34 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID SMALING C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de begroting OS over het algemeen weinig houvast biedt om het succes van voorgenomen programma's en interventies in te schatten;

overwegende dat er flinke verschillen zitten in de ex-antemeetbaarheid van voorgenomen programma's en interventies;

overwegende dat het niettemin wenselijk is om voor de verschillende typen programma's en interventies een betere inschatting te kunnen maken hoe groot de kans is dat een beoogd resultaat wordt gerealiseerd;

verzoekt de regering, meer aandacht te schenken aan het Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) formuleren van doelen en daarbij gebruik te maken van streefwaarden, prestatiegegevens en effectindicatoren;

verzoekt de regering tevens om, in begroting en jaarverslag de Kamer meer houvast te bieden om de effectiviteit van programma's en interventies goed te kunnen beoordelen, en daar in 2016 eerste stappen toe te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Taverne

Agnes Mulder

Van Veldhoven

Voordewind

Thieme

Naar boven