22 Stemmingen moties Invoering associate-degreeopleiding

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet invoering associate degree-opleiding,

te weten:

  • -de motie-Özdil c.s. over de nota van wijziging over de commissie van advies en het toetsingskader voorleggen aan de Raad van State (34678, nr. 14);

  • -de motie-Beertema over de benaming "associate degree" vervangen door een passende Nederlandse benaming (34678, nr. 15);

  • -de motie-Van der Molen over betrokkenheid van het bedrijfsleven bij Ad-opleidingen (34678, nr. 16).

(Zie vergadering van 29 juni 2017.)

De voorzitter:

De motie-Özdil c.s. (34678, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Özdil en Bisschop, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Raad van State eerder fundamentele kritiek uitte op de plicht van instellingen aangaande het maatschappelijke verantwoordingsbesef;

overwegende dat in lijn met deze kritiek de Eerste Kamer de minister vroeg een commissie van advies in te richten, waarvoor regels over de samenstellingen, werkwijze en bezoldiging worden gesteld per ministeriële regeling zoals bedoeld in artikel 6.11, lid 4;

verzoekt de regering om voorlichting van de Raad van State te vragen aangaande de nog te ontvangen ministeriële regeling en die samen met de ministeriële regeling naar de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 18, was nr. 14 (34678).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Özdil/Bisschop (34678, nr. 18, was nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (34678, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, het CDA, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Molen (34678, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven