister V&J en Minister BuZa)

48. Debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo (Agema) (Staatssecretaris VWS)

49. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

50. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

51. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

52. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

53. Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

54. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven) (Minister EZ)

55. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

56. Debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s (Grashoff) (Minister van Financiën)

57. Debat over het maatwerkdiploma (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

58. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

59. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op Ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

5. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

7. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

8. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

10. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

11. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

12. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

15. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

17. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

18. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

22. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

23. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

24. Dertigledendebat over de beveiliging van persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

25. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

26. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

27. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over bezwaarschriften in het kader van de huishoudelijke hulp (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

30. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

31. Dertigledendebat over de reikwijdte van de zorgplicht voor gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

32. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

33. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

34. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

35. Dertigledendebat over het scheiden van gezinnen bij asielzaken (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

36. Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister VWS)

37. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister Defensie)

38. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

39. Dertigledendebat over risico’s van hormoonverstorende chemicaliën (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

40. Dertigledendebat over het rapport van de Galan Groep over het Openbaar Ministerie (Van Nispen) (Minister V&J)

41. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

42. Dertigledendebat over het opstappen van de korpschef van de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

43. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

44. Dertigledendebat over de bezuinigingen bij het NFI (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J)

45. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

46. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

47. Dertigledendebat over olieresten in voedsel (Dikkers) (Minister VWS)

48. Dertigledendebat over het rapport over extra geld voor politie en justitie om de opsporing van criminelen op peil te houden (Kooiman) (Minister V&J)

49. Dertigledendebat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

50. Dertigledendebat over de achterstanden bij het UWV (Van Weyenberg) (Minister SZW)

51. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

52. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

53. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

54. Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M, Minister EZ)

55. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

56. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

57. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 30 november van 19.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuzeoptie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen (34 321)

Woensdag 2 december 2015 van 19.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota Jasper van Dijk: «Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek»

Maandag 7 december van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de krimp in het onderwijs en de initiatiefnota van het lid Straus over «Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans»

Maandag 7 december van 12.30 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 14 december van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Voortman: «Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg» (33 895) en de initiatiefnota van het lid Ellemeet «Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal» (34 169)

Maandag 14 december van 13.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Maandag 14 december van 15.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie (34 232)

Maandag 1 februari 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Agnes Mulder/Omtzigt over late betalingen: «Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis» (Kamerstuk 34 172)

Recesperiodes

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(stand van zaken per 27/11)

VVD:

92

minuten

PvdA:

73

minuten

SP:

49

minuten

CDA:

42

minuten

PVV:

52

minuten

D66:

36

minuten

ChristenUnie:

32

minuten

GroenLinks:

32

minuten

SGP:

21

minuten

PvdD:

111

minuten

50PLUS:

45

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

12

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

17

minuten

Houwers:

16

minuten

Klein:

14

minuten

Van Vliet:

7

minuten