7 Stemmingen moties Water

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Water,

te weten:

 • -de motie-Van Eijs c.s. over concrete afspraken over de rolverdeling van overheden (27625, nr. 389);

 • -de motie-Van Brenk over de inzet van waterschappen op circulaire economie (27625, nr. 392);

 • -de motie-Ouwehand over afname van de mestvervuiling om gesloten grondwaterwinpunten te heropenen (27625, nr. 393);

 • -de motie-Ouwehand/Grashoff over voorkomen dat nog meer winningspunten voor drinkwater gesloten worden als gevolg van mestvervuiling (27625, nr. 394);

 • -de motie-Geurts c.s. over onderzoek naar het plan voor een gemaal in de Houtribdijk (27625, nr. 395);

 • -de motie-Van Aalst over stoppen met het heffen van precario op drinkwater (27625, nr. 396);

 • -de motie-Van Aalst over een verbod op ontwikkelingshulp door drinkwaterbedrijven (27625, nr. 397);

 • -de motie-Grashoff c.s. over gelden van Ruimte voor de Rivier reserveren voor rivierverruiming (27625, nr. 398);

 • -de motie-Grashoff c.s. over aanvullende maatregelen om de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water te behalen (27625, nr. 399);

 • -de motie-Grashoff c.s. over het meekoppelen van natuurherstel als volwaardige doelstelling (27625, nr. 400);

 • -de motie-Dik-Faber over het koppelen van maatschappelijke opgaven en het ontschotten van verschillende budgetten (27625, nr. 401).

(Zie vergadering van 27 juni 2017.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Geurts stel ik voor, zijn motie (27625, nr. 395) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber (27625, nr. 401) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Deltaprogramma en het Deltafonds van groot belang zijn voor waterveiligheid en de beschikbaarheid van voldoende zoet water;

overwegende dat er mogelijkheden zijn om andere maatschappelijke opgaven zoals natuurherstel, klimaatadaptatie en bescherming van de leefomgeving te combineren binnen het Deltaprogramma, zonder de primaire doelen te schaden;

verzoekt de regering, aan de primaire doelstellingen van het Deltaprogramma waar mogelijk maatschappelijke opgaven, zoals natuurherstel, te koppelen en de verschillende budgetten in samenhang te beschouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 402, was nr. 401 (27625).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Eijs c.s. (27625, nr. 389).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Brenk (27625, nr. 392).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

We praten niet zo vaak over water. Nu mijn motie op stuk nr. 392 is aangenomen, ontvang ik graag een brief van de minister waarin wordt aangegeven hoe en wanneer zij dit gaat doen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Ouwehand (27625, nr. 393).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Grashoff (27625, nr. 394).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (27625, nr. 396).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (27625, nr. 397).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Grashoff c.s. (27625, nr. 398).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Grashoff c.s. (27625, nr. 399).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Grashoff c.s. (27625, nr. 400).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber (27625, nr. 402, was nr. 401).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven