34 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID TAVERNE C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer het aan haar toekomende budgetrecht een betere invulling kan geven wanneer de begroting sterker dan nu is gebaseerd op gemeten of verwachte transparantie, efficiëntie en effectiviteit ten aanzien van de voorgenomen programma's en interventies;

verzoekt de regering om, transparantie, efficiëntie en effectiviteit in begroting en jaarverslag een sterkere positie te geven en in de komende jaren in dialoog met de Kamer verdere verbeterslagen te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Taverne

Smaling

Agnes Mulder

Van Veldhoven

Thieme

Voordewind

Naar boven