34 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN AGNES MULDER

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft toegezegd om in ieder geval in 2016 25% van het budget te besteden via de maatschappelijke organisaties;

verzoekt de regering om, toe te zien op de besteding van die 25% van de ODA-middelen via het maatschappelijk middenveld in 2016, en de Kamer hierover te rapporteren bij de Voorjaarsnota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Agnes Mulder

Naar boven