27 625 Waterbeleid

Nr. 389 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS C.S.

Voorgesteld 27 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door het kabinet wordt erkend dat naar aanleiding van de situatie rond het bedrijf Chemours er nog stappen te zetten zijn in de aanpak van opkomende stoffen in relatie tot bescherming van drinkwater(bronnen);

overwegende dat nieuwe incidenten in de toekomst moeten worden voorkomen;

verzoekt de regering, in de nieuwe structurele aanpak van opkomende stoffen uit puntbronnen:

  • concrete afspraken op te nemen over de bevoegdheden en rolverdeling van overheden bij (in)directe lozingen;

  • zorg te dragen voor maximale transparantie over de stoffen die geloosd worden en de daarmee gepaard gaande risico's bij de vergunningverlening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

Geurts

Dik-Faber

Naar boven