26 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het dertigledendebat over de salarissen in het onderwijs van de agenda af te voeren. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van deze week: 

  • -het VAO Fokuswonen, met als eerst spreker het lid Agema namens de PVV; 

  • -het VSO Aanpassing regelgeving voor vliegen met drones (30806, nr. 39), met als eerste spreker het lid Jetten van D66. 

Ik stel voor, aan de agenda van na het zomerreces toe te voegen: 

  • -het VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg, met als eerste spreker het lid Van Raak namens de SP. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Dan geef ik het woord aan de heer Jetten. 

De heer Jetten (D66):

Voorzitter, ik heb ook het verzoek gedaan om het VSO over drones voor aanstaande donderdag in te plannen, omdat morgen de commissie I&M ook een procedurevergadering en een AO op de agenda heeft staan. 

De voorzitter:

Daar zullen we rekening mee houden. 

Misschien is het handig om eerst de aankondigingen van de VAO's te doen, want dan kunnen een paar collega's alvast andere dingen gaan doen. 

Ik geef het woord aan de heer Kwint namens de SP. 

De heer Kwint (SP):

Voorzitter. We hebben woensdag een debat over passend onderwijs. Aangezien er bij de slotwet nogal wat tijd te kort was, weten we zeker dat er moties ingediend zullen worden. We willen u daarvan alvast op de hoogte stellen, in de hoop dat het ingepland kan worden. 

De voorzitter:

Dank u wel. Daar gaan we rekening mee houden. 

De heer Kwint (SP):

Ik had nog een verzoek staan, voorzitter. 

De voorzitter:

Wat verwacht u van mij, mijnheer Kwint? O, een tweede verzoek, ja, ik zie het. Sorry, ga uw gang. 

De heer Kwint (SP):

Voordat we in algemeenheden vervallen. 

Het tweede verzoek is als volgt. Wij wachten nog op antwoorden van het schriftelijk overleg Onderwijsachterstandenbeleid. Nu bereikte mij het gerucht dat die pas vrijdag arriveren. Dat is te laat, want dan kan de Kamer geen wijzigingen meer indienen, en dat was ik zeer wel van plan. Mijn verzoek aan u is of u het ministerie duidelijk kunt maken dat de antwoorden hier uiterlijk donderdag moeten zijn. 

De voorzitter:

Dan stel ik voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Ik geef de Kamerleden die een VAO op de agenda willen, eerst het woord. De heer Jetten is al geweest. Hij wil nog een VAO aanvragen, zie ik. 

De heer Jetten (D66):

Net ging het over het VSO Drones. Morgenmiddag is het AO ERTMS/Spoorwegveiligheid. Ik wil alvast een VAO daarover aanvragen. 

De voorzitter:

Ook daar zullen we bij de planning rekening mee houden. 

Het woord is aan de heer Omtzigt. 

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik heb gevraagd om een debat over de slotwet. Specifiek gaat het over de Belastingdienst en de vraag hoe de rechtmatigheid van de afkoopsommen verklaard kan worden. Daarover heb ik vragen gesteld. De antwoorden op die vragen zou ik graag hebben voor het debat wordt ingepland, hopelijk nog op donderdag. 

De voorzitter:

Dan stel ik voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan de heer Fritsma namens de PVV. 

De heer Fritsma (PVV):

Voorzitter. Ik wil graag een debat met de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de cijfers rond migratie en criminaliteit zoals die afgelopen vrijdag door De Telegraaf naar voren zijn gebracht. Weliswaar hebben we er in het vragenuur al over gepraat, maar dat heeft eerder weer nieuwe vragen opgeroepen dan dat het duidelijkheid heeft verschaft. Graag een debat dus. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ik heb tijdens het mondelinge vragenuurtje ook een vraag gesteld aan de staatssecretaris, namelijk hoe het zit met mensen die blijkbaar een strafbaar feit gepleegd hebben maar niet vervolgd worden, omdat ze naar verwachting uitgezet kunnen worden. Die vraag zal de staatssecretaris beantwoorden. Ik heb behoefte aan meer duidelijkheid over dit onderwerp. Ik wil heel graag een brief en daarna een debat. 

De voorzitter:

Wel steun dus. Oké. 

De heer Groothuizen (D66):

Wel steun voor een brief. Het lijkt me goed dat daarin vooral aandacht wordt besteed aan de samenhang tussen de vreemdelingenketen en de justitiële keten: waar zitten de knelpunten en hoe kunnen we die eventueel oplossen? Het lijkt me zinvol om pas nadat we die brief hebben ontvangen, te beslissen of we een debat moeten voeren. Op dit moment geen steun. 

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik steun ook een brief, maar nog geen debat. Ik denk dat het belangrijk is om eerst te zien wat de inhoud van de brief is. 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Steun voor de brief. 

De voorzitter:

De brief hoeft geen steun, want dat is gewoon een individueel verzoek. Er is wel steun nodig voor een debat. 

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Steun voor de brief, nog niet voor het debat. 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Hetzelfde als de heer Voordewind. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Alleen steun voor het debat, want voor de brief hoeft niet. 

De heer Azarkan (DENK):

Geen steun voor het debat, maar wel voor goede cijfers van het ministerie. 

De voorzitter:

Dank u wel. U hebt geen meerderheid, mijnheer Fritsma. 

De heer Fritsma (PVV):

Nee, wel steun voor de brief. Een dertigledendebat zit er wel in, als ik goed heb geteld. Dat wil ik graag op de rol laten plaatsen. 

De voorzitter:

Ja, dat klopt. Dank u wel. Verder stel ik voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan mevrouw Ouwehand namens de Partij voor de Dieren. Ik zie dat u een heel korte tekst hebt. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Dat hebt u goed gezien, voorzitter. 

Voorzitter. Uit grootschalig onderzoek is gebleken dat neonicotinoïden — dat is een vorm van landbouwgif — wel degelijk heel schadelijk zijn voor bijen. Die discussie loopt al jaren. Dat is een goede gelegenheid voor een debat met het kabinet, met de staatssecretaris van Economische Zaken, over de toelatingscriteria. Nu pas blijkt, en staat onomstotelijk vast, dat het schadelijk is en wordt er gewerkt aan een verbod, maar er wordt al twintig jaar voor gewaarschuwd. 

De heer Graus (PVV):

Steun voor het debat. 

De heer Futselaar (SP):

Ons halve ecosysteem steunt op bijen, dus het lijkt me verstandig om hier een goed debat over te voeren. 

De voorzitter:

Dus steun. 

Mevrouw Lodders (VVD):

Dit onderwerp is al heel vaak aan de orde gekomen. Het lijkt mij goed om eerst eens een gedegen brief te ontvangen. Geen steun voor het debat dus. 

De heer Van der Lee (GroenLinks):

GroenLinks steunt het verzoek om een debat. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie wil graag een brief en wil die betrekken bij een algemeen overleg over dit onderwerp. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Wat mij betreft inderdaad ook een brief, en dan een AO. 

De heer Jetten (D66):

Daar ben ik het ook mee eens. Een brief, en het kan in een AO. 

De heer Von Martels (CDA):

Daar kan ik me ook bij aansluiten. Nog geen steun voor een debat, wel graag een brief. 

De voorzitter:

U hebt geen meerderheid. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Geen meerderheid, maar wel meer dan 30 leden; dus ik laat het als dertigledendebat staan. Ik reken erop dat we hierover zorgvuldig het debat kunnen voeren. 

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Nijboer namens de PvdA. 

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Gegevens van belastingplichtigen zijn in verkeerde handen gekomen. Dat is zeer ernstig. De brief van de staatssecretaris daarover ontvingen wij afgelopen vrijdag. De PvdA wil daar graag een debat over met de staatssecretaris. 

Mevrouw Leijten (SP):

Steun voor dit verzoek. 

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor dit verzoek. 

De heer Omtzigt (CDA):

Steun, maar het hoeft wat de CDA-fractie betreft niet per se deze week. Wij zouden namelijk ook graag het tweede deel van het onderzoek zien en dat zou deze zomer komen. Dat gaat over de problemen die voor 2016 speelden. Dan kunnen we het debat in één keer voeren. Dat leg ik ook even bij de indiener neer. 

De voorzitter:

Niet deze week? Dat betekent dus na het reces. 

De heer Omtzigt (CDA):

Ja, ik ga de Kamer niet terugroepen van reces hiervoor, al weet u het bij mij nooit. 

De heer Nijboer (PvdA):

Je weet het in dit opzicht nooit. 

De voorzitter:

Misschien weet u dingen die ik niet weet? 

De heer Omtzigt (CDA):

Nee. 

De voorzitter:

Nee? Oké. 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Steun voor het verzoek. 

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Steun voor het verzoek. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun, maar ik wil ook eerst het definitieve rapport, zodat we echt een diepgaand debat kunnen voeren. 

De heer Snels (GroenLinks):

Steun voor het verzoek. 

De heer Verhoeven (D66):

Steun. 

De voorzitter:

Er is een meerderheid voor het houden van een debat. Mijnheer Nijboer, er is nog een opmerking gemaakt over de vraag wanneer. 

De heer Nijboer (PvdA):

Ik weet dat u snel bent, voorzitter, maar ik heb gewoon een debat aangevraagd en ik had niet verwacht dat u dat deze week al in zou plannen. Ik sluit me dus aan bij de vraag om informatie door de collega's. 

De voorzitter:

Prima, dan doen we dat. 

Het woord is aan de heer Verhoeven. 

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. Na de ransomwareaanvallen WannaCry en NoPetya is gebleken dat ook Nederland een slachtoffer zou kunnen zijn van dit soort gijzelsoftwareaanvallen. Dat werd ook door het NOS-journaal gemeld op zondagavond. In Nederland zijn namelijk onder andere 16.000 computers nog niet goed beveiligd. 

De voorzitter:

En u wilt een debat? 

De heer Verhoeven (D66):

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft geconstateerd dat veel bedrijven nog niet goed beveiligd zijn. Ik wil daarom graag een debat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het risico dat Nederland op dit moment loopt. 

De heer Hijink (SP):

Steun voor dat verzoek. Het zou goed zijn als we voorafgaand een brief krijgen waarin de regering ingaat op de voorstellen die in het vorige debat zijn gedaan en op de vraag hoe het staat met de uitvoering ervan. 

Mevrouw Helder (PVV):

Daar hebben we al een brief over gekregen. Geen steun voor dit verzoek. Ik betrek het liever bij een groter debat over het Cybersecuritybeeld Nederland. 

De heer Öztürk (DENK):

Wel steun voor het verzoek. Als het kan graag een brief van tevoren. 

Mevrouw Tellegen (VVD):

Liever eerst een brief. Ik steun het voorstel van mevrouw Helder om er een groter debat over cybersecurity van te maken. 

De heer Van Dam (CDA):

Ik wil eerst een brief om te kijken waar het precies over gaat. 

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik steun mevrouw Tellegen. 

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Het is goed dat de heer Verhoeven hier wederom aandacht voor vraagt. Ik kies nu voor een brief. Een goed groot debat — dat mag ook in een algemeen overleg — kan dan na het reces. 

De voorzitter:

Mijnheer Verhoeven, u hebt geen steun voor het houden van een debat. 

De heer Verhoeven (D66):

Ik wacht dan de welwillendheid van mijn collega's voor het goede grote debat rustig af. 

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Het woord is aan mevrouw Van den Hul namens de PvdA. 

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Voorzitter. Donderdag staat een debat gepland met de minister van Defensie over plannen voor een Europees leger. Wij hebben hierover een brief gehad van de minister van Defensie én de minister van Buitenlandse Zaken. Er is vorige week een technische briefing geweest met zowel ambtenaren van Defensie als van Buitenlandse Zaken. Wat ons betreft is het dan ook logisch om het debat over de toekomst van de Europese defensie met beide bewindslieden te voeren. Wanneer dat, gezien de korte termijn van dit verzoek, niet mogelijk blijkt, hebben wij een sterke voorkeur voor het uitstellen van het debat, zodat we dit in één keer goed kunnen doen in plaats van in een paar deeldebatten. Want wij verwachten ook nog steeds een BNC-fiche over het Europees defensiefonds en dat zouden wij daarbij kunnen meenemen. 

De voorzitter:

Mevrouw Popken, de aanvrager van het debat. 

Mevrouw Popken (PVV):

De strekking is natuurlijk duidelijk: dit is gericht op uitstel. Mijn verzoek ziet echter op een debat met de minister van Defensie. Dit is ook echt een Defensieonderwerp, dus absoluut geen steun. 

Mevrouw Belhaj (D66):

Ik begrijp de redenen die aangedragen worden. Uiteraard is het altijd leuk als de heer Koenders er ook bij aanwezig kan zijn, maar ik zie echt nut en noodzaak van uitstel niet. Wij hebben alle informatie die wij nodig hebben om samen met de minister van Defensie een goed debat te kunnen voeren aankomende donderdag. 

De heer Van Ojik (GroenLinks):

De fractie van GroenLinks steunt het verzoek wel, niet alleen omdat het leuk of niet leuk is als de minister van Buitenlandse Zaken erbij is, maar omdat wat we doen met Europese samenwerking nogal een wezenlijk onderdeel van het Nederlandse buitenlandse beleid uitmaakt. Dus steun voor het verzoek, ook als dat betekent dat het debat moet worden uitgesteld tot na het reces. 

De heer Öztürk (DENK):

Dat geldt ook voor DENK. Steun voor het verzoek. 

De heer Van den Bosch (VVD):

En dat geldt ook voor de VVD. Steun voor het verzoek. 

Mevrouw Karabulut (SP):

Op zich steunen wij dat de minister van Buitenlandse Zaken erbij is. Als dat niet kan, zou ik het debat wel gewoon doorgang willen laten vinden. Ik zie dit ook als een aftrap voor een reeks van debatten die wij over dit belangrijke onderwerp nog zullen voeren. 

De voorzitter:

Dus geen steun voor uitstel. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik heb geen probleem met het uitnodigen van de minister van Buitenlandse Zaken, maar ik vind het ook richting de aanvrager van het debat wel zo netjes om, als dat niet lukt, het debat wel te laten plaatsvinden. Want de aanvrager had daar in elk geval voldoende reden voor. 

De voorzitter:

Dus geen steun. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun. 

De voorzitter:

Er is geen meerderheid, mevrouw Van den Hul. 

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Dan zien we elkaar donderdag. 

De voorzitter:

Ja, dat gaat gebeuren. 

Het woord is aan mevrouw Marijnissen namens de SP. 

Mevrouw Marijnissen (SP):

Voorzitter. Gisteren verscheen een onderzoek van NIVEL waaruit bleek dat een op de vier mensen zorgkosten mijdt in verband met het eigen risico. Nog veel meer mensen denken dat anderen dat doen in verband met het eigen risico. Wij willen daar graag een debat over aanvragen. Ik doe dat niet alleen namens mijn eigen partij, maar ook namens de Partij van de Arbeid, de Partij voor de Dieren en DENK. 

De voorzitter:

De heer Rutte, Arno Rutte. 

De heer Arno Rutte (VVD):

Maar nog steeds de heer Rutte. Dat klopt dan in ieder geval. 

Wij moeten ons een klein beetje serieus blijven nemen in dit huis. Op 17 april jongstleden hebben wij een debat met exact dezelfde titel gevoerd. Ik kan me niet voorstellen dat we dat tweeënhalve maand later nog een keer moeten gaan doen. Geen steun. 

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Voor D66 geldt precies hetzelfde. Dus geen steun. 

Mevrouw Gerbrands (PVV):

Wat de PVV betreft kunnen we daar niet vaak genoeg over praten, dus van harte steun. 

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Steun voor het verzoek. 

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Wij vinden dit te belangrijk om niet over te praten, dus steun voor het debat. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Hier is zeer recent nog over gesproken. Hoe belangrijk dit onderwerp ook is, laten we dat debat niet overdoen. Daar is de groep ook niet mee geholpen. Dus geen steun. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ik sluit mij daarbij aan. Geen steun. 

De voorzitter:

Bij mevrouw Dik-Faber, neem ik aan? 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ja, bij de laatste die gesproken had. 

De voorzitter:

Mevrouw Marijnissen, er is geen meerderheid. 

Mevrouw Marijnissen (SP):

Dan zouden wij dit in ieder geval graag als dertigledendebat op de agenda willen zien. 

De voorzitter:

Dan zal ik dit debat toevoegen aan de lijst van dertigledendebatten. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

De afgelopen tijd laat zien dat zo'n debat opeens op de regeling kan staan, omdat er weinig debatten zijn. Ik zou dan wel behoefte hebben aan een brief van de staatssecretaris, waarin hij aangeeft wat de maatregelen zijn die wij ook al besproken hebben op 17 april, en of daar verandering in is gekomen, om toch ook met elkaar vast te stellen waar wij het over gaan hebben. 

De voorzitter:

Dan stel ik voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Tot slot de heer Martin Bosma, die een vraag heeft over de heer Marcouch. 

De heer Martin Bosma (PVV):

Ik had me net voorgenomen om die naam niet te noemen. 

De voorzitter:

Hij staat erin. 

De heer Martin Bosma (PVV):

Voorzitter. Ik wil dolgraag een debat met de minister van Binnenlandse Zaken over de voordracht voor het burgemeesterschap van Arnhem. Er is een kandidaat die aanhanger is van Yusuf al-Qaradawi, iemand die pleit voor hoofddoekjes bij de politie bij gebedsruimtes. Hij wil ook een islamitisch stadsdeel en hij herkent zich in Syriëgangers. Moet je nagaan. Daarnaast discrimineert hij mensen, want hij wil geen PVV'ers bij de politie. 

De voorzitter:

Dus u wilt een debat? 

De heer Martin Bosma (PVV):

De voordracht is des te gekker, omdat hij van een klein splinterpartijtje is, de Partij van de Arbeid, dat door de kiezers is gemarginaliseerd. Hij krijgt echter wel weer zo'n mooi baantje in de banencarrousel. Ik wil hierover dolgraag met de minister van Binnenlandse Zaken praten om ervoor te zorgen dat de minister deze voordracht niet volgt. 

De heer Van Raak (SP):

Ik wens Arnhem heel veel succes met de heer Marcouch als nieuwe burgemeester. 

De voorzitter:

Dus geen steun, begrijp ik dat goed? 

De heer Martin Bosma (PVV):

Die meen ik toch wel te horen, voorzitter. 

De heer Wörsdörfer (VVD):

Dit is toch echt aan de gemeenteraad van Arnhem. Dus wat de VVD betreft geen steun. 

Mevrouw Pia Dijkstra (D66):

Dit debat hoort hier helemaal niet plaats te vinden; dit is aan de gemeente Arnhem. Dus geen steun. 

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Ik feliciteer de gemeente Arnhem met de voordracht. Geen steun voor het verzoek. 

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Ik sluit mij aan bij de woorden van Pia Dijkstra. 

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Dit is weer een huilie-huilie-actie. Geen steun. 

De voorzitter:

Mijnheer Bosma, u kunt ook tellen. Er is geen steun voor uw verzoek. 

De heer Martin Bosma (PVV):

Jammer, voorzitter. Morgen hebben wij een VAO Discriminatie. De heer Marcouch discrimineert openlijk, want hij wil geen PVV'ers bij de politie. Ik zal dit daar ter sprake brengen. 

De voorzitter:

U gaat over uw eigen inbreng. 

Hiermee zijn wij aan het einde van de regeling van werkzaamheden gekomen. 

De vergadering wordt van 15.59 uur tot 16.02 uur geschorst. 

Voorzitter: Rog

Naar boven