27 625 Waterbeleid

Nr. 398 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S.

Voorgesteld 27 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het programma Ruimte voor de Rivier is afgerond en heeft bijgedragen aan een veiliger rivierengebied en tegelijkertijd heeft gezorgd voor een aantrekkelijke leefomgeving;

overwegende dat het programma een vrije ruimte kent van ruim 77 miljoen euro, maar dat er nog veel waterveiligheidsprojecten zijn waarbij rivierverruiming een waardevolle toevoeging zou kunnen zijn;

overwegende dat de Stuurgroep Deltaprogramma, de directie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) alsmede de natuurorganisaties de regering oproepen om deze middelen te reserveren voor rivierverruiming;

verzoekt de regering, deze gelden te reserveren voor projecten die gericht zijn op rivierverruiming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Ouwehand

Van Tongeren

Naar boven