21 Stemmingen Invoering associate-degreeopleiding

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding) (34678). 

(Zie vergadering van 29 juni 2017.) 

De voorzitter:

Het amendement-Van der Molen/Bruins (stuk nr. 13) is ingetrokken. 

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd. 

In stemming komt het amendement-Duisenberg (stuk nr. 10, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de PVV en FvD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Duisenberg (stuk nr. 17). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Beertema (stuk nr. 12, I) tot het invoegen van een onderdeel XA. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 12 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Duisenberg (stuk nr. 17). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. 

Naar boven