8 Stemming brief Adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (23987, nr. 185). 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Baudet (FvD):

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een achterhaald kartelreservaat, dat voorgezeten wordt door beruchte eurofielen zoals Jaap de Hoop Scheffer, Fred van Staden en als leden Joris Voorhoeve en Ernst Hirsch Ballin telt. 

De voorzitter:

Mijnheer Baudet, dit is geen stemverklaring. 

De heer Baudet (FvD):

Dat is een organisatie die in december van vorig jaar het kabinet heeft opgeroepen de uitslag van ons referendum te negeren. Kortom, een kartelreservaat dat pro-EU is en tegen referenda gaan wij toch geen opdracht geven om een rapport … 

De voorzitter:

Mijnheer Baudet, … 

De heer Baudet (FvD):

… over de gevolgen van de brexit op te stellen? Dat is een bijzonder slecht idee. De Kamer moet een onafhankelijk comité opstellen met onafhankelijke deskundigen en niet … 

(Onrust in de zaal) 

De heer Baudet (FvD):

Wat is het probleem? 

De voorzitter:

Nou, het probleem is dat dit geen stemverklaring is … 

De heer Baudet (FvD):

Wij stemmen namelijk tegen. 

De voorzitter:

Dat is heel fijn om te horen. U bent dus tegen. Maar het is tijdens een stemverklaring niet de bedoeling om anderen uit te lokken, omdat het debat al is geweest. Wij gaan anderen niet opnieuw tot allerlei discussie oproepen en dat was hier wel het geval. Dank u wel. 

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten, onder de aantekening dat de fracties van de PVV en Forum voor Democratie geacht wensen te worden tegen het voorstel te hebben gestemd. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Krol (50PLUS):

Mevrouw de voorzitter. Ik zou willen opmerken dat ook de fractie van 50PLUS geacht wenst te worden tegen te hebben gestemd. 

De voorzitter:

Dat zal in de Handelingen worden opgenomen. 

Naar boven